עדכון על מצבו הבריאותי של ראב"ד מרוקו רבי יאשיהו פינטו
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

עדכון על מצבו הבריאותי של ראב"ד מרוקו רבי יאשיהו פינטו

במכתב מעומק הלב, כותב ראב"ד מרוקו רבי יאשיהו פינטו על מצבו הבריאותי בימים האחרונים, מבשר על בניית מקווה טהרה חדש ומביא עובדות מזקנו הבבא מאיר והבבא סאלי על קדושת המקווה, במסמך קורא הרב לכל מי שקרוב אליו, להתחזק בתורה קדושה וחסד. מסמך מטלטל

   
עדכון על מצבו הבריאותי של ראב"ד מרוקו רבי יאשיהו פינטו
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

במילים שנכתבו מעומק הלב, מתאר ראב"ד מרוקו, את שעבר עליו בתקופה האחרונה, וכותב במילים פשוטות וברורות "אנחנו יודעים בידיעה ברורה, שכל השנים האלו נושענו ועברנו את כל הייסורים, בזכות התפילות והתורות והקבלות, שהכלל ובעיקר בני הקהילה הקדושה קיבלו על עצמם, וביותר בזכות ספר דברים. עברנו סרטן קשה בכמה מקומות, וב״ה זכינו בזמן הזה עם כל הכאבים והתמודדויות, להמשיך. 

בעוונות הרבים הבוקר עברנו בדיקה והתשובות לא טובות, על פי הרופא, וביום שני נצטרך לעבור ענין רפואי בהרדמה. אבל אנחנו יודעים ובטוחים, שכל מאן דעביד רחמנא, לטב עביד ומבקשים אנו מכל קהל עדתינו, להעתיר עלינו בתפילות ולעורר רחמי שמים ״והן אל כביר לא ימאס״ ויעזוב אותנו." 

הרב פינטו מסביר כי אין לו ספק שיסוריו נועדו כדי לעצור את פעולותיו לקרב עוד ועוד יהודים לאביהם שבשמים וכותב "ב״ה החיזוק והעליה הרוחנית שכל בני הקהילה נמצאים, זה שטן להטריד אותנו. ובע״ה ״יגער בך השם השטן״ ונחזק ונתחזק בימי השובבי״ם ונבנה עולם חדש של תורה וקדושה ועבודת השם"
בהמשך מפרטו הרב א מהות הימים הקדושים של ימי השובבים ומסביר: "וידועה הקושיה של רבנו ה״נועם אלימלך״ זצוק״ל, דהנה נהוג בעם ישראל כאשר יש לאדם חולה בבית או בעיה, ילך אצל חכם ויבקש ממנו ברכה, עצה. והקשה רבנו ה״נועם אלימלך״ זצוק״ל, אם הקב״ה נתן לאדם בעיה או צרה, איך האדם מתחכם עם הקב״ה והולך לחכם שישנה בתפילה ובבקשה את מה שהקב״ה גזר על האדם, חולי או צרה או בעיה. 

ומתרץ רבנו זצוק״ל, שכאשר יש לאדם בעיה, הבעיה נמצאת בעולם שלו. וכאשר הולכים לצדיק של אמת, שמתפלל ומבקש רחמים, נבנה עולם חדש לאדם. והצדיק בונה עולמות חדשים על ידי תפילה, חסד ומעשים טובים. והצדיק מכניס את האדם לעולם חדש ולמציאות חדשה." 

כאן ממשיך הרב ומבשר על בנית מקווה חדש במרוקו וכותב והנה בע״ה בקרוב ממש, יהיה מקווה חדש ומחודש במרוקו. ובזכות המצוה של הטהרה הזאת, הקב״ה יחליף וישנה העיתים והזמנים ונזכה לבריאות איתנה. כי לתקן באנו וכל המהות בחיים שלנו, זה כלל עם ישראל והקהילה הקדושה ״שובה ישראל״. 
ומבקשים מאבותינו הקדושים ובכח התורה וזיכוי הרבים, שיושפע שפע רב מכל העולמות על ידיד השם וידיד כל עם ישראל, אדם שכולו אמת ויושר ומידות נעלות, 

רבי חיים חמו ובניו הצדיקים גבריאל ומיכאל וכל משפחתו. ״כי שם ציוה השם את הברכה, חיים עד העולם״ ולא תמוש הטובה והברכה ממנו ומזרעו עד עולם. 
בהמשך דבריו ביקש הרב להתחזק בענין טהרת המקווה ואמר: 

הנה מבקשים אנו להתחזק בכל הכח במצוה הרמה והחשובה לטבול במקווה. וכבר ״אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים. שנאמר: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ונאמר: מקווה ישראל השם, מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקב״ה מטהר את ישראל״ (יומא ח, ט). 

וכבר היה אומר רבי אהרון מקרלין זצוק״ל, שמקווה אינה מצוה מפורשת בתורה, אבל מה שמקווה יכול להועיל, לא יכולה להועיל שום מצוה שבתורה. וידע האדם, שמקווה אינו מטהר רק מטומאת הגוף וכדומה, אלא מטהר גם את הנפש, מטומאת עבירות וחטאים. 

וכבר כתב רבנו השל״ה הקדוש (שער האותיות אות טהרה יא) : שרי מי שמרגיש בטהרה זו תמיד, ויועיל לכל הטומאות וגם לטומאת העבירות, ויבא לידי טהרה, דהיינו טהרת הלב. כמו שנאמר: ״לב טהור ברא לי אלהים״ (תהילים נא יב)  ו - ״ל׳ב ט׳הור  ב׳רא״ ראשי תבות טבל. 

כי המקווה, הטבילה, מביאה את האדם לדרגה של לב טהור ומי האדם אשר יאמר אני טהור ומעשי טהורים, גם אם לא חטא במזיד, מידי שוגג, ״שגיאות מי יבין״ ולכן לפני שעומדים לפני מלך רם ונישא, הטבילה מטהרת את נפש האדם. ולא ח״ו שיגיע האדם לגדר של ״זבח רשעים תועבה״ (משלי כ״א כז) ולא ח״ו לגדר ״ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי״ (תהילים נ טז) 

וגם אם יפשפש במעשיו ויעשה תשובה, יש סוג של פגמים שרק בכח המקווה לטהר ולישר אותם, וביותר אם חטא האדם בפגם העינים שפגם, זה בונה מסך בין האדם לבין הקב״ה וכח המקווה לשבור את המסך הזה. וחכמי הדורות נתנו לנו עצה לרחוץ ולנקות את פגמי הנפש, וזה רק על ידי טבילה ואז תתקבל תפילתו ברחמים ורצון, לפני שוכן מרומים השומע תפילה. 

ורבנו ה״אור החיים״ הקדוש זצוק״ל כתב בספרו ״ראשון לציון״ (משלי ב א) שטהרת המקווה, כוחה גדול להעביר מחשבות זרות והרהורים, ולנקות מוחו וליבו. 
וכבר העיד כמאה עדים המקובל רבי חיים שאול הכהן דוויק זצוק״ל, שהבעל שם טוב הקדוש אמר על האור החיים, שמה שעלה כל כך למדרגות גבוהות, הוא מפני שהיה הולך למקווה כל פעם אחר שיצא לעשות צרכיו, ואפילו רק הטיל מי רגלים.

(אוצר ישראל עמוד קמו אות א בשם הרב ישראל יצחק רייזמאן זצוק״ל) בהמשך סיפר הרב על ההקפדה של ה"בבא סאלי" בחינוך לטהרת המקווה ואמר: 

ולכן צדיקים וחסידים הקפידו על מקווה, עד מסירות נפש. ומספרים הזקנים, שמור זקננו רבי ישראל אבוחצירא זצוק״ל, היה לוקח את רבנו מאיר אבוחצירא זצוק״ל עוד שהיה תינוק ומטביל אותו.  וכשנשאל מדוע מסכן הוא את בנו אמר, שרוצה שירגיל עצמו מקטנותו לטהרת המקווה. 

ורבנו ה״בני יששכר״ זצוק״ל מביא דבר עצום בספרו ״מגיד תעלומות״ (ברכות כב) בשם הרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיטשוב זצוק״ל, 
שמים קרים בגימטריא ״מת״ וכשטובל במים קרים, נפטר ממיתה. וכמה אנשים שהיו בסכנה, הלכו לקדושי עם ישראל ונתנו להם עצה, לטבול בימים קרים, שמכפר על המוות. 

ובספר הקדוש ״ראשית חכמה״ (שער האהבה פרק יא) כותב: שאם יהיה המקווה ממים קרים והוא מצטער, יכוון במה שאמרו חז״ל (ברכות ה) כי עולם הבא אינו נקנה, אלא על ידי יסורין, שהוא מ-ג׳ מתנות טובות שנתן הקב״ה לישראל. והטבילה היא ברמז העולם הבא, ולכן צריך לקנותה ביסורין. וכשיקבל עליו צד הקרירות, שהוא הדין הנשפע בגבורה, זוכה אל אור החיים וטוב הצפון למעלה בעולם הבא. וכאשר טובל האדם ידע, שנהיה כבריאה חדשה. 

ובספר החינוך (מצוה קעג), מבואר ענין טהרת מי המקווה, שהוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה, כאילו נברא באותה שעה. כמו שהיה העולם כולו מים, טרם היות בו אדם. וכמו שכתוב ״ורוח אלהים מרחפת על פני המים״ 

ויתן אל ליבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו, יחדש גם כן פעולותיו לטוב, ויכשיר מעשיו וידקדק בדרכי השם ב״ה. 
והרב הצדיק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זצוק״ל, כתב שכל הטובל במקווה מטומאתו, אף בזמן הזה, מקיים מצות עשה מרמ״ח מצוות, ונפשו מזדככת. 

ורבנו חיים ויטאל זצוק״ל כתב ב״עץ חיים״ בהקדמה וזה לשונו: בענין השגת האדם, אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה, שיהיה האדם טהור בכל עת. ומורי (רבנו האר״י הקדוש זצוק״ל) עם היות שהיה לו חולי השבר, שהקור מזיק לו, עם כל זה לא היה מונע מלטבול כל עת ע״כ.

וידע האדם, שעל ידי הטבילה משיגים יראת הרוממות וזוכה לדבקות בהקב״ה ובכח הטבילה נשמר ממינות ואפיקורסות. 
וכבר בא אדם בפני מור זקני זצוק״ל, והיה מצטער על מידת הליצנות שיש בו. וביקש עצה איך להינצל מהליצנות שמכלה את הפרנסה. ונתן לו עצה, ללכת לטבול כל יום במקווה. 

והיו צדיקים שהיו סוברים, שכל טבילה מעלה על האדם זכות כצום יום אחד, ועל ידי טבילה מגיעים לאהבת השם ולמידת האמת וזוכים לאריכות ימים ותפילתו מתקבלת. ועל ידי הטבילה מתעטר בקדושת השכינה. 

וידועים דברי הזוהר הקדוש (מדרש הנעלם פרשת בראשית): ובחג נידונים על המים, על שהם מבזים נטילת ידים ועל שהם מזלזלים במקוואות ובטהרות שהם במים. 

ובספר ״רזיאל המלאך״ מביא: 
ששת, בן אדם הראשון, כשהיה בן עשר שנים חנכו אביו. וכל יום ויום היה רץ אל ההרים ורוחץ בטהרה, פעם בשחרית ופעם בערבית. ואחר ארבעה דורות עמד חנוך בן ירד, והשכיל ביראת אלוקים, והנהיג עצמו בטהרה, והיה רוחץ ומתקדש במים חיים. 

ורבותינו פרשו על הפסוק ״נח איש צדיק תמים היה בדורותיו״, שהיה טובל על כל הרהור והרהור שהיה בא לו. ואמרו בשם המגיד הגדול ממזרעיטש זצוק״ל, על הפסוק: ״קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך״ (תהילים מד כז) היינו, 
אם חס ושלום יורדין מן השמים דינים הנובעים משם אלוקים, אז העצה היא, על ידי סוד המקווה מבטלין וממתיקין את הדינים. וזהו קומה, אותיות מקווה. עזרתה לנו בגמטריא, אלהים, שממתיק שמות אלוהים. 

וידע האדם, שעל ידי המקווה ניצל מן הכעס וזוכה לרפואת הגוף והנפש, וזוכה לאמונה תמימה וזוכה לשמחה של אמת. ועל ידי הטבילה, תפילתו מתקבלת. 
ולכן ידע האדם שיש ענין גדול לטבול לפני התפילה, כי הטבילה מסירה את כל המניעות מהתפילה. ושמענו בשם מור זקני זצוק״ל, כאשר בא אדם והצטער על חלומות קשים שיש לו, יעץ לו להקפיד לטבול וכל החלומות הרעים יתמתקו ויעצרו. 
וכך היה, מאותו זמן הפסיק לחלום חלומות קשים על בני משפחתו. 

וידע האדם, כאשר יש לו צרה או מצוקה ורוצה הוא להתפלל מעומק הלב ושתתקבל תפילתו, יטבול לפני תפילתו ובקשתו. 
וידע האדם, שכח הטבילה מקרבת את הגאולה הכללית ואת הגאולה הפרטית שלו. ולכן יוחק בספר לזכרון עולם לכל בני קהילתנו הקדושה, להקפיד בטבילה. ומי שיש באפשרותו, יטבול בכל יום. ואם רחוק הוא, יקפיד לכבוד שבת קודש. 

וידוע המעשה באדם שבא לפני קדוש עליון ואמר לו, אני לומד תורה, מה יעזור לי טבילה. 
ענה הצדיק: בגרות מצאנו, מל ולא טבל אינו מועיל להיות יהודי. וכשם שגר צריך לטבול, לזכות להיות יהודי, יהודי שרוצה לעלות לעוד דרגות ולעוד מעלות, צריך לטבול. לעלות מדרגה לדרגה ומשער לשער.  

ועוד בימים האלו ימי השובבי״ם, שהם ימים של תיקון הנפש ובזמן שאנו נמצאים בו, שבוע שבן דוד בא, נחשוב בנפשנו, המשיח פתאום יבוא ולא נהיה טהורים... 

לכן יקפיד ויזדרז ויזרז ויחזק אחרים להקפיד במצוה גדולה זו.  ומי שנתן לו הקב״ה פרנסה ויש בכוחו, ישתדל לזכות את הרבים להנות ממקווה טהרה ולטהר את עצמו, ולזכות את כלל עם ישראל להיות טהורים. וכל המוסיף, מוסיפים לו מן השמים. וכל המרבה, הרי זה משובח. 
יזכנו הקב״ה לרפואה קרובה ולדבקות בהקב״ה ״ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום״ 

באהבה רבה המצפה לישועה,
יאשיהו יוסף.

במקביל נקבעה היום מזוזה בתלמוד תורה החדש על הקמתו הכריז הרב פינטו בחנוכה האחרון
נקבעה היום מזוזה בתלמוד תורה החדש על הקמתו הכריז הרב פינטו בחנוכה האחרון (צילום: באדיבות המצלם)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך