X
סגולה לפרנסה בשבת  - שבת שקלים; אל תחמיצו
(צילום: wuthrich didier/shutterstock/ Evgeniy pavlovski)

סגולות

סגולה לפרנסה בשבת - שבת שקלים; אל תחמיצו

השבת נקרא את פרשת שקלים העוסקת במצוות הבאת תרומת מחצית השקל לטובת הבאת הקרבנות בבית המקדש, ושלא נפספס את סגולותיה הייחודיות.

   
סגולה לפרנסה בשבת  - שבת שקלים; אל תחמיצו
(צילום: wuthrich didier/shutterstock/ Evgeniy pavlovski)
אא

השבת הקרובה קרויה 'שבת שקלים', והיא השבת שלפני ראש חודש אדר. בשנה זו היא חלה בראשון באדר, יומו השני של ראש חודש אדר.

פרשת שקלים עוסקת בחיובו של כל אחד מעם ישראל להביא את מחצית השקל עבור קרבנות הציבור שהקריבו בבית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים היתה מוטלת מצוה על כל אדם מישראל לתרום מחצית השקל בכל שנה ושנה, כדי לקנות את קרבנות הציבור לבית המקדש.

שבת זו היא הראשונה בארבע שבתות בהן נקרא ארבע פרשיות בנוסף לקריאת פרשת השבוע.

השבתות בהן נקראות הפרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש הן פרשות קדושות ומסוגלות במיוחד.

הרבי מרוז'ין אמר שבארבע פרשיות יכול כל יהודי להידבק בשכינה, וכל פרשה מהן היא כנגד אות אחת משם הוי"ה. על כל אדם לנצל את הטהרה והקדושה הנשפעת בימים אלו כדי להתדבק בה' יתברך.

רבי פנחס מקוריץ אמר כי הוא עומד ומצפה לשבתות שקוראין בהן ארבע הפרשיות, כי אז נפגשים עם הקב"ה כביכול.

גדולי החסידות מבארים כי בשבתות שקוראים בהן את ארבעת הפרשיות, טמון כוח סגולי להינצל מכל פגע ומחלה, והן סגוליות לרפואות וישועות ברוחניות ובגשמיות.

בספר 'עטרת ישועה' כתב ששבת שקלים מסוגלת לפרנסה. ב'אמרי יוסף' כתב שבשבת זו אפשר לבקש שיתקבלו כל התפילות שבכל ימות השנה לרחמים ולרצון.

שבת זו מסוגלת לכפרת עוונות, מאחר ומלבד שהיא בעיבורם של ימי השובבי"ם המסוגלים לתשובה, הרי שמחצית השקל באה לכפר על חטא העגל שבו חטאו ישראל. משה התקשה להבין כיצד יכול מטבע כה קטן להוות כופר נפש לאלה שהשתחוו לעגל. או אז הוציא הקב"ה כמין מטבע של אש מתחת לכסא הכבוד והראהו למשה ואמר לו: "כזה יתנו" (תנחומא, כי תשא). אדם העוקר את עצמו מן החטא ושב בתשובה שלמה בכל לבו, המטבע שהוא נותן מכפר עליו. מטבע זה, אם האדם נותנו בהתלהבות של אש, הרי הוא כאילו גנוז מתחת לכסא הכבוד, שכך אמרו חכמים: "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך