X
השרף מקוצק; יום השנה ה-162: 25 ציטוטים חריפים ממנו
(צילום: מאת יאיר ליברמן, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10232248)

גדולי ישראל

השרף מקוצק; יום השנה ה-162: 25 ציטוטים חריפים ממנו

רבי מנחם מנדל, מייסד חסידות קוצק, התפרסם בחריפותו ובחדות אמרותיו, עם מלאות 162 שנה לפטירתו, מבחר ציטוטים מפורסמים מדבריו.

   
השרף מקוצק; יום השנה ה-162: 25 ציטוטים חריפים ממנו
(צילום: מאת יאיר ליברמן, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10232248)
אא

רבי מנחם מנדל היה מייסדה של חסידות קוצק, התפרסם בחריפותו, בחדות אמרותיו, ובהנהגתו התקיפה ויוצאת הדופן. מתלמידיו של החוזה מלובלין, היהודי הקדוש ורבי שמחה בונים מפשיסחה.

הרב מנחם מנדל מקוצק היה ידוע באמרותיו החריפות - כשבמשפט אחד קצר היה מכניס כל כך הרבה עומק ותוכן חריף שחודר עמוק אל תוך הלב. לרגל יום השנה לפטירתו, אנו מביאים בפניכם מבחר מאמרותיו:

1. "אין לך כנהר של מים לטהרה, אבל כשהוא קפוא, אפשר לחרוט עליו צלם".

2. "בשום פנים לא הייתי רוצה לעבוד אלוקים כזה, שדרכיו יהיו מובנים על פי שכל של כל בן תמותה".

3. "יתכן שאף אני יכול להחיות מתים, אלא שהעדפתי להחיות חיים".

4. "'ואנשי קדש תהיון לי' - יהא הקודש שלכם אנושי, סביר ומתקבל על דעת הבריות".

5. "שתיקה - היפה שבקולות".

5. "'על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך' (בראשית ג', י"ד) - וכי זו קללה? הלא ברכה היא: אין צורך בחיפוש מזונות! אלא קללתו הייתה שה' אמר לו: 'אכול וזלול, ובל אשמע קולך!'"

6. "דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. גם ללב ממנו יצאו הדברים".

7. "כלל זה נקוט בידך: מי שאינו רואה את המקום (ה') בכל מקום, אינו רואה בשום מקום".

8. "די לו לאדם שיפתח בלבו פתח זעיר של תשובה, כ'חודו של מחט', בתנאי שירגיש כעין דקירה בלב, כצריבה בבשר חי ולא כמחט בבשר מת".

9. "בשעה שיהודי פוקח בבוקר את עיניו ואומר 'מודה אני לפניך', צריך הוא להרהר קמעה מי הוא 'אני' ומי הוא 'לפניך'.

10. "אין שלם מלב שבור; אין זעקה גדולה מהדממה; אין ישר מסולם עקום".

11. "בעצם, אין המיתה ולא כלום. רק כמו שהולכים מחדר אל חדר, והחכמים בוחרים בחדר היותר יפה".

12. "וכי אפשר לקפוץ בבת אחת השמימה?!"

13. "כל העולם הזה אינו שווה אפילו אנחה אחת".

14. "איפה נמצא אלוקים? - בכל מקום שנותנים לו להיכנס".

15. "לה' לא קוראים בחוזקה אלא בחשאי, מתוך הלב ומפנימיותו".

16. "כאשר יש לאדם על מה לצעוק, ורוצה לצעוק, אך איננו יכול לצעוק - זוהי הצעקה הגדולה ביותר".

17. "חרותו של אדם גדולה מתלמוד תורה, וחייב אדם מישראל לייגע עצמו בפרשת חרותנו וביציאת מצרים - יותר מבסוגיה קשה שבתלמוד".

18. "קל לו לגוף לסבול סיגופים ותעניות מאשר עול מלכות שמיים".

19. "לפי גודל מעלת נשמתו של האדם, כן גודל הקליפות החיצוניות המקיפות אותו. משל לאבן יקרה, מרגלית. ככל שיקרה האבן, כן תגדל המסגרת ובית האבן שבה היא שוכנת".

20. "יוסיף דעת יוסיף מכאוב" (קהלת א, יח) - ומה בכך? כדאי לו לאדם להוסיף מכאוב, ובלבד שיוסיף דעת".

21. "לא רק השונא את חברו נקרא רשע, אלא גם השונא עצמו נקרא רשע".

22. "במקום להוסיף חומרה להלכה, מוטב להוסיף יראה לעשיה".

23. "צדיק גמור, שלא טעם טעם חטא, אף הוא צריך רחמים: שלא יחזיק טובה לעצמו, ויבוא לידי גאווה - שהיא החמורה שבעבירות".

24. "כל המידות כולן צריכות כוונה, חוץ ממידת ענווה. שכן ענווה, שיש עמה כוונה, שוב אין שמה ענווה".

25. "וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" (שמות כ, טו) - יכול אדם לראות, יכול הוא לנוע ולהזדעזע, ובכל זאת לעמוד מרחוק".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך