תרומות
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ד - ד’ סיוון: הרב אקרב
יומא ל"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ד - ד’ סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ד - ד’ סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ד - ד’ סיוון: הרב אקרב
יומא ל"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא ל"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף לד עמוד א
* ישנה מחלוקת תנאים אם בזיכין קודמין למוספין או להיפך, והגמרא מבארת את טעמיהם.
* המשנה (בדף לא ע"ב) שאמרה ש"קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאיברים" לא דקדקה בסדר העבודות, ולדעת חכמים הקטורת היתה בין דם לנרות.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שקטורת של בין הערבים היתה קריבה בין איברים לנסכים.

דף לד עמוד ב
* "ונסכו רביעית ההין לכבש האחד" - חכמים ורבי נחלקו אם הפסוק (המצריך ניסוך יין בקרבן התמיד) עוסק בתמיד של בין הערבים או בתמיד של שחר (והתמיד בו לא עסק הפסוק לומד דין זה שצריך ניסוך יין מהתמיד בו עסק הפסוק).
* "עששיות של ברזל היו מחמין מערב יום הכיפורים ומטילין לתוך צונן כדי שתפיג צינתן" - הגמרא מקשה כיצד הטילו עששיות חמות לתוך המים הצוננים ביום הכיפורים והרי הוא מצרף (מחזקו ומקשהו), ומביאה שני תירוצים.
* המשנה עוסקת בטבילה השניה של הכהן הגדול ביום כיפור.

עוד כתבות שיעניינו אותך