דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ח - ו’ אלול: הרב אקרב
סוכה ל"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ח - ו’ אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ח - ח’ אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
 דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ח - ו’ אלול: הרב אקרב
סוכה ל"ח - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה ל"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף לח עמוד א

* שיירי מצוה מעכבין את הפורענות. (מצוה שהיא שיריים, שאינה עיקר לעכב כפרה, אעפ''כ חשובה היא לעכב את הפורענות).
* אם לא נטל לולב בשחרית - יטול בין הערביים, כי כל היום כשר ללולב.
* למסקנת הגמרא הדין במשנה הוא כך: הבא בחול המועד מן הדרך, ושכח ולא נטל לולב קודם סעודתו, צריך להפסיק סעודתו וליטול לולב, אם אין שהות ליטול לולב לאחר סעודתו.
* תבוא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו כדי להוציאו ידי חובה (כי ודאי מחמת שלא למד הוא).

דף לח עמוד ב
* רבא פירט שש 'הלכות גדולות' שיש ללמוד מאופן אמירת ההלל בזמנם.
* דינו של אדם השומע ברכה - כדין עונה. (ולכן המתפלל בציבור ושליח ציבור אומר קדיש או יהא שמיה רבא, ישתוק בתפילתו וישמע בכוונה והרי הוא כעונה וכשיגמור השליח ציבור את הקדושה יחזור לתפילתו - רש"י).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך