דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ה - א’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב. מרתק: תודוס איש רומי, עמק, נחל ושפלה
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ה - ב’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ה - ב' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ה - א’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב. מרתק: תודוס איש רומי, עמק, נחל ושפלה
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ה

דף נה עמוד א

-מהמשנה בעמוד הקודם משמע שרשב"ג סובר שלא חוששים ליוהרא וחכמים כן חוששים, והגמרא מקשה על כך ממשנה במסכת ברכות שמשם משמע ההיפך, ומביאה שני תירוצים.
-לדעת רבי מאיר: עשיית מלאכה בערבי פסחים עד חצות תלויה במנהג, ולדעת רבי יהודה: אין הדבר תלוי במנהג אלא יש סוברים שאסור בכל מקום ויש סוברים שמותר.
-במשנה נאמר שלדעת רבי מאיר "כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר גומרה בארבעה עשר, אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר אע"פ שיכול לגומרה" - והגמרא מתלבטת האם מדובר על מלאכה שהיא לצורך המועד או שלא לצורך המועד או בין לצורך ובין שלא לצורך המועד.

דף נה עמוד ב
-למסקנת הגמרא, דברי רבי מאיר נאמרו רק במלאכה שהיא לצורך המועד.
-דברי המשנה "תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה" נאמרו בנוגע לחול המועד, ואילו בי"ד בניסן מותר אפילו להושיב לכתחילה.
-הזבל שבחצר - בתחילת הברייתא נאמר שמסלקין אותו לצדדין, ובסוף הברייתא נאמר שמוציאין אותו לאשפה, והגמרא מביאה שתי דעות של אמוראים לישוב הסתירה.
-בי"ד בניסן - מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינן לצורך המועד, ובחול המועד - אין מביאין כלים מבית האומן ואם חושש להן שמא יגנבו מפנן לחצר אחרת.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך