דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים י’ - י"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים י’ - י"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים י’ - י"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים י' - י"ח ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים י’ - י"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים י’ - י"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים י’ - י"ח ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים י'

דף י עמוד א
* בשעה שעלו ישראל מן הגולה ולא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן ומסרום לצבור וקרבו מהן קרבנות צבור והתנו עמהן נביאים שביניהן שאפילו לשכה מליאה עצים ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן שלא יהא קרבן מתקרב אלא משלהן תחילה - ונחלקו האמוראים אם דין זה הוא רק לדעת רבי יוסי או לדעת כולם.
* עומר ושתי הלחם - אין באים אלא מן החדש ומן הארץ, והגמרא מבארת שזו דעת רבי ישמעאל
* במשנה (בסוף העמוד הקודם) נאמר ש"שומרי ספיחין בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה", ונחלקו הדעות אם דין זה הוא רק לדעת רבי ישמעאל או לדעת כולם.
* הגמרא מסתפקת אם מותר לזרוע בשמיטה לצורך העומר.
* הגמרא מביאה מחלוקת באיזה אופן ניתן לשלם לשומרי ספיחין הללו.

דף י עמוד ב
* המשנה מפרטת דברים שקונים בכספי תרומת הלשכה.
* הגמרא מפרטת בעלי תפקידים שונים שהיו מקבלים את שכרם מתרומת הלשכה (או מתרומת בדק הבית או ממותר הנסכים או משיירי הלשכה).
* הגמרא מביאה מחלוקת תנאים ואמוראים לגבי אלו כלים שאם הם חסרים הרי שהם מעכבים את הקרבנות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך