תרומות
כיצד יתכן שמברכים בחתונה ’ברוך דיין האמת’, למרות שכולם חיים, ואף אחד לא מת?
(צילום: Mor Levi/shutterstock)

חדשות

כיצד יתכן שמברכים בחתונה ’ברוך דיין האמת’, למרות שכולם חיים, ואף אחד לא מת?

פסק הלכה מפתיע פורסם אמש, לפיו אב חתן שמקבל קנס בחתונה שהתקיימה בניגוד להנחיות, חייב לברך ברוך דיין האמת במידה ויודע שהקנס לא יבוטל.

   
כיצד יתכן שמברכים בחתונה ’ברוך דיין האמת’, למרות שכולם חיים, ואף אחד לא מת?
(צילום: Mor Levi/shutterstock)
אא

התשובה לשאלה שהובאה בכותרת נעוצה בחתונות הקורונה העוברות על עמך בית ישראל. בעיצומה של חתונה מיהרו כל המוזמנים להסתלק לאחר שלפתע הופיעו שוטרים והורו לכולם להסתלק.

השוטרים ניגשו לאבי החתן וקנסוהו בסכום כסף מאוד גבוה. על הקנס הזה צריך אבי החתן לברך 'דיין האמת'. כך פסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

המקור לכך הוא במסכת ברכות שם נאמר : "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. בכל מאודך, בכל מדה ומדה שמודד לך, הווה מודה לו מאוד מאוד". 

השו"ע כותב: "על שמועות רעות מברך דיין האמת". בביאור הלכה מובא: "אם נודע לו שהחמיץ יינו, מברך 'דיין האמת', ופשוט דהוא הדין אם נשרפו לו נכסיו או שמתה לו בהמתו, וכל כהאי גוונא דבר שדרך האדם להצטער בו". 

וכתב החוות יאיר בספר 'מקור חיים': "וכן מי שנשבר לו חפץ יקר ,או נגנב לו , או שאבדו והתייאש ממנו

מברך 'דיין האמת'.

בקצות השולחן נפסק, כי בין אם מדובר ברעת הגוף, ובין אם זו היא רעת ממון, מברכים 'ברוך דיין האמת'. ובהקדמת שו"ת 'יד אליהו' מספר שכאשר נודע לו שנשרפו ספריו, בירך ברבים בשם ומלכות 'ברוך דיין האמת'.

בספר 'אבני ישפה' אומר שיתכן שאף לאלו שלא נהגו לברך על פטירת אדם, יש להם לברך על הפסד ממון, שהרי אמרינן בחולין שממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם, וממילא ידוע שחזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו.

לאור כל זאת , בשל הקנס הגדול שהוטל על אבי החתןהוא צריך לברך 'דיין האמת'. אלא שלפעמים קורה שאפשר לבטל את הקנס מכל מיני נסיבות, כגון שיצליח להוכיח שאנשים באו שלא ברצונו, או שיוכיח שהזהיר את כולם לעטות מסכות ולא שמעו לו. 

יש מקרים שהמשטרה מתחשבת , ובכך במקרה שכזה, כשיש ספק אם יצטרך לשלם, ;לא יברך אבל אם וודאי שישלם, יברך 'ברוך דיין האמת'.

עוד כתבות שיעניינו אותך