ה’ באב: יום של ישועות גדולות: הדליקו נר ותראו ניסים
הרב יצחק בצרי בציון של האר"י

גדולי ישראל

יום של ישועות גדולות: הדליקו נר ותראו ניסים

היום יום רביעי, ה' באב, יום של ישועות גדולות, כל אחד ידליק נר לכבוד הצדיק, האר"י הקדוש, ויראה ניסים ונפלאות. הפיצו לזיכוי הרבים.

   
ה’ באב: יום של ישועות גדולות: הדליקו נר ותראו ניסים
הרב יצחק בצרי בציון של האר"י
אא

היום יום רביעי ה' באב, יום הילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי - ה'אר"י הקדוש' זצוק''ל זיע"א. 
יום של ישועות גדולות: הדליקו נר ותראו ניסים
הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א קורא לכל הקהל.
הדליקו נר לעילוי נשמת הצדיק.
יום של ישועות גדולות: הדליקו נר ותראו ניסים

ותספרו מנפלאותיו ותמשיכו עליכם ניסים ונפלאות .
כל אחד שיקרא סיפור זה:

מעשה שהיה בזמן רבינו האר"י בשעה שישב ולמד סתרי תורה עם תלמידיו, ופתאום באמצע הלימוד הפסיק רבינו האר"י, ואמר, ברוך דיין האמת, קול כרוז אני שומע מבית הדין של מעלה, בגזרת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאלתא (דניאל ד יד),

שיעלה ויבא ארבה, אין מספר לגדודיו, ויחנה בכל גבול צפת, ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ, וכל תבואתה ישרש, ולא תשאר מחיה לכל יושביה, והכל בעון שהעלימו עיניהם מאת עני תלמיד חכם וצדיק אחד, ושמו ר' יעקב אלטרץ, שיושב בתענית ומתרעם כביכול על הקדוש ברוך הוא, שנשאר בחוסר כל ואין חומל ואין מרחם. והקדוש ברוך הוא לא יוכל להחריש התאפק על צערו של העני הזה. ויחר אפו על שכניו תושבי צפת שאינם משגיחים ואינם חסים עליו. ע"כ לשון הכרוז. וסיים רבינו האר"י,

לכן אחי ורעי, הבה נקבץ מעט כסף מאתנו כל אחד כאשר תשיג ידו, ואחד מן הישיבה יקנה מצרכי מזון לחם ולפתן, לפרוס לרעב לחמנו, והנשאר מן הכסף יתנוהו לעני הנזכר שיקנה בהם מה שירצה, ויקום אחד מן החבורה רבי יצחק הכהן, ויקח הכסף בידו, וימהר ללכת אל החנות, ויקנה מצרכי מזון, וירץ אל בית העני הנזכר, ויראהו משתטח על הרצפה, ובוכה על רוע מזלו, כי מנהגו היה לשאוב מים בחביות של כלי חרס ולמוכרם בפרוטות להחיות את נפשו.

ובאותו יום בבוקר השכם, נפלו מידיו החביות, ונשברו, ונשאר בלי מזון, ומבלי משען ומשענה, וכשמוע אותו ר' יצחק הכהן החזיק בידו והושיבו על שלחן, ונתן לו מברכת ה' אשר בידו, האכילהו והשקהו, ויתר המעות נתן לו לקנות חביות אחרות להתפרנס על ידם, כאשר היתה באמנה אתו. ויאמר לו, אדוני החכם, למען השם, עמוד והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שירחם על תושבי צפת ולבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, כי בגללך נגזר שיעלה ארבה ויבא בכל צפת, ולא יותיר מחיה לכל תושביה, ואנא הזהר מכאן ולהבא מלהתרעם על מדותיו של השם יתברך.

והודה לו אותו חכם, וקיבל עליו שלא יוסיף לעשות כדבר הזה, ועמד והתפלל בדמעות לפני השם יתברך שימחול לו, ושיסיר חרון אפו מעל תושבי צפת, ויבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, וינחם על הרעה לעמו.


 

ובאותו יום בבוקר השכם, נפלו מידיו החביות, ונשברו, ונשאר בלי מזון, ומבלי משען ומשענה, וכשמוע אותו ר' יצחק הכהן החזיק בידו והושיבו על שלחן, ונתן לו מברכת ה' אשר בידו, האכילהו והשקהו, ויתר המעות נתן לו לקנות חביות אחרות להתפרנס על ידם, כאשר היתה באמנה אתו. ויאמר לו, אדוני החכם, למען השם, עמוד והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שירחם על תושבי צפת ולבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, כי בגללך נגזר שיעלה ארבה ויבא בכל צפת, ולא יותיר מחיה לכל תושביה, ואנא הזהר מכאן ולהבא מלהתרעם על מדותיו של השם יתברך.

והודה לו אותו חכם, וקיבל עליו שלא יוסיף לעשות כדבר הזה, ועמד והתפלל בדמעות לפני השם יתברך שימחול לו, ושיסיר חרון אפו מעל תושבי צפת, ויבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, וינחם על הרעה לעמו.

ואחר כך חזר רבי יצחק הכהן אל הישיבה וסיפר להם כל המאורע, ויאמר להם רבינו האר"י, דעו וראו כי בגלל הצדקה שעשינו עם העני הנזכר נתבטלה הגזירה של הארבה, הודות להשם יתברך על רוב רחמיו וחסדיו. וחזרו ללמוד עם הרב. והנה כעבור שעה אחת עלה הארבה על גבול צפת חיל גדול וכבד מאד, ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ, וכל התלמידים נבהלו ונחרדו, ויאמר להם הרב, אל תיראו! כי כבר נתבטלה הגזירה, ורק טרם נמסרה הידיעה לארבה שלא יבא הנה,

וכך היה, לאחר זמן קצר הפך ה' רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו לתוך הים הגדול, ושם נטבע הארבה וכל המונו. לא נשאר ארבה אחד בכל גבול צפת, ויושע ה' לעמו ולנחלתו, בזכות הצדקה והחסד שגמלו לאותו עני. ומהיום ההוא והלאה נתנו עיניהם תושבי צפת על העני ההוא להשגיח על כל צרכיו. והעיד הרה"ג רבי שלמה שלומיל שהיה עד ראיה למעשה הנ"ל, שהכיר אישית את העני הנזכר שהיה איש צדיק וחסיד ובקי גדול בכל התורה. ואחר כך נתמנה לאב בית דין בקהל קדוש טריפולי. ונתקיים בו כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר.

הסיפור נפוץ והכה גלים, ונודע לכול כי בזכות ראייתו הקדושה של האריז"ל ניצל כל האזור ממכת הארבה.

ואחרי כל החכמה, הפלאות, והמופתים הגדולים, אולי הדבר החשוב ביותר שניתן לנו הפשוטים והתמימים לקבל על עצמנו מאיש האלוקים הארי ז"ל, היא הוראתו שכל יהודי בטרם יתחיל את תפילת הבוקר יאמר בקול את המילים הבאות: 
"הריני מקבל/ת עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". שאמר האר"י שללא אמירה זו אין לו ליהודי מה להתחיל להתפלל כלל. ובכן, שנזכה לומר ונזכה לקיים, ובכך יזדכך לבנו ותאיר חכמתו של האר"י בלבבנו.

בתמונות הספרים שכתב המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בכתבי הקבלה של האר''י הקדוש זיע''א
כתבי הקבלה של האר''י הקדוש זיע''א בפירושו של הרב המקובל יצחק בצרי
כתבי הקבלה של האר''י הקדוש זיע''א בפירושו של הרב המקובל יצחק בצרי
כתבי הקבלה של האר''י הקדוש זיע''א בפירושו של הרב המקובל יצחק בצריכתבי הקבלה של האר''י הקדוש זיע''א בפירושו של הרב המקובל יצחק בצרי

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך