הקשר לאדם הראשון: למה השי"ת ברא הפֶה שלנו?
(צילום: Chokniti Khongchum/shutterstock)

לקראת שבת

הקשר לאדם הראשון: למה השי"ת ברא הפֶה שלנו?

הרב ארז קדוסי מבאר לנו את הסוד הנפלא שבתיקון הדיבור, מהי מעלת השתיקה. מהו כוח הדיבור שיש בכל אחד מאתנו וכיצד כל זה מתקשר לאדם ולחווה? קִראו את דברי הרב המחזקים

   
הקשר לאדם הראשון: למה השי"ת ברא הפֶה שלנו?
(צילום: Chokniti Khongchum/shutterstock)
אא

פרשת מטות מסעי; מאוצרותיו של הרב ארז קדוסי:
הסגולות - ״בכח הדיבור לאריכות ימים״

״לא יחל דברו ככל - היוצא מפיו יעשה״ (ל,ג) רש״י: כמו לא יחלל דברו שלא יעשה דבריו חולין.

הסגולה לאריכות ימים (עלי עין):מובא בכתבי האר״י ז״ל (ליקוטי תורה בפ׳ עקב) שמילותיו של האדם קצובות לו משמים.

לאחר תום ההקצבה מסתיימים חייו. החכם השומר את ״אוצר המילים״ שלו חי חיים ארוכים, 
כעניין שנאמר: ״מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב - נצור לשונך מרע! (תהילים ל״ד,י״ד). כל דיבור שאינו לצורך הוא בבחינת ״רע״, אך כיצד חוסמים את ״הרע״?

לעניות דעתי, אחים יקרים ואהובים, אומר דוד המלך ע״ה ״לא אירא רע כי - אתה עמדי (כג,ד) בן / בת של מלך בעת תפילתכם אומרים: ״אדנ״י שפתי תפתח ופי יגיד - תהילתך״: מהתפילה נלמד תמיד ששמו של מלך המלכים הקב״ה יהיה שגור בפינו! וכך ננצל מדיבור ״רע״ שאינו מועיל לחיינו! 

״ירבו יימיך ויוסיפו לך שנות חיים״:
אומר הבעל שם - טוב הקדוש חידוש ״מתוק לנפש״, דיבור של מצווה כמו דברי תורה, דיבורים של חסדים עם רעך, דיבור של מצווה כמו תורה ותפילה אינו מחסר מן היתרה.             

על כך נאמר: ״כי חיים הם למוצאיהם״ (משלי ד,כב)
אחים יקרים ואהובים הנה לפניכם, ״פניני חיים״ - צריך שידע האדם, כי הדיבור הוא חביב מכל ועל כן צריך לעשות מסגרת למסגרת לפיו על-ידי מידת השתיקה, כמו שיש לו כסף וזהב ומרגליות שטומנם בחדרו הפנימי בתוך כלי מיוחד לזה (קיצור חפץ חיים רבי אשר ורסמן).

״עצה לחיים מחכם יוסף חיים זי״ע״ השם יתברך לא ברא את הפה לאדם אלא רק להודות בו ולא ישתמש בו באיסור (בן איש חי פרשת שמות).

סוד תיקון הדיבור והשמיעה לאיש ולאישה: ראיתי בסיעתא דשמיא מאמר נפלא על החטא הראשון של חווה בעץ הדעת היה - באוזן! מפני שהטתה אוזנה לשמוע דברי הסתה מן הנחש לכן תחילה חטאה בשמיעת האוזן. האדם, הזכר, לא שמע הסתה מהנחש,אלא תחילת חטאו היה בפה, שאכל מעץ הדעת.לכן תיקון חווה אצל הנשים הוא בשמיעה של דברי תורה ״למען ישמעו ולמען ילמדו (דברים לא,יב)  ותיקון אדם הראשון אצל הזכרים הוא בעסק התורה שצריך להיות בפה,
״כי חיים הם למוצאיהם״ - למוציאיהם בפה.

״פניני חיים״ כל פרי העולם הבא - רסן פיו ותאווותיו. וזה יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם.

על כך פירוש נפלא על הפרשה יחד עם הסגולות לאריכות ימים: ״לא יחל דברו״ (ל,ג)
פירש רבי חיים ויטאל זצ״ל: חייב אדם לשמור על פיו לבל יהא חולין.
ומדוע, שהרי אנו רואים ש״ככל היצא מפיו - יעשה״ שכל דיבור פועל למעלה, לטוב או לרע!
שמדבר דיברי תורה וקדושה, מעורר עולמות רוחניים להשפיע טובה וטהרה. מדבר לשון הרע ורכילות, ז"א פועל בסיטרא אחרא (בדרך אחרת) חלילה!

אחים יקרים ואהובים,
זה הזמן להודות לשם יתברך מר״ח תמוז ועד יום הכיפורים ישנם מאה ימים תמוז ר״ת זמני תשובה, ממשמש ובא חודש הרחמים והסליחות, אנו מתקרבים לחודש אב ר״ת אלול בא! באמונה שלמה יחד עם אהבת השם יתברך נקבל על עצמינו לשמור על פינו ונודה לשם על כל רגע בחיינו. ״מודים אנחנו לך על - ניסך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל-עת ערב ובוקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך״.

אחים יקרים, המילה ״מודים״ בגימטריה היא כנגד מאה ברכות.
יהי רצון שנזכה לברכה והצלחה וגאולה במהרה.
בברכה והמצפה לגאולה,
הצב״י ארז קדוסי יצ״ו.

בהמשך ללימודנו, צורף לכאן סוד תיקון הדיבור אשר ישבו סגולה עצומה:
סוד תיקון הדיבור

תודה רבה לזמר והפייטן אמיר אליהו הי״ו על השיר הווקאלי ״בבקשה״:

(צילום: Chokniti Khongchum/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך