דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ל"ז - א' חשוון: הרב אקרב
ביצה ל"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ל"ז - א' חשוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ל"ז - א' חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ל"ז - א' חשוון: הרב אקרב
ביצה ל"ז - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה ל"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף לז עמוד א
* אסור לדון, לקדש אשה, לחלוץ ולייבם, ביום טוב ובשבת - גזרה שמא יכתוב.
* אסור להקדיש, להעריך ולהחרים, ביום טוב ובשבת - גזרה משום מקח וממכר.
* לדעת בית הלל: מותר להשיל פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת, ולדעת בית שמאי: אסור גם ביום טוב.

דף לז עמוד ב
* המוסר את בהמתו לרועה, אע"פ שלא מסרה לו אלא ביום טוב - אם יש רק רועה אחד בעיר, מותר להוליך את הבהמה ביום טוב רק למקום שמותר לרועה ללכת; אם יש שני רועים בעיר, מותר להוליך את הבהמה ביום טוב רק למקום שמותר לבעלים ללכת.
* שני אנשים שקנו חבית בערב יום טוב על דעת לחלק אותה ביניהם ביום טוב - נחלקו רב ושמואל אם מותר ביום טוב לכל אחד להוליך את החלק שלו רק לתחום המשותף של שניהם, או שכל אחד רשאי להוליך את החלק שלו למקום שמותר לו ללכת.
* שני אנשים שקנו בהמה בערב יום טוב על דעת לחלק אותה ביניהם ביום טוב - לדעת רב ושמואל מותר ביום טוב לכל אחד להוליך את החלק שלו רק לתחום המשותף של שניהם. (ורב כהנא ורב אסי הקשו על דעתו של רב).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך