X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
X
יצא לאור: מכתב מלא חידושי תורה מאת מרן פוסק הדור רבי יוסף שלו’ אלישיב אל מחותנו פאר הדור מרן הסטייפלער
(צילום: בידספירט)

גדולי ישראל

יצא לאור: מכתב מלא חידושי תורה מאת מרן פוסק הדור רבי יוסף שלו’ אלישיב אל מחותנו פאר הדור מרן הסטייפלער

מכתב עוז מלא חידושי תורה מאת מרן פוסק הדור רבי יוסף שלו' אלישיב אל מחותנו פאר הדור מרן הסטייפלער, כולל התייחסות לזמן חתונת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי והרבנית הצדקנית. ירושלים, תשי"א - 1951.

   
יצא לאור: מכתב מלא חידושי תורה מאת מרן פוסק הדור רבי יוסף שלו’ אלישיב אל מחותנו פאר הדור מרן הסטייפלער
(צילום: בידספירט)
אא

במכתב נכתב:
אל מע"כ ידיד נפשי עוז הגאון הצדיק מוהריי"ק שליט"א שלום וברכה וחיים עד העולם. את מכתבו עם תשורתו הנהדרה ספריו החשובים 'קהלות יעקב' ספרי דבי רב, אשר שדר לן מר שליט"א קבלתי בתשוח"ח. ואני מביע בזה את תודתי למע"כ נ"י, והנה אין הזמן גרמא אצלי כעת מרוב הטרדות להרחיב איזה דברים אף באחד מכל המקצועות הרבים וכאשפנה אי"ה בל"נ, אעיין בהם. ולעת עתה הנני להשיב על מכתבו הנעים.
(צילום: בידספירט) | כתבו של הרב

כאן באה הרחבה נפלאה בענייני מסכת פסחים ובסוגיית עיבור צורה בקבורת קדשים ושמירת קדשים. 

בהמשך מתייחס לעניינים שונים בחריפות ובבקיאות, בעומק דברי מרן הגאון הסטייפלר שכתב במכתבו. על גבי שני צדי הדף.

האיגרת נכתבת תחילה בכתב יד רהוט ומסודר, מיועדת לשליחה לגבוה, אולם בהמשך כנראה נמלך מרן הגרי"ש אלישיב וייעדה כטיוטה. לפיכך, מוסיף בראש השורות בעמוד השני שני משפטים חשובים בעניין שמחת הנישואין העתידה להתרחש בקרוב בין שתי המשפחות הרוממות והמפוארות: ואחרי ההזמנה עד שיגמר...מזמן ההזמנה עד שיגמרו לי יקח זמן של ארבעה חדשים...'

לפנינו אפוא, התייחסות מרומזת להלך הרוח בענייני קביעת תאריך הנישואין בבית מרן פאר הדור, בנישואי בנו שלימים מאיר את עיני ישראל בתורתו ובקדושתו עם בתו של מרן פוסק הדור ומנהיגו לימים, הרבנית הצדקנית הנודעת לתהילה. 

(צילום: בידספירט) | המכתב

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך