דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ו - ג’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ו - ג’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ו - ג’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ו - ג' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ו - ג’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ו - ג’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ו - ג’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ו

דף נו עמוד א
-במשנה (המתחילה בסוף העמוד הקודם) נאמר: "ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא מיחו בידם", והמשנה מפרטת דברים אלו.
-בברייתא נאמר: "ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו", והברייתא מפרטת דברים אלו (במשניות שלפנינו קטע זה הובא במשנה עצמה).
-בגמרא מבואר מדוע אנחנו מוסיפים לאחר "שמע" ולפני "ואהבת" את המילים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ומדוע אנחנו אומרים זאת בלחש.
-בברייתא מובאת ומפורטת דעת רבי מאיר הסובר ש"ששה דברים עשו אנשי יריחו שלשה ברצון חכמים ושלשה שלא ברצון חכמים", וזאת בנוסף לדעת רבי יהודה הזהה למשנה.

דף נו עמוד ב
-ומתירין גמזיות של הקדש וכו' - אנשי יריחו סברו ש"אין מעילה בגידולין", ואילו חכמים סברו שאמנם אין מעילה אך יש איסור מדרבנן.
-ופורצין פרצות וכו' - לדעת עולא בשם רבי שמעון בן לקיש: מחלוקת חכמים ואנשי יריחו היא "בשל מכבדות", אבל "בשל בין הכיפין" לדעת כולם מותר, ולדעת רבין בשם רבי שמעון בן לקיש: המחלוקת היא "בשל בין הכיפין", אבל "בשל מכבדות" לדעת כולם אסור.
-ונותנין פיאה לירק - אנשי יריחו וחכמים חלקו אם "מכניסו לקיום על ידי דבר אחר" נחשב קיום (וחייבים בפאה) או לא.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך