תרומות
`
הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד?
הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד? (צילום: yosefus/shutterstock)

הלכות תפילין

הנחת תפילין ללא ברכה ולהניח תפילין לילד - כל ההלכות

מצוות תפילין חשיבותה רבה - מה יעשה אדם ששכח לברך? וכן גם לגבי הנחת תפילין לילד שטרם עבר את גיל מצוות, כל ההלכות לפניכם

   
הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד?
הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד? (צילום: yosefus/shutterstock)
אא

הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד? אם אדם הניח תפילין ללא ברכה, האם יצא ידי חובה?
הכלל בכל המצוות שברכות אינן מעכבות את המצווה כלומר, שאף על פי שתקנו חכמים לפני קיום מצוות מסויימות (לא כולן) שצריך לברך לפני, כמו שאמרו רבותינו "ברכות עובר לעשייתן", כלומר שהברכות קודמות לעשיית המצווה, מכל מקום הברכה אינה מעכבת את קיום המצווה (שו"ע אורח חיים סימן ס ויורה דעה סימן יט ועוד).

ולכן אם אדם עשה מצווה ושכח לפני קיום המצוה לברך עליה, לא יברך אחרי שסיים לקיימה. אומנם אם מדובר במצווה שהיא מתמשכת ועדיין לא נסתיימה יכול עדיין לברך עליה.

ולפי זה מצוות התפילין כיוון שהיא מתמשכת ולא הסתיימה עד אשר יחלוץ את התפילין מעליו, אדם ששכח לברך לפני שקשר את התפילין, יכול להמשיך ולברך אף לאחר שהניח אותם, והיינו שימשמש בתפילין של יד ויברך עליהם - הוא הדין יהיה גם לגבי עיטוף בטלית, שאם אדם שכח לברך עליה, יכול לברך על הטלית או הציצית שעליו כל זמן שהיא עדיין עליו, וימשמש בציציות ויברך.

מקור הדין שצריך לברך על מצוה לפני עשייתה (במסכת פסחים ז): אמר רב יהודה אמר שמואל כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. ומבארת הגמרא כי פירוש המילה "עובר" הוא מלשון להקדים כפי שנלמד מהפסוק "וירץ אחימעץ ...ויעבור את הכושי" (שמואל ב' יח'), וכפי שנלמד מהפסוק "והוא עבר לפניהם" (פרשת וישלח), ומבאר רש"י, שיעקב אבינו עמד בראש מחנהו להגן עליהם מפני עשו. 

ולכן הרמב"ם (בהלכות ברכות פרק יא' הלכה ו') פוסק, שאם שחט בלי לברך לפני השחיטה, אינו יכול לחזור ולברך לאחר השחיטה. וכן אם הפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה, אינו יכול לאחר ההפרשה לחזור ולברך. אבל אם הניח תפילין בלא ברכה ועדיין התפילין מונחות על ראשו וכן הנכנס לסוכה בלא שבירך לישב בסוכה אך עדיין יושב הוא בסוכה הרי יכול לברך את ברכת המצוה מפני שנחשב כמברך עובר לעשייתן.

הריטב"א בפסחים ז: מוסיף לבאר כי הלשון עובר לעשייתן מלמד שאין להתעכב או להפסיק בין הברכה לקיום המצוה אלא מיד בתום הברכה יעבור לעשיית המצוה ללא כל שיהוי בדיבור שלא לצורך או מעשה שלא לצורך.

ואוסיף כמה טעמים שהברכה קודמת לקיום המצוה: כתב המאירי (במגילה כא:), וכן הריטב"א (בפסחים ז:) שהקדמת הברכה לפני קיום המצוה הוא כדי שעל ידי אמירת הברכה יתקדש האדם ויוכל לכוון את ליבו ומחשבתו כי הוא עושה את מעשה המצוה בשביל לקיים את רצון ה'.

ובעניין זה כתב הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סי' צג') כי אנשי כנסת הגדולה תיקנו לנו את נוסח התפילות והברכות והברכה היא התעוררות הדיבור והמחשבה, ועל כן כל מצוה שיש ברכה לפניה מספיק לומר את הברכה לפני קיום המצוה ואין צורך באמירת לשם יחוד וכו', אך במעשי מצוות שאין עליהן ברכות ראוי לומר הנני עושה דבר זה כדי לקיים את מצות בוראי.

ועוד כתב הריטב"א (שם), שהברכה היא מעבודות הנפש ומעשה המצוה הוא מעבודות הגוף, ולכן מן הראוי להקדים את עבודת הנפש לפני מעשה הגוף.

בספר המנהיג (לרבי אברהם בר נתן הירחי) מובא כי מאחר שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה ולכן צריך לברך לפני האוכל כך צריך לברך לפני קיום המצוה. וההסבר הוא כי על ידי קיום המצוה יש לו לאדם הנאה מן השכר המובטח לעושי דבר ה' ולכן לפני קיום המצוה יש לברך כדין כל הנהון.

הרמב"ן בספרו האמונה והביטחון פרק ז' כתב, כי כמו שבהנאת הגוף צריך לברך לפני ההנאה, כך בהנאת הנשמה מקיום המצוה, יש לברך לפני מעשה המצוה שנותן הנאה לנשמה.
הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד? (צילום: Nina Alizada/shutterstock)

הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד? הרב חגי צדוק

הנחת תפילין ללא ברכה? הנחת תפילין ללא ברכה לילד? (צילום: yosefus/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך