X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
"כֶּתֶר עֶלְיוֹן אִיהוּ כֶּתֶר מַלְכוּת": העותק הקדוש בו הגה בסילודין תפארת המלכות רבינו קדוש ישראל מרוז’ין
(צילום: בידספירט) | העותק של רבי ישראל מריז'ין

גדולי ישראל

"כֶּתֶר עֶלְיוֹן אִיהוּ כֶּתֶר מַלְכוּת": העותק הקדוש בו הגה בסילודין תפארת המלכות רבינו קדוש ישראל מרוז’ין

העותק הקדוש שהיה שייך לקדוש ישראל ותפארתו מרנא צדיק יסוד עולם רבינו ישראל מריז'ין, שנפל בירושה לנכדו הצדיק הקדוש המפורסם רבי נחום דוב בער פרידמאן מסאדיגורה, בנו של בכור הבנים הרה"ק רבי שלום יוסף מסאדיגורה, וחתן דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה.

   
"כֶּתֶר עֶלְיוֹן אִיהוּ כֶּתֶר מַלְכוּת": העותק הקדוש בו הגה בסילודין תפארת המלכות רבינו קדוש ישראל מרוז’ין
(צילום: בידספירט) | העותק של רבי ישראל מריז'ין
אא

ברשות הצדיק הקדוש רבי נחום בערנ'יו, היתה ספריה אדירה אשר באהבת תורתו העצומה לא זז מלהרבותה. בית עקד ספריו היה מהגדולים ביותר בזמנו ומהחשובים ביותר בכל הזמנים.

ידועות כמה חותמות שונות שחתם באופן ייחודי: עותקים וספרים שרכש נחתמו "קנין כספי", אותם שקיבל כמנחה ומתנה "מנחת שי", וכמו כן אוסף קטן בחותמת 'מנחת גר' אותם קיבל מחמיו הרה"ק רבי אברהם יעקב ומקובל שהם מגרים שהיו בסאדיגורה והתקרבו והתדבקו בחותנו.
(צילום: בידספירט) | העותק הקדוש

 

עולה על כולנה, חותם קדוש 'נחלת אבותי', ספרים שקיבל בירושה מאביו הק' רבי שלום יוסף מסאדיגורה, שנפטר בשנת פטירת אביו פאר ישראל מרוז'ין. מהם, ספרים שהיו שייכים לזקנו הק' מרוז'ין בעצמו. למרות קיומם של ספרים הנושאים את החותמות האחרות 'קנין כספי ו'מנחת שי', מחותם נעלה ונאצל 'נחלת אבותי' נותרו בכל העולם כולו עותקים אחדים בלבד. [אחד מהם באוצרו של החסיד המנוח ר' אברהם הלפרין]

הספר הק' שלפנינו 'מדרש שמואל' מסורה מצדיקים זצ"ל ויבדלחט"א הצדיקים מגזע המלכות שליט"א - שהיה שייך לפאר ישראל והדרו הצדיק הק' מרוזי'ן בעצמו.  בספרו הק' 'עירין קדישין' מזכיר הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין את הספר 'מדרש שמואל. קרוב לוודאי שמתוך עותק קדוש זה הביא דברי אלוקים חיים אלו. ממלכת כהנים וגוי קדוש!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך