חודש אלול: 10 עובדות נפלאות על חודש הסליחות
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

מזלות וחודשים

חודש אלול: 10 עובדות נפלאות על חודש הסליחות

חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות מלווה בהמון יסודות נפלאים על התקרבות לבורא בדרך הכי מהירה שתכירו. 10 עובדות נפלאות ממזכה הרבים, הרב ארז קדוסי. קִראו

   
חודש אלול: 10 עובדות נפלאות על חודש הסליחות
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

מחזק:
10 סודות וסגולות של חודש אלול

חודש אלול שונה משאר חודשי השנה זהו החודש שבו משיגים "קרבת אלוקים", עת רצון לכל "עם -ישראל".
כל בן של מלך / בת של מלך שישתדלו לחזור בתשובה בחודש אלול הם ירגישו מיד התעלות רוחנית מפני שיש סיעתא דשמיא (סיוע משמים).
חודש אלול משמש כשלושים ימי הכנה לקראת ראש השנה וארבעים יום לפני יום הכיפורים!

1. בזכות תפילותיו של  משה רבינו:
סופי תיבות אנ"י לדוד"י ודודי לי מובא רמז נפלא מופיעים ארבע פעמים האות "יוד" (בסופי תיבות)
שהם בגימטרייה ארבעים הרומזים לארבעים יום שהיה משה רבינו בהר לקבל את הלוחות האחרונות מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים שהם ארבעים ימים, בזכות ימים שערי שמים פתוחים לכל הדורות ועד ימינו.
על כך נאמר במשנה: "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים" (ספר בן איש חי נדרשות וספר בני יששכר).

2. מטהר כמקווה:
מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים ישנם 40 ימים.
בימים הללו צריכים "ישראל להיטהר".ובא בספר בני יששכר שבמקווה ישנם 40 סאה שהם 960 ליטרים.
מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים יש כ-960 שעות (24 שעות כפול 40 ימים בדיוק 960) (תתק"ס לוגין).
חשוב להבין, על אף שהקב"ה מטהר בכל תתק"ס שעות 960 שעות את ישראל החשיבות של כל שעה בלימוד התורה היא לקבל על עצמנו קבלה: ברכת המזון בכוונה, תפילה בכוונה, ברכות בכוונה וכו'.

כך התפילה מתקבלת ברצון שהם אותיות "צינור" שמקשר את האדם לטהרה ולקדושה. ידוע שהמקווה מקדש ומטהר, כתוב בספר טהרת הקודש "מים קרים מרפאים נפש עייפה והחלושה ממכות היצר".
על כך נאמר באבות "איזהו גיבור הכובש את יצרו". בימים האלו עלינו לכבוש את יצר הרע כדי לזכות "לחיים" בשנה הבאה!

3. סגולת החודש "להתעורר"
"בן אדם מה לך נרדם". זה הזמן לקרוא בתחנונים לפני בורא עולמים.
בחודש הזה עלינו לשנות את מעשינו ואת דרכינו על-ידי חשבון נפש ולשוב בתשובה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא. לתורה, למצוות ולמעשים טובים. כתוב בקריאת שמע: "ולא תתורו אחרי לבבכם". אדם "תר" (הולך) אחרי עיניו, אחרי הבלי עולם הזה. בחודש הזה, חודש אלול, צריך לתור אחרי "מנייני סליחות" בית המדרש, תהילים להרבות בחסד ובתפילה, "בכוונת הלב", להכניע אל מול את יצר הרע מליבו ולזכות ל-"ואהבת" = אהבת ה', אהבת התורה.
רמוז במילה "אלול" "ומל ה' אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך". א - את, ל - לבבך, א - את, ל - לבב. ראשי תיבות של המילה "אלול".

4. "בורא עולם סולח"
רמז נפלא בירמיהו (לא, לג)"כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום ה' כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד". כאשר נתבונן נמצא רמז נפלא ראשי תיבות: א - אסלח ל - לעוונם, ל- לחטאתם, ל -"אלול", סגולת החודש מסוגל לסליחת עוונות ומחילת חטאים רומז הנביא" יסלח ה' לעוונות עמו, ו - לחטאתם לא יזכור עוד.
זהו הרגע להרגיש בן של מלך שמוחל וסולח והסליחות מבקשים "המרחם הוא ירחם. עלינו. כרחם אב על לבנים".

5. "כגיבור כארי"
"על כל אדם להתגבר כאריה"
כתוב העמוס (פרק ג פסוק ח) "אריה שאג מי לא יירא" אריה - ראשי תיבות: א- אלול ר- ראש-השנה, י - יום-הכיפורים, ה - הושענה רבא. בימים הללו "עמוד כגבר והתגבר והתוודות על חטאים". להתקרב להקב"ה מתוך יראה שהיא אותיות "ראיה". לראות רק את הבורא יתברך אין עוד מלבדו, "שויתי ה' לנגדי תמיד", לכן בימים האלו ישנן ארבע שאגות אריה: שאגת אלול, שאגת ראש השנה, שאגת יום כיפור, ושאגת הושענה רבא. אחיי ורעיי עלינו להתעורר, להזדעזע, לדעת לפני מי אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, לכן על כל אדם לחוש לתקן את מעשיו ומידותיו.
המטרה בימי ההכנה להתגבר כארי לעשות את רצון אבינו שבשמיים מתוך יראה באהבה.

 

6. אין עוד מלבדו
אומר שלמה המלך ע"ה (שיר השירים ו, ג): "אני לדודי ודודי לי" – ראשי תיבות:
"אלול", הם חודש של "דודי" מלשון ידידות וקרבה בין אדם לבוראו.
נשאלת השאלה מדוע "דודי" ולא אבי? 
התשובה היא - ילדים שגדלים עם הוריהם רגילים לקבל מתנות מהנוכחות היומיומית שלהם. אבל כשאומרים לילדים "השנה הדוד מגיע מהמדינה הרחוקה" הילדים יגיבו בהתלהבות ובשאלות כי יש להם געגוע וגם מצפים למתנות מפני שהדוד מגיע.
"אני לדודי ודודי לי" הציפייה שלנו צריכה להיות בשמחה כי הקב"ה יורד כביכול ומבקר בעולמנו ומחלק בחודש הזה "מתנות" גדולות: תשובה', מחילה, והמתנה הגדולה ביותר הינה "חיים" - "והחי ייתן אל ליבו"

7. סגולה לתשובה לקרובים
בתפילות העמידה, כתוב: "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך".
יש נוהגים להוסיף תפילה זו על עצמו או על אחד מקרוביו, וזה נוסח התפילה:
"יהי רצון מלפניך יהוה אלוהינו ואלהי אבותינו. שתחתור חתירה תחת כיסא כבודך. להחזיר בתשובה שלמה לכל פושעי עמך בית ישראל. ובכללם תחזירני לי (פלוני בן פלוני) .כי ימינך יהוה פשוטה לקבל שבים: ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה".

בימים הללו כל בת ישראל, כל בן של מלך יכול להזכיר בתפילה עם הנוסח הכתוב למען בניו, בנותיו וקרוביו לזכות לתשובה שלמה להרהור של תשובה. על כך נאמר "יפה שעה אחת של בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא (אבות ד, יז).

8. "סגולה לחיים"
הכותב איגרת, מכתב לחברו בחודש הזה יכתוב בראש האיגרת "לשנה טובה תכתב או תזכה לשנים רבות נעימות וטובות, וככה יעשה בתשרי ובשאר מועדי הרגל". (רבי חיים פאלג'י מועד לכל חי)

9. "הכנה ליום הדין" במחיצתו של הרב ניסים יגן זצוק"ל וזו לשונו:
"אם נעמוד על גודל הימים וסגולותיהם, אם נשכיל לפעול כפי הנדרש מאתנו נוכל להפיק עצומות נדירות וכבירות שיטיבו עם כלל ישראל ואתנו בתוכם.
אם נתייחס לימים הללו, כאל הזדמנות חד פעמית נדירה הרי שנצליח לפעול בהם כראוי, כי זו האמת. אולי בראש השנה הקרוב הוא היחיד בחיים שלנו?! אולי יבוא המשיח ולא תהיה לנו עוד הזדמנות לחזור בתשובה... עלינו לנצל את גודל השעה כי אולי לא תחזור עוד" (נתיבי אור).

10. הרוצה בתשובה - דמעותיו של רבי חיים פלא'גי
מעיד רבי חיים פלא'גי על עצמו דבר מרגש: תשובה היא ראשי תיבות: ת-תבוא, ש-שילה, ו-ויבנה, ב-בית ה-המקדש. אמרו רבותינו ז"ל: גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה.
בספר תנא דבי אליהו: הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו והאישה לבעלה שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית מקדש!
מעיד על עצמו רבי חיים פלאג'י: האמנתי כי אדבר בכל פעם שאני קורא את המאמר הזה עיני עיני יורדה דמעה... שמלך הכבוד אלוהי עולם ה' יושב ומצפה מאיתנו שנחזור בתשובה כדי לגאול את עם ישראל ויבנה את בית המקדש" (מועד לכל חי).

יהי רצון שנזכה לתשובה שלמה ולקיים את המצוות מאהבה ונזכה במהרה לבית המקדש במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

המצפה לגאולה הצב"י ארז קדוסי יצ"ו

אחים יקרים ואהובים, אומר דוד המלך ע"ה "לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי" (פרק נא פסוק יב).
אומר הבן איש חי בתוך אותיות לב יש אותיות תמיד ל"מד / בי"ת - לרמוז שתמיד לבנו תהיה אהבה לבורא.
תודה רבה לזמר ג'קי אליהו על השיר הנפלא " הלב בוער אליך"

(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך