דרכם של המקובלים: כך יתקבלו תפילותיכם בשמיים
(צילום: Kobby Dagan/shutterstock/מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)

לקראת שבת

דרכם של המקובלים: כך יתקבלו תפילותיכם בשמיים

הרב ארז קדוסי בדבר תורה לפרשת השבוע, פרשת ואתחנן. הרב מביא לפנינו כמה דרכים של המקובלים והצדיקים שרק כך יש לעבוד את השי"ת, כיצד יש לפנות אליו, והסיבה שמובילה לכך שהתפילות שלנו לא מתקבלות. קִראו

   
דרכם של המקובלים: כך יתקבלו תפילותיכם בשמיים
(צילום: Kobby Dagan/shutterstock/מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)
אא

פרשת ואתחנן:
כוחם של עם ישראל בתפילתם!
״ואתחנן״ בגימטריה שווה למילה ״תפילה״ - 515. אם נצרף את שם י-ה-ו-ה (26), נקבל=541, כמניין המילה ״ישראל״
אחיי ורעיי, בכך יש רמז נפלא שכאשר ישראל דבקים בה׳ אלוהיכם חיים כולכם היום״ (בפרשת ואתחנן פרק ד,פסוק ד, ספר דברים).

אחים יקרים ואהובים, לקטתי בסיעתא דשמיא,
מספר סגולות עצות ומאמרים מחזקים בנושא: ״כוח התפילה״.

יהי רצון שתפילותכם בכל העיניניים: רפואה, פרנסה, זיווגים וכו' יתקבלו. ושכל עם ישראל יזכה לגאולה במהרה בימינו ונזכה לבית מקדשנו אכי״ר.

1. ספר נתיבי אור של הרב ניסים יגן זצוק״ל -
 ״אין יאוש בעולם״, ״לא להרפות מלהתפלל״: ״ואתחנן אל ה׳ בעת ההיא לאמר״(דברים ג׳ כ״ג). אמרו חז״ל שהתפלל משה רבנו ע״ה חמש מאות וחמש עשרה תפילות, כמניין ״ואתחנן״, כדי שהקב״ה יענה לו.
תארו לעצמכם: חמש מאות וחמש עשרה תפילות - לא שלנו אלא של משה רבנו ע״ה! ועבור מה? כדי שיתיר לו הקב״ה להיכנס לארץ.

הגאון מוילנא (בספרו אדרת אליהו) כתב, שהתפלל משה רבנו חמש מאות וחמש עשרה תפילות שונות, כל תפילה היתה בהתרגשות אחרת, עם נשמה וחיות אחרת.

אחים יקרים, כל התפילות שאנחנו מתפללים במשך כל ימי חיינו, אסור שאחת תהיה דומה לשנייה.
ודאי אין הכוונה שיהיה שוני בנוסח התפילה ובמילותיה, אלא שכל תפילה צריכה להיאמר מתוך בכיות אחרות , עם רגש אחר, ועם רעיונות חדשים. כשאומרים את המילים עם כוונת הלב - יורד שפע משמים, שערים נפתחים, ומסייעים לאדם לחשוב מחשבות נכונות בתפילה. רואים שמשה רבנו ע״ה התפלל שוב ושוב ולא התייאש.

בשם הרב ניסים יגן זצוק״ל: פעם הגיע אליי יהודי ושאל אותי מה עושים לגבי צורך מסויים. שאלתי אותו, האם התפללת לה׳? אמר: כן, וודאי, הרבה פעמים. כמה פעמים? שלוש פעמיים..
וכבר התייאש...
אחיי ורעיי, משה רבנו ע״ה התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות שכל אחת היתה שונה מחברתה! ועל מה הוא התפלל? שיזכה להיכנס לארץ. כך גם שמתפללים על שידוך,
או על ילדים שיגדלו בתורה ויראת שמיים - דברים שבעבורם נזקקים להרבה רחמי שמיים, וודאי שיש להתפלל שוב ושוב, ללא הפוגה, עד שבעזרת השם נענים משמיים.

2. חכם יוסף חיים זצוק״ל -
רמז נפלא קיום האדם ע״י תפילה: אחים יקרים ואהובים, כותב חכם יוסף זצוק״ל: שבתוך השם ״אדם״ במלואו (אותיות אל"ף דל"ת מ"ם) יש אותיות: ״מתפלל״. לרמוז שקיום האדם בעולם הזה הוא על-ידי התפילה. ולכן רבותינו ז״ל קראו לתפילה בשם ״חיי שעה״, וכמו שאמרו בגמרא (שבת י ע״א) שבה תלוי חיי עולם הזה שהיא נקראת בשם שעה וכיוון שהתפילה צריכה להיות יוצאת מפנמיות גוף האדם שהוא הלב שלו. אחים יקרים ואהובים, זו הסיבה שבפנימיות, אותיות א-ד-ם, נמצאות האותיות מ-ת-פ-ל-ל ,להורות שצריך האדם להתפלל מן הפנימיות שלו, וכמו שכתוב על הפסוק ״ועבדתם את ה׳ אלהיכם״ (שמות כ״ג כ״ה), אומרת הגמרא הקדושה, "איזו עבודה שבלב זו תפילה".

3.ספר רחמי האב - שבט הלוי, רבנו שמואל הלוי ואזנר זצוק״ל.
הגמרא הקדושה מסכת ברכות כ"ח: ״שאלו התלמידים את רבי אליעזר כשנכנסו לבקרו ואמרו לו, רבנו למדנו (תלמד אותנו) אורחות חיים שבהם נזכה לחיי עולם הבא, ואמר להם, הזהרו בכבוד חבריכם... וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים״.
אחיי ורעיי מכאן נלמד "דע (תבין) לפני מי אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב״ה כי אין עוד מלבדו". על כך בעומק כוונת התפילה יש צורך בהכנה להכין את ליבנו לקראת תפילתנו והלוואי שנתפלל תפילה אחת בלי מחשבות אחרות (טור ס׳ צח).

4.ספר ״דרשה לישראל״ - הרב אברהם ישראל שליט״א.
החפץ חיים: "תתפלל כתינוק". אמר החפץ חיים: דוד המלך ע״ה היה מבקש ומתפלל להשם בכל עת ובכל שעה על כל דבר הנצרך לו בחיים, כמו שאמר בתהילים: ״אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עליי אימו כמול עלי נפשי״. כלומר, שהיה מבקש מהשם כמו תינוק המבקש מאמו תמיד ללא הרף, כל מה שרוצה.

5. ספר לבי אמונתך - הצב״י ארז קדוסי יצ״ו.
לצורך קבלת התפילה עלינו ללמוד מסר מתיבת המילה ״תינוק״:
ת-י-נ-ו-ק אותיות ת-י-ק-ו-ן ואותיות נ-י-ת-ו-ק. כלומר, ליבו של התינוק זך ונקי. דוד המלך ע״ה בספר התהילים מבקש ״לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי״ (פרק נא פ׳ נב). כך האדם צריך לטהר את ליבו כתינוק מיום היולדו ללא שום חטא בלב ומחשבה טהורה.
תינוק אותיות תיקון: התינוק ללא מידה רעה, שנאה קנאה וכעס ח"ו. רק בוכה על מבוקשו, אכילה ושתייה.
מרמז לתיקון מידותיו של האדם ולבקש את שביקש יעקב אבינו ע״ה ״לחם לאכול ובגד ללבוש״ (פרשת וישב).

תינוק אותיות ניתוק: בתפילתנו עלינו לנתק את יצר הרע, עורלת הלב. ״ולא תתורו אחרי לבבכם״. אחיי ורעיי, ״תתורו״ מלשון תייר שמצלם נופים בארץ בעולם. 
אומרת התורה הקדושה, ״ולא תתורו״ תסירו את המחיצות את הגשמיות מול בורא עולם. לא ״כתייר״ - תתמקד בתכלית  החיים לימוד התורה, בית, משפחה. ״דע לפני מי אתה עומד״. ״מלוא כל הארץ כבודו״ בתפילתך תסלק את הבלי העולם הזה מהמחשבה ותחוש ואני קרבת אלוהים לי טוב״ (פרק עג פסוק כח). אחיי ורעיי, על כך נאמר ״ואתם הדבקים בה׳ אלוהיכם חיים כולכם היום״ (פרשת ואתחנן).

6. קונטרס ״מסרים״ 
להתחזקות בהתמודדות עם נסיונות, המבקש קרבת ה’, אפילו שעדיין לא התקרב, כבר נחשב דבוק ממש.

אם רק ביקש אדם להידבק בה' יתברך ולהתקרב אליו, אלא שמחמת אונס לא עלה הדבר בידו, אין הקב״ה רואה אדם זה מרוחק ממנו, אלא כקרוב אליו ממש, ואע״פ שלא התקרב עדיין מעלה עליו כאילו כבר התקרב. וזה פירוש הפסוק (תהילים ק"ה): ״ישמח לב מבקשי ה׳״. אפילו אותם אנשים שרק מבקשים קרבת השם ועדיין לא הגיעו לכלל קרבה, אעפ״כ ישמח לבם, כי הקב״ה רוצה בהם ובקרבתם ומעלה הוא עליהם כאילו הם קרובים אליו ודבוקים בו ממש.(משלי החפץ חיים עמ׳ קיז).

7. ספר - רפואה וחיים. רבי חיים פלאגי זצוק״ל.
מדוע התפילה אינה נענית?
סגולה לקבלת התפילה - תפילה, מי שאינו מתפלל על צער חברו, אם הוא אינו נענה בתפילתו מפני שאינו מקיים:
 ״ואהבת לרעך כמוך״, ועל זה נאמר כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים.

8. ספר בן איש חי (פרשת מקץ ה'): קודם התפילה יקבל עליו מצוות עשה ״ואהבת לרעך כמוך״, ולכן אם יש אדם מישראל בצרה - יתפלל עליו כל יום בפירוש, ועל ידי זה תכלל תפילתו בכלל תפילות כל ישראל ,ותעשה פרי למעלה.
ויזהר לומר זאת בלב שלם ולא מהשפה לחוץ. ״הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". והרני אוהב את כל - אחד מבני ישראל כנפשי״. על כך אומר רבי עקיבא: ״ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה״.

9. בן איש חי (מקץ אות ה): ״למשוך את האור עליון בתפילה״. אסור להתפלל בעצבות, בכך אין נפשו יכולה לקבל אור עליון הנמשך עליו בעת התפילה, ורק בשעת הווידוי יתעצב על עוונותיו״. אחיי ורעיי ראו את גודל השמחה בתפילה שמסוגלת ״למשוך אורות מעולמות עליונים.

10. ספר ארזי הלבנון - רבי חיים סינואני זצוק״ל:
הטעם שתיבת המילה ״תפילה״ פירשו המפרשים במדרש תנחומא, שהוא לשון חיבור וקירוב אל השם יתברך. לדבריהם תתפרש תיבת תפילה כמו פתיל״ה, לשון צמיד פתיל שהוא לשון חיבור וקירוב ודיבוק, שעל ידי התפילה האדם קרב ודבק אל השם יתברך.

11. ספר לקוטי עצות - רבי נחמן מברסלב זי״עא:
על-ידי התפילה בכונה שמקשר את המחשבה אל הדיבור של התפילה בקשר אמיץ וחזק, על-ידי זה זוכה להשיג נסתרות ופנימיות התורה, ומביא בתפילה הזאת השפעות וברכות לעולם. והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתו!

12. קונטרס ״מסרים״ ״אחרי שיהודי מדבר עם השם יתברך, הוא מרגיש רגוע ומיושב וכל העולם פתאום נראה אחרת״. כאשר יהודי מדבר עם השם יתברך, אז בכל רגע הוא מרגיש טעם גן עדן.
גם אח״כ, כשמסיים הוא מרגיש כמו אחרי שינה, שדעתו נוחה ומיושבת עליו בלי מהומה ובלבולים.
וגם כל העולם חדש בעיניו, ונדמה חוו כאילו עולם אחר חדש לגמרי,ואין העולם נראה בעיניו כלל כמו מקודם (מוהר״ן השתפכות הנפש).

13. ספר הולכי נתיבות - התפילה: הספר מוסר הגדול ביותר
כותב מרן הגרא״מ שך זצ״ל. ״הספר המוסר הגדול ביותר הוא התפילה. כאשר מתפללים בכוונה ואומרים ׳אתה חונן לאדם דעת׳, ושומעים מה שאומרים, זה עצמו מביא הכנעה לאדם. אמנם אין זה פוטר מלימוד מוסר כי המוסר מעורר יותר באופן פרטי על מידות טובות וכדומה, אבל גם התפילה משפיעה מאוד, היא גורמת להכנעה, מרגיש שצריך לבוא לפני ה׳ ולבקש ממנו, וכך גם מקבלים הכרה והשפעה מפסוקי דזימרה״הללו-יה אל בקודשו״.

אחיי ורעיי, יהי רצון שנתחזק יחד בתפילה ונזכה לראות בעינינו את בית המקדש השלישי בימינו אכי״ר.

תודה, לזמר ארז יחיאל הי׳ו על השיר הנפלא. האזינו

(צילום: Kobby Dagan/shutterstock/מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך