X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ג’ - ב’ אייר: הרב פנחס יוסף אקרב
הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ג’ - ב’ אייר: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ג' - ב' אייר: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ג’ - ב’ אייר: הרב פנחס יוסף אקרב
הרב פנחס יוסף אקרב
אא
הרב פנחס יוסף אקרב

דף ג עמוד א
* שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב, אך לא לענין דין תשלומים.
* הגמרא ממשיכה (עד אמצע העמוד הבא) לברר מנין לרבי יוחנן שמתיבת "לכפר" האמורה במילואים דורשים דין פרישה ליום הכיפורים ולא למועד אחר.

דף ג עמוד ב
* בכל מקום שנאמר בתורה "קח לך" / "עשה לך" - נחלקו התנאים אם הכוונה משלך או משל ציבור.
* חובת פרישה שבעה ימים לכהן השורף את הפרה - לדעת רבי יוחנן: מעלה בעלמא, לדעת רבי יוחנן בשם רבו ולדעת רבי יהושע בן לוי: מהמילה "לעשות" האמורה במילואים.
* חובת פרישה שבעה ימים לכהן גדול ביום כיפור - לדעת רבי יוחנן: חובת הפרישה נלמדת ממילואים, לדעת ריש לקיש: חובת פרישה ששה ימים נלמדת מסיני, ומשנתנו שמצריכה שבעה ימים היא כדעת רבי יהודה בן בתירא שחושש לטומאת ביתו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך