X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ד - א’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ד - א’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ד - א’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים פ"ד - א' אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ד - א’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ד - א’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ד - א’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים פ"ד

דף פד עמוד א

-לדעת רבא בביאור המשנה (ויש ברייתא כמותו): כל הנאכל בשור הגדול על ידי שליקתו (ראשי כנפים והסחוסים) - יאכל בגדי הרך שהקריבוהו לפסח.
-גידין שסופן להקשות - לדעת רבי יוחנן (לפני שחזר בו): נמנין עליהן בפסח, ולדעת ריש לקיש (ורבי יוחנן לאחר שחזר בו): אין נמנין עליהן בפסח.
- הטעם לכך שהמותיר מבשר הפסח אינו לוקה - לדעת רבי יהודה: כי זה לאו הניתק לעשה, לדעת רבי יעקב: כי זה לאו שאין בו מעשה.

דף פד עמוד ב
- ת"ק ורבי נחלקו (בברייתא בסוף העמוד הקודם) מה המקור לכך שהשובר עצם בקרבן פסח פסול אינו לוקה - והגמרא מביאה שמונה דעות של אמוראים שנחלקו איזה חילוק להלכה יש ביניהם.
- לדעת רבי: נמנין לקרבן פסח על מוח שבראש (הואיל ויכול לגוררו ולהוציאו), ואין נמנין על מוח שבקולית.
- השורף בעצמות והמחתך בגידין - אין בו משום שבירת העצם.
- לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה: אבר שיצא מקצתו ושברו - אין בו משום איסור שבירת העצם.
-אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר - לדעת רבי יוחנן: יש בו משום איסור שבירת העצם, ולדעת רבי שמעון בן לקיש: אין בו משום איסור שבירת עצם.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך