דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"א - ט"ו תשרי: הרב אקרב
ביצה כ"א - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"א - ט"ו תשרי: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"א - ט"ו תשרי: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"א - ט"ו תשרי: הרב אקרב
ביצה כ"א - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה כ"א - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף כא עמוד א
* בהמה שהיא חציה של נכרי וחציה של ישראל - מותר לשחוט ביום טוב (כי אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה).
* עיסה שהיא חציה של נכרי וחציה של ישראל - אסור לאפות אותה ביום טוב לדעת רב חסדא (כיון שיכול הישראל לחלקה בזמן לישה ולאפות רק את החלק שלו). [ורב הונא מתיר - לפי ביאור רש"י]
* האופה מיום טוב לחול - נחלקו רב חסדא ורבה אם לוקה או לא.

דף כא עמוד ב
* נחלקו התנאים אם הותרה מלאכת אוכל נפש עבור הכנת מזון לכלבים.
* לדעת שמואל: עושה אדם כל צרכו בפת (ומטלטל על ידי הפת ולא חוששים לבזיון אוכלים).
* לדעת רבי יהושע בן לוי: אין מזמנין את הנכרי ביום טוב גזרה שמא ירבה בשבילו.
* לדעת בית הלל: מותר להחם ביום טוב חמין לרגליו (אף אם אינן ראויין לשתיה) וכן לעשות מדורה ולהתחמם כנגדה, ובית שמאי חולקים.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך