תרומות
`
דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה כ"ט - ח’ שבט
מגילה כ"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת מגילה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה כ"ט - ח’ שבט

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה כ"ט - ח' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה כ"ט - ח’ שבט
מגילה כ"ט - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
מגילה כ"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף כט עמוד א

* מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה (אם אין שם כל צורכו).
* רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן, ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן.
* עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל.
* מי שהוא יהיר - נחשב לבעל מום.
* הנכנס לבית הכנסת להתפלל - מותר לעשותו קפנדריא.
* אין נוהגים קלות ראש בבית הקברות.

דף כט עמוד ב
* "זאת עולת חודש בחדשו" - אמרה תורה: חדש והבא קרבן מתרומה חדשה (מראש חודש ניסן).
* נחלקו רב ושמואל מה היא פרשיית שקלים: "צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי" או "כי תשא".
* בראש חודש אדר ובראש חודש טבת החלים בשבת - קוראים בשלושה ספרי תורה.
* ראש חודש טבת החל ביום חול - נחלקו האמוראים אם עולים שלושה עולים לקריאת ראש חודש והעולה הרביעי לקריאת חנוכה (וכך הגמרא מכריעה להלכה), או להיפך.

עוד כתבות שיעניינו אותך