דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ד - ב’ אלול: הרב אקרב
סוכה ל"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ד - ב’ אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ד - ב’ אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ל"ד - ב’ אלול: הרב אקרב
סוכה ל"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה ל"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף לד עמוד א

* אמר רבי יוחנן: עשר נטיעות (לעניין תוספת שביעית), ערבה (למקדש), וניסוך המים (בקרבן תמיד בסוכות) - הלכה למשה מסיני.
* "אמר הקב''ה: אני אמרתי שיהו ישראל לפני כערבה ("קח על מים רבים") והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים (הגרועה מערבה)". (מתוך התוכחה ביחזקאל)
* ערבה - קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק, צפצפה - קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל.
* בסוגיה מובאים חמישה דברים שהשתנה שמם לאחר חורבן בית המקדש. (והגמרא מבארת "למאי נפקא מינה").

דף לד עמוד ב
* במשנה מובאת מחלוקת כמה הדסים וערבות יש ליטול, ובברייתא מבואר טעמי המחלוקת.
* לא אוגדים את האתרוג עם לולב הדס וערבה.
* ארבעת המינים מעכבים זה את זה (כפי שנלמד מהמילה "ולקחתם") - ולכן אם חסר אחד מהם אין תועלת בנטילת שלושה מהם בלבד.
* המשנה מבארת את דיני אתרוג

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך