תרומות
`
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ב’ - י’ כסלו
תענית ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ב’ - י’ כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ב' - י' כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ב’ - י’ כסלו
תענית ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ב עמוד א
* במסכת ראש השנה נאמר ש"בחג נידונין על המים", ולכן יש להתפלל על כך, ולכן כעת המשנה בתחילת מסכת תענית שואלת "מאימתי מזכירין גבורות גשמים".
* המשנה נקטה "גבורות גשמים" מפני שהגשמים יורדים בגבורה.
* איזו היא עבודה שהיא בלב? - הוי אומר זו תפלה.
* שלושה מפתחות בידו של הקב''ה שלא נמסרו ביד שליח (אחד): של גשמים, של חיה, ושל תחיית המתים. [ואף מפתח של פרנסה].

דף ב עמוד ב
* לדעת רבי אליעזר: מתחילים להזכיר גבורות גשמים מיו"ט ראשון של סוכות בתפילת שחרית.
* בברייתא מובאות דעות נוספות בנוגע למועד בו מתחילים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם.
* נאמר בשני 'ונסכיהם' ונאמר בששי 'ונסכיה' ונאמר בשביעי 'כמשפטם' - הרי מ''ם יו''ד מ''ם, הרי כאן מים, מכאן רמז לניסוך המים מן התורה.

עוד כתבות שיעניינו אותך