דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"א - ט’ אב: הרב אקרב
סוכה י"א - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"א - ט’ אב: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"א - ט' אב: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"א - ט’ אב: הרב אקרב
סוכה י"א - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה י"א - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף יא עמוד א
* רבה בר רב הונא דרש שמותר לישן בכילה שבתוך הסוכה, אע''פ שיש לה גג, ואע''פ שגבוהה עשרה (וכדעת רבי יהודה הסובר שאוהל עראי לא מבטל אוהל קבע).
* 3 תנאים לסכך כשר: לא מחובר לקרקע (אלא תלוש), אינו מקבל טומאה, גידולו מן הארץ.
* במשנה נאמר: "הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה" - ונחלקו רב ושמואל אם מספיקה קציצה או שצריך גם לנענע אותם לאחר שקוצץ אותם.
* רב עמרם חסידא סבר שנשים חייבות בציצית (כי סבר שלילה זמן ציצית הוא ולכן זו מצות עשה שלא הזמן גרמא).

דף יא עמוד ב
* הגמרא מקשה משתי ברייתות על דעת רב הסובר ש"קציצתן זו היא עשייתן", ומתרצת את הקושיה הראשונה אך לא את השניה.
* הגמרא דוחה בכמה אופנים את האפשרות שמחלוקת רב ושמואל היא מחלוקת תנאים.
* "זה אלי ואנוהו" - התנאה לפניו במצות (סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאה).
* לדעת חכמים מצוה לכתחילה לאגוד את הלולב משום 'זה אלי ואנוהו', אך לדעת רבי יהודה זו חובה מעיקר הדין.
* "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" - נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא אם היו אלו ענני כבוד או סוכות ממש.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך