ערב שבת חזון 2021: דיני שבת חזון ערב תשעה באב
ערב תשעה באב בכותל. (צילום:מאת shlomi kakon Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42529382)

תשעה באב

ערב שבת חזון 2021: דיני שבת חזון ערב תשעה באב

ערב שבת חזון תשפ"א, תשעה באב 2021: כל הדינים וההלכות לשבת הקרובה, ערב תשעה באב תשפ"א: לימוד תורה מחצות היום, סעודה שלישית, החלפת הבגדים במוצאי השבת, ועוד.

   
ערב שבת חזון 2021: דיני שבת חזון ערב תשעה באב
ערב תשעה באב בכותל. (צילום:מאת shlomi kakon Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42529382)
אא

ערב שבת חזון תשפ"א, תשעה באב 2021. הלכות:

 1. בשבת זו לא נוהג כלל דיני אבלות ואפילו בצנעא, וכל ה' עינויים האסורים בט' באב מותרים בשבת זו.
   
 2. מותר ללמוד תורה גם בדברים המשמחים ואפילו אחר חצות היום עד השקיעה, וכן לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י. וכן נהגו רבים מבני אשכנז, (אע"פ שהרמ"א (תקנג ב) החמיר אף בשבת, מכל מקום המ"ב (י) היקל למעשה, וכ"ד הגרשז"א זצ"ל - הליכות שלמה עמ' תלח, אולם החזו"א החמיר כהרמ"א גם כשחל ערב ט"ב בשבת,  הב"ד בס' ארחות רבינו ח"ב עמ' קלו). אולם, אף לנוהגים להחמיר, אם חושש שיתבטל על ידי זה מלימודו, וכן בלימוד "אבות ובנים", או בשיעור קבוע, מותרים ללמוד כרגיל. (דברי יציב סי' רמא, אשרי האיש פרק ע בשם הגריש"א זצ"ל).   
   
 3. אין אומרים "צדקתך" במנחה של שבת.

 

סעודה שלישית (סעודה המפסקת)

 1. יקדימו להתפלל מנחה בשבת זו כדי שיספיקו הציבור לסיים סעודה שלישית קודם השקיעה.
 2. בסעודה שלישית מותר לאכול כמה מאכלים ואפילו בשר ודגים ולשתות יין, ואין להימנע ולהחסיר שום מאכל וכפי הרגלו בכל שבת, וכן יושבים יחד כל בני המשפחה, ואם אכלו בשלשה או בעשרה, חייבים בזימון.
 3. בסעודה שלישית יושבים על כסאות כרגיל, ואין להכין את נעלי הבד עד מוצאי שבת.
 4. מותר לשיר שירי שבת גם בסעודה ג'. (שו"ת אגרו"מ חאו"ח ח"ד סי' קיב, אול"צ ח"ג פכ"ח או' ד').
 5. אין לומר בשבת נאכל ונשתה הרבה כדי שיהיה כח לצום, או נאכל מאכל פלוני שהוא טוב ומועיל לצום.
 6. יש לכוין באכילתו בעת סעודה שלישית לקיים מצוות 'עונג שבת', ולא לשם סעודה מפסקת, היינו שלא יהיה רעב וצמא בתענית. (שהרי מצוות צריכות כוונה (שו"ע סי' ס) והכא הוי מצווה דאורייתא לרוב הראשונים דאכילת ג' סעודות הם מדאורייתא, כמ"ש הרב פעלים ג' כב, ובשעה"צ רמב א).

   
 7. אותם שקשה להם התענית ורגילים ליטול קודם הצום טבליות וטיפות למניעת בחילות והקאות בתענית, וכן כדורי "קלי צום", ומשככי כאבים למיניהם, מותרים הם בלקיחתם גם בשבת, ולא יאמרו בפיהם שנוטלים אותם בכדי להקל על הצום. (ואין בזה לא משום הכנה, ולא משום רפואה ושחיקת סממנין, שו"ת תורת מאיר ח"א סי' נט) וי"א שטוב שימסס מער"ש הכדור במים – באם אפשר.
 8. בגמר סעודה שלישית קודם השקיעה, מותר להדיח את פיו במים או 'במי פה' להסיר את שיורי המאכל, אבל יש להימנע מלצחצח את שיניו לנוהגים לאסור.
 9. זמן כניסת הצום בשקיעת החמה (19:49) וצריכים להיזהר מאד להפסיק סעודה שלישית כמה דקות קודם השקיעה, ויזרז כל אחד את בני ביתו לבל ימשיכו בסעודתם כבשאר שבתות השנה.
 10. אין להסיר מעליו את נעלי השבת העשויים מעור ולנעול נעלי בד עד זמן צאת השבת כדי שלא ייחשב כאבלות בפרהסיא (וצאת השבת לענין זה, י"א: 30 דק' אחר השקיעה  20:19  (הליכו"ש עמ' תמב) וי"א: 20 דק' מ–20:09. (חזו"ע עמ' שלה).
 11. אין ללבוש את בגדי החול עד צאת השבת. כמו כן אין ליקח את ספרי 'הקינות' מביתו לבית הכנסת קודם זמן זה, אלא אם כן יקרא בהם מעט בהגיעו לבית הכנסת.
 12. אסור לגבאי בית הכנסת להסיר את הספסלים ולפרוס מחצלאות ושטיחים, וכן להכין את ספרי הקינות קודם צאת השבת.

 

מוצאי שבת

 1. קודם החלפת הבגדים וחליצת המנעלים יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ללא שם ומלכות. (רמ"א תקנג ב).
 2. מיד בצאת השבת, קודם הליכתו לבית הכנסת יחלוץ את נעלי העור וינעל המנעלים המותרים בתענית.
 3. וכן יש להחליף את בגדי השבת בבגדי יום חול, שאין ללבוש בתענית בגדי שבת. ועל כן ראוי לאחר מעט את תפילת ערבית במוצ"ש כדי שתהיה אפשרות לקהל להתארגן ולהחליף בגדיהם.
 4. גם הנוהגים להחמיר כר"ת בשאר שבתות השנה, במוצ"ש זה יחליפו המנעלים והבגדים מיד בצאת השבת של זמן הגאונים, אולם אין להם להקל בשאר מלאכות. (הליכות שלמה עמ' תמג).   
 5. אם שכח להכין בגדים המכובסים, ישאר בתענית עם בגדי השבת. (אול"צ עמ' רמח).
 6. במוצ"ש מותר לסדר מעט את הבית ולטאטא הרצפה, אולם אין לשטוף הבית. (ראה ברמ"א סי' תקנ"ד סכ"ב).
 7. יש הנמנעים מלשטוף כלים בצאת השבת עד למחרת ביום ראשון אחר חצות היום (12:45), וגם אם נצטבר בכיור כמות גדולה של כלים אחר השבת, אולם העיקר להלכה להקל לשטוף הכלים (שאין איסור הסחת דעת מן האבילות, וכן אין איסור מלאכה בליל ט' באב, ומשום רחיצה אין לחוש שאין מכווין לשם רחיצה). ובפרט אם גורם הדבר לריח רע, זבובים וכדו' או שצריכים את הכלים בכדי להאכיל את הקטנים, מותר לשטפם.
 8. מותר לרחוץ תינוק המטונף וכן ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך, (פחותים מגיל 5) ואפילו במים חמים.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך