תרומות
`
מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו?
מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו? (צילום: Mauricio de Paula/shutterstock)

הלכות תפילין

לא יודע אם מותר להניח תפילין עכשיו? תמצית ההלכות

מתי ניתן להניח תפילין על פי ההלכה? הרב נתנאל חיים שרון עושה סדר באילו זמנים מותר להניח - בין ימים טובים לישראל לבין ימים שיש להתאבל בהם, קראו

   
מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו?
מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו? (צילום: Mauricio de Paula/shutterstock)
אא

האם מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו?

לא יודע אם מותר להניח תפילין עכשיו?!

הרב נתנאל חיים שרון עושה לך סדר מתי מותר ומתי אסור, מתי חייב ומתי לא צריך...

1. שבתות וימים טובים
בגמרא (שבת דף סא ע"א) הוא מחלוקת אם שבתות וימים טובים הוא זמן שצריך להניח תפילין, ולהלכה נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן לא סעיף א) שבשבת ויום טוב אסור להניח תפילין, מכיון ששבת ויום טוב נקראו אות וגם התפילין נקראו אות, וכשמניח בהם תפילין הוא מזלזל באות שלהם.

2. חול המועד
הראשונים נחלקו בדין הנחת תפילין בחול המועד אם הוא מצוה או שהוא איסור, ובזוהר הקדוש הפליג מאד באיסור הנחתן בחול המועד, [וראה בזה בהרחבה בבית יוסף (אורח חיים סימן לא)], ולהלכה פסק השולחן ערוך (שם סעיף ב) שאסור להניח תפילין בחול המועד. אך הרמ"א כתב שמנהג מקומם להניח תפילין גם בחול המועד ורק שהיו מברכים עליהם בשקט. ואף שכן נהגו כמה מקהילות אשכנז בחוץ לארץ, כתבו הפוסקים שבארץ ישראל מנהג כל העדות והקהילות בלא יוצא מן הכלל שלא להניח תפילין בחול המועד, [וראה בזה בפסקי תשובות (שם אות ב)].

3. לילה
בגמרא (מנחות דף לו ע"ב) הוא מחלוקת אם מהתורה לילה אינו זמן תפילין ואם הניח בלילה אינו יוצא ידי חובה, או שמהתורה לילה הוא זמן תפילין ורק גזרת חכמים הוא שלא להניח מחשש שמא יירדם איתם ויפיח בהם. ולהלכה פסק השולחן ערוך (אורח חיים סימן ל סעיף ב) שהוא רק דין דרבנן. ולכן כתב הילקוט יוסף (תפלה א שם) שאם אינו יכול להניח תפילין ביום בשום אופן על כל פנים יניח בלילה בלי ברכה. וכתב שם (אות ו) עוד בשם מרן הגרע"י זצוק"ל שאף שלכתחילה יכול להניחם רק עד השקיעה, מכל מקום אם עדין לא התפלל ערבית יכול הוא להניחם בברכה עד זמן צאת הכוכבים.

3. אבל
פסק השולחן ערוך (אורח חיים סימן לח סעיף ה) שאבל ביום הראשון לאבלותו אסור להניח תפילין. והיינו דוקא כשנפטר ונקבר באותו יום, ואפילו אם הנפטר מת בלילה ונקבר בלילה. וביום השני לאבלותו מניח תפילין אחר הנץ החמה. אבל אם מת לו מת ביום אחד, ונקבר למחרתו ביום אחר, הוא מחלוקת אחרונים אם חייב להניח תפילין. וכתב הילקוט יוסף (תפילה א הלכות ציצית ותפילין) שלהלכה נראה שיניח תפילין בצינעא בלא ברכה, וספק ברכות להקל.

4. תשעה באב
כתב השולחן ערוך (אורח חיים סימן לח סעיף ו) שחייבים להניח תפילין אף בתשעה באב. ובהלכות תשעה באב (סימן תקנה סעיף א) לגבי זמן הנחתם כתב, שהמנהג הוא להניח את התפילין והטלית בתפילת המנחה ולא בשחרית. אך בשו"ת יחוה דעת (חלק ב סימן סז) כתב שמכיון שהעידו הפוסקים על המנהג בירושלים כמעט בכל בתי הכנסת של הספרדים ועדות המזרח להניחם בתפילת שחרית, כן יש לנהוג גם היום בירושלים.
מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו? (צילום: Nina Alizada/shutterstock)

האם מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו? הרב חגי צדוק בקשר למצוות תפילין:

מניחים תפילין היום? האם מותר להניח תפילין עכשיו? (צילום: Mauricio de Paula/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך