תרומות
`
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ג - י"א אלול: הרב אקרב
סוכה מ"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ג - י"א אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ג - י"א אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה מ"ג - י"א אלול: הרב אקרב
סוכה מ"ג - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה מ"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף מג עמוד א

* במקדש יש חובה מהתורה ליטול לולב כל שבעת ימי סוכות.
* בגבולין יש חובה מהתורה ליטול לולב ביום טוב ראשון בלבד.
* לדעת רבי אליעזר מכשירי לולב (=אפילו לקוצצו מן המחובר ולאוגדו) דוחין את השבת.
* בסוגיה מובא לימוד מפסוקים שמצות נטילת לולב היא רק ביום, ואילו מצות סוכה היא גם בלילה (כמו מצות 'מילואים').

דף מג עמוד ב
* אם שביעי של סוכות ("הושענא רבא") חל בשבת - מצות ערבה במקדש לא נדחית, וזאת כדי לפרסמה שמן התורה היא.
* האמוראים נחלקו אם שביעי של סוכות חל לפעמים בשבת או לא.
* למסקנת הגמרא, מצות ערבה במקדש כוללת בנוסף לזקיפה בצידי המזבח גם הקפה מסביב למזבח.
* לאחר החורבן, מצות ערבה בשביעי של סוכות לא דוחה את השבת, לא בגולה (כי אינם בקיאים בקביעות החודש), ולא בארץ ישראל (בגלל שבגולה לא דוחה את השבת).

עוד כתבות שיעניינו אותך