סגולה עצומה לשבת הקרובה: "הדרך לגן עדן"
(צילום: Carlos Amarillo/shutterstock)

לקראת שבת

סגולה עצומה לשבת הקרובה: "הדרך לגן עדן"

סגולת הפרשה - פרשת שלח (פרק טו פסוק לט): ״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם״. מפרש רש״י : הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסים לו את העבירות, עין והלב חומד והגוף עושה את העבירה. אחיי ורעיי, הקב״ה נתן לנו זוג עיניים כדי לתור אחרי התורה, המצוות והמעשים הטובים. ״למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם״.

   
סגולה עצומה לשבת הקרובה: "הדרך לגן עדן"
(צילום: Carlos Amarillo/shutterstock)
אא

אחים יקרים ואהובים,

ראיתי לנכון ללקט את מאמרי חיזוק״ מחז״ל  ״ישראל קדושים״, כדי שנדע לדעת כיצד  לקדש את העיניים,
ובזכות זה נזכה למה שאומרים שלוש פעמים ביום "ותחיזנה עינינו בשובך לציון ברחמים".

אילו דברים שמצווה להסתכל עליהם:

1. ציצית: סגולה לזכור את השי״ת:
כתוב בפרשה "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה׳" - היא מצווה בפני עצמה ועל ידי ההסתכלות בציצית ישנה מצווה נוספת של זכירת השם יתברך. במצווה הזו האדם מקיים את תרי״ג מצוות:
ציצית בגמטריא: שש מאות ועוד שמונה חוטי הציצית ועוד חמישיה קשרים סה״כ : תרי״ג 613 כנגד תרי״ג מצוות (חז״ל).

2. סגולה להנצל ממזיקים: 
יש נוהגים ״הסתכלות בשמיים״: להסתכל בשמיים בעת זריחת השמש ובעת יציאת הכוכבים, ולומר
"מה רבו מעשיך ה׳" (ספר קו הישר פרק ב).

3. ישנה סגולה נפלאה להינצל מעבירה: 
יצייר האדם תמיד כאילו שם ה-ו-י-ה כתוב לפניו בדיו שחור על גבי גלף כמו שכתוב: "שויתי ה׳ לנגדי תמיד" וזהו סוד הכתוב שאמר גם כן דוד המלך ע״ה (תהילים כה,טו)  ״עיני תמיד אל ה׳״ (קו הישר פרק ב).

4.סגולה ליראת שמיים:
ההסתכלות בשמיים בעת התפילה: בית הכנסת צריך שיהיו לו חלונות, כדי להסתכל לשמים וכך נמשך יראה לאדם "שאו מרום עיניכם" הם ראשי תיבות של שחרית, של מנחה ושל ערבית, "ויכוין לבו ויהיה לבו נכנע בעת התפילה" (רש״י ברכות לד: / קדושת העיניים).


5. סגולה ראית הצדיק ללמוד התורה הקדושה: 
כתב רבינו האר״י זצ״ל, שכאשר יתקשה בדבר תורה יצייר צורת רבו, וטוב לו להבין העניין. וזה שאמר רבי אבא (בזוהר הקדוש) פרשת משפטים, שהייתה צורת רבי שמעון מצויירת לפניו והיה משיג על ידי זה השגה גדולה (החיד״א ״ מדבר קדמות״ מערכת צ׳ סימן ט, ערך ציור).

6. סגולה להנצל ממחשבות זרות:
כדי להימנע ממחשבות זרות בעת התפילה יתפלל מתוך סידור(עין רואה).

7. לזכות ״לאור גדול״:     
כותב הבן איש חי עצה נפלאה הרוצה לזכות למשוך עליו אור גדול , כשיפתחו את ספר התורה להראות לעם יסתכל מקרוב באותיות הספר ממש, ועל ידי זה יומשך עליו “אור גדול” אל האדם (הבן איש חי).

8. ״הארה גדולה״     
בתפילין של ראש יש שני אותיות של שי״ן ואם האדם יסתכל בהם קודם הנחת התפילין, יגיע לו הארה גדולה בזה ועל ידי כל לא יהיה הסח הדעת, ולכן חסידים ואנשי מעשה נזהרים להסתכל בשיני״ן של התפילין כל יום קודם שיניחו תפילין (בן יהוידע שבת קי"ח).

9. ברכה והצלחה:
כשמתחיל לקדש בליל שבת על כוס יין מלאה - "יתן עיניו בנרות ובשעת הקידוש בכוס של הברכה" (שולחן ערוך אור החיים סימן רע"א).

10. סגולה לזיכרון:
 יצייר תמיד לפניו אותיות הו״יה נגד פניו ועיניו וזה גורם יראה בלב האדם מן השם יתברך, ולזיכוך הנפש, וסגולה לזיכרון (סידור ר׳ שבתי).

11.לקיים מצוות הבורא:     
כל פעם שיוצא מביתו יסתכל במזוזה וינשקה, ויאמר הרני מסתכל במזוזה לקיים מצות הבורא יתברך שמו שצווני במזוזה (קדושת העיניים).

12.״הדרך לגן עדן״: 
על ידי מחשבה טובה, וראיה טובה, להסתכל בתורתינו הקדושה, ובפני הצדיק, וכן בדברים קדושים ובעשיית מצוות עושה לעצמו שביל ודרך לגן עדן (קדושת העיניים).

אחים יקרים ואהובים, ראיתי לצרף שיר נפלא ומחזק בנושא של הזמר אליהו חי הי״ו ״כי ידעת״ ושנדע ״שאין עוד מלבדו״
ויהי  רצון שנזכה תמיד לקדושה וטהרה וגאולה במהרה בימינו אמן.
בברכה והמצפה לגאולה,
ארז קדוסי.

(צילום: Carlos Amarillo/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך