הסגולה המיוחדת של פרשת בהעלותך: סגולת המנורה
הרב ארז קדוסי|(צילום:By ariely - The Temple Institute, Jewish Quarter, Jerusalem., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3078706)

לקראת שבת

הסגולה המיוחדת של השבת: סגולת המנורה | הרב ארז קדוסי

אחים יקרים ואהובים, לקטתי ״מספרים קדושים ומאמרי חז״ל - סגולות נדירות על המנהג לומר ״למנצח מזמור שיר״ (מזמור ס״ז בתהילים) | פרשת השבוע בהעלותך מאת הרב ארז קדוסי

   
הסגולה המיוחדת של פרשת בהעלותך: סגולת המנורה
הרב ארז קדוסי|(צילום:By ariely - The Temple Institute, Jewish Quarter, Jerusalem., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3078706)
אא

אחי ורעי, המזמור בצורת המנורה, רומז לעניינים גדולים, ויש בו סגולות רבות, הקב״ה הראה לדוד המלך עליו השלום ברוח הקודש את מזמור ״למנצח״ כתוב באותיות של זהב, עשוי בצורת המנורה, וכן הראה גם למשה רבנו עליו השלום.

דוד המלך ע״ה היה נושא את המזמור למנצח שהיה חקוק במגינו כאשר היה יוצא למלחמה ובכך היה מנצח את אויביו. (מקונטרס מנורת זהב טהור).

אחי ורעי, עם ישראל זקוק לרחמי שמיים בזכות בורא עולם שחפץ שנתאחד וכל אחד שמתפלל ולומד תורה לשם שמיים מזכה את כל עם ישראל לשמירה לברכה והצלחה בכל העינינים ״ צו השעה  הגאולה קרובה״ ובזכות תורתינו הקדושה נזכה לגאולה במהרה . 

בעת התפילה יש להגיד מס' דברים:
1. אמרו חז״ל, בעת תפילתך בכל יום בזמן הנץ החמה, לא יקרה לך שום גזירה רעה, ויהיה חשוב לפני בורא יתברך, כאילו הוא מדליק נרות בבית המקדש, ויהיה מובטח שהוא בן העולם הבא.(המהרש״ל)
אחי ורעי,ראיתי בספר  ״עוד יוסף חי״ כתב, כשאומר  ״למנצח בנגינות מזמור שיר״,המצוייר בצורת המנורה על קלף או נייר , יזקוף את הציור של המנורה שמסתכל בו , כדי שיהיה הציור זקוף לפניו , כדמיון המנורה שהיתה זקופה ועומדת בהיכל, ולא יניח הציור מושכב ושטוח לפניו(פרשת ויגש אות ג).

2. מעלת ציור המזמור:
אמרו חז״ל, בעלי קבלה, כל מי שיראה את ציור המזמור כצורת המנורה בכל יום, ימצא חן ושכל טוב בעיני השם יתברך ואדם, ואם המזמור מצוייר על ארון הקודש, יגן בעד כלל גזירת הקהל (המהרש״ל).

3. עת רצון:
כל האומר את המזמור אחר ברכת כהנים בבוקר,בשבעה שבועות של ימי הספירה לעומר,לא יקרה לו שום נזק בכל  השנה כולה, ויהיה מצליח במעשיו (המהרש״ל).

4. שלום והצלחה:
כל הקורא את המזמור בכוונה שיכוון בו. וכל האומר אותו שבעה פעמים בדרך, ויכוין כי ילך לשלום והצלחה (המהרש״ל).

5. ״לגרש את הסיטרא אחרא״:
כותב הבן איש חי (שלח לך טו): "צריך להזהר שלא להפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון אפילו בדברי-תורה, ורק פסוקים אלו יאמר אותם אחר מים אחרונים קודם ברכת המזון והם ״ למנצח נגינות שיר ה׳ יחוננו ויברכנו״ ,כולו וטוב לציירו במחשבתו בצורת המנורה, ואחריו יאמר פסוק בתהילים״ אברכה את ה׳ בכל-עת וכ׳ו.
ויכוון לגרש הסיטרא אחרא העומדת  על השולחן (ואחריו לומר את הפסוקים בסידור).
 
6. שמירת וזכות הצדיקים:
באמירת המזמור יכוון על דעת משה רבנו דוד המלך ורבנו האר״י - עליהם השלום! 

7.  קדושה:
בספר אבודרהם (דוד בן יוסף) הקורא מזמור המנורה בכל יום נחשב כמדליק המנורה הטהורה בבית המקדש, וכאילו מקבל את פני השכינה. 
כי תמצא בו שבעה פסוקים, כנגד שבעה קני המנורה. וגם יש בה מ״ט תיבות (49), כנגד מנין הגביעים והכפתורים והפרחים והנרות, שבשבעת קני המנורה, שעולין למנין מ״ט( 49).

אחים יקרים ואהובים, ראיתי רמז נפלא לחיזוק לקראת הגאולה: 
(מספר מנורת זהב טהור)
שבעת הקנים (הפסוקים) מן המנורה רומזים לשדה קצוות העולם, שהם מזרח ומערב צפון דרום שמים וארץ, והקדוש ברוך הוא אדון ומלך על כל, הוא רומז לקנה האמצעי שהוא גוף המנורה, וזה הפסוק רומז ליום השביעי שהוא שבת , ומעלתו וקדושתו הוא על ששת ימי המעשה , וכמו כן רומז לקב״ה שממנו בא האור והברכות והצלחות לכל העולם.
הקנה האמצעי, שהוא ארץ ישראל וירושלים הוא הנר מן הקנה האמצעי ובית המקדש הוא האור המתפשט ומנוצץ. וירושלים של מעלה מכוון נגד ירושלים של מטה (ירמיהו יז, יב) ״כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשינו״.

התעתיק הסגולי של המנורה |באדיבות מכון מתוק מדבש

אחי ורעי,יהי רצון שבזכות נרות השבת נזכה לראות את בית המקדש, כהנים, לווים, ואת המנורה הטהורה שתאיר בהיכל קודשינו במהרה בימינו!
ארז קדוסי.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך