תרומות
פעם בשנה: סגולה לנחת מהילדים ולניסים ונפלאות
(צילום: באדיבות המצלם)

חגים ומועדים

פעם בשנה: סגולה לנחת מהילדים ולניסים ונפלאות

היום תדליקו נרות לכבוד ראש חודש ותבקשו מבורא עולם נחת מהילדים ופרנסה ובריאות איתנה ותגידו את התפילה של זקני מר"ן ה''בן איש חי זיע''א

   
פעם בשנה: סגולה לנחת מהילדים ולניסים ונפלאות
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א אמר בשיעור שיום ראש חודש שבט הוא יום המסוגל ביותר להתפלל על הילדים שיזכו לחכמה ובינה וילכו בדרכים ישרים. ולזכות לרפואה וניסים גדולים.

חודש זה, ובפרט היום הראשון בו, הוא בעל סגולות מיוחדות לרפואה, ישועה והצלחה בתורה ובחינוך הילדים. 

יום א' שבט משה רבינו ע''ה, ביאר את התורה לעם ישראל, כמו שנאמר בספר דברים: "ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש... הואיל משה ביאר את התורה הזאת לאמר". 

על כך אמרו צדיקים כי ההשפעה הרבה לדורות עולם ניתנה לימי חודש שבט. בימים אלו יש סיעתא דשמיא מיוחדת להתחיל ביגיעה חדשה, בהתחדשות, בהתמדת התורה מראש חודש שבט והלאה. הסיבה לכך היא כי ב'ביאורו' של משה השפיע שבכל שנה ושנה יבוא ביום זה מן השמים 'בהירות' בתורה והתקרבות לבורא עולם לכל אחד מישראל.

בר"ח שבט נפתחים מעיינות החכמה

ה'חידושי הרי"ם' היה אומר שביום זה נפתחים כל מעינות החכמה, וכל דבר חידוש שתלמיד וותיק עתיד לחדש במשך כל השנה נמשך מר"ח שבט.
ר"ח שבט מסוגל לתפילה על פירות האילן ועל הצאצאים

ראש חודש שבט מיוחד בהיותו ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים: בחמשה עשר בו (גמרא ראש השנה ב' א'). מובא בספרים שיום זה הוא כראש השנה, שמסוגל לתפילה על פירות האילן, ובכללן "הפירות" של האדם, אלו בניו ובני בניו שיעסקו בתורה ובמעשים טובים ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב.
תפילה על צאצאיו שילכו בדרך הישר - בא' שבט ובט"ו בשבט.

במספר מקומות בתפילה מכוונים על חינוך הבנים בדרך הישר:

ברכת התורה שבברכות השחר, בה נאמר: "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו... ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".
ברכת אהבה רבה שקודם קריאת שמע: "אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".
בברכת ובא לציון: "למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה".
כל המקומות הללו הם סגוליים להצלחת הדורות הבאים. ראוי להקפיד לאומרם בכוונה ומתוך הסידור, ולכוון על צאצאיו שיהיו לומדי תורה, צדיקים ובעלי מידות טובות. גם אם עדיין לא זכה לילדים, ראוי שיכוון ביותר במקומות אלו.

חודש שבט מסוגל לרפואה ולגאולה

בחודש שבט התחילו מכות מצרים, כפי המבואר שהמכות החלו עשרה שבועות לפני פסח, וכל מכה ארכה שבוע אחד. כל מכה היתה בבחינת "נגוף ורפא.

תפילה לראש חודש וסדר לימוד שתיקן זקני רבינו יוסף חיים מאור הגולה, הבן איש חי זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

בליל ראש חודש יאמרו לסימנא טבא:
לישועתך קויתי ה', לישועתך קויתי ה', לפורקנך סברית ה', לפורקנך סברית ה', אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, אנא ה' הצליחה נא. ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלהי ישעו. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח.

'לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי' (לחזור הפסוק 2 פעמים ).

'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל'. 'ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום' (לחזור ג' פעמים).

'והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה היוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה. ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשי וריקמה סלת ודבש ושמן אכלת ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה'.

תפילה לראש חודש
אלהינו ואלהי אבותינו חדש עלינו את החדש הזה שבט לטובה ולברכה לששון ולשמחה לחיים טובים ולשלום ויהיו כל ימי החדש שבט הזה ברוכים טובים ומתוקנים. ותבשרנו בהם בשורות טובות. ותשמיענו בהם ששון ושמחה ותחננו בהם חכמה בינה ודעת מאתך. ונהיה מדובקים בתלמוד תורה. ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו שערי אורה. שערי אהבה ואחוה. שערי אריכות ימים ושנים. שערי אריכות אפים. שערי ברכה. שערי

בינה. שערי בית מקדשו. שערי בריאות. שערי גדולה. שערי גבורה. שערי גילה. שערי גאולה. שערי דעה והשכל. שערי דיצה. שערי דבקות באל. שערי הוד והדר. שערי הצלחה והרווחה. שערי השקט והצלה. שערי ועד טוב. שערי ותיקות. שערי ותרנות. שערי זמרה. שערי זכיות. שערי זריזות. שערי זכירה. שערי זיו.

שערי זוהר תורה. שערי זוהר יראה. שערי זוהר חכמה. שערי זוהר בינה. שערי זוהר דעת. שערי חדוה. שערי חכמה. שערי חן וחסד. שערי חמלה. שערי חיים טובים וארוכים. שערי טובה. שערי טהרה. שערי טל ומטר לברכה בעתו בארץ. שערי ישועה. שערי יושר. שערי ישוב טוב בארץ ישראל וישוב הדעת. שערי כפרה.

שערי כלכלה. שערי כבוד. שערי לימוד תורה לשמה. שערי לויה. שערי לב טוב. שערי מזון. שערי מחילה. שערי מנוחה. שערי מדע. שערי נדיבות. שערי נעימות. שערי נחמה. שערי נקיות. שערי סליחה. שערי סודות תורתו. שערי סייעתא דשמיא. שערי סמיכה. שערי עזרה. שערי עושר. שערי עיטור. שערי פדות. שערי פריה

ורביה בתורה ובבנים. שערי פרנסה טובה. שערי צדקה. שערי צהלה. שערי צמח. שערי קדושה. שערי קיבול תפילות. שערי קיבוץ גליות. שערי קירון פנים. שערי קוממיות. שערי רפואה שלימה. שערי רצון. שערי רחמים. שערי שלום. שערי שלוה. שערי שלימות. שערי שפע. שערי ששון ושמחה. שערי שמועות ובשורות

טובות. שערי שכל טוב. שערי תשובה. שערי תורה. שערי תפילה. שערי תשועה. תודיענו אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

אחר כך יאמר לשון הזוהר הקדוש הזה, המדבר בכבוד היום.
(לשון הזוהר הקדוש היא חלק מהתפילה לראש חודש מהבן איש חי, אולם אם קשה לכם לומר את לשון הזוהר – תוכלו פשוט לדלג עליה)

שלם טב לריש ירחא. שלם טב ליומא דסיהרא קדישא. שלם טב ליומא דמלכותא. שלם טב ליומא דמטרוניתא. שלם טב ליומא דעיקרא דביתא. שלם טב ליומא דעלמא דאתגלייא.

רישא דירחא. כמה וכמה חביב אנת ויקיר. בך הדרא מלכותא קדישא בעידן אצילותא. בך שני מלכים משתמשין בכתרא חדא ואקרון שני מאורות הגדולים. בך אתוסף רבו יתיר למטרוניתא קדישא לקבלא ברכאן דילה על ידהא. בך שכינתא היא העולה דאתמר עלה אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. בך חדוותא יתירה לנשין דעמא קדישא. בך אכלין ישראל סעודתא לארקא ברכאן לגבי שכינתא.

בך חדאן עמא קדישא. ואשתארת שפחה בישא בחשוכא. בך אשתכיך אשא דגיהנם ולא שליט. בך חדאן ישראל דהאישראל אחידי בסיהרא ואשתלשלו בשמשא עילאה ואתאחדו באתר דנהירא משמשא עילאה ומתדבקן ביה דכתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום.

בך אתדכיאת סיהרא לאתקרבא בשמשא. בך חדתותי סיהרא דנהיר לה שמשא בחדוותא דנהירו דעתיקא לעילא. בך כתיב והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו שקיל דא כדא. דכולא בחד דרגא סליקו. דא אזדווג בדא בחרוותא דדא בדא.

בך הוי שמושא דקדושה בקדושה. ואתנהיר סיהרא לאתחברא בשמשא. ועל דא כתיב כה אמר ה' שער החצר הפנימית הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח. אתפתח ביומא דשבתא, ביומא דחדשא, לאתזנא עלמא מקודשא. בך אתפתחת שושנה עלאה לקבלא ריחין ובוסמין ולירתא נפשין וענוגין לבנין קדשין.

בך אתקשר נפשא דצדיקייא בקשורא דרוחא די בין ריחי בוסמין דבגנתא דעדן דארעא ומתמן אזיל ושאט ואתקשר עם רוחא בנשמתא דצרירא בצרורא דחיי. ומתרויא ומתזנת מאינון זינין יקירין דהאי סטרא ודהאי סטרא. דכתיב ונחך ה' תמיד. ועל דא כתיב והשביע בצחצחות נפשך. צחותא חד כד אתקשר ברוחא דבגינתא דלתתא. צחותא דלגוו מן צחותא כד מתקשרן בנשמתא דלעילא בצרורא דחיי.

בך חדאן עמא קדישא וקורין את ההלל, בך קורין בספר תורה ומוספין חד על תלתא. בגין דאתוסף נהורא על סיהרא. בך מוסיפין עמא קדישא להתפלל תפילת מוסף. בך אתי קוב"ה לאשגחא עליה דישראל. לאסתכלא בההוא משכונא דאית ליה גבייהו דאיהו כסופא דיליה וישראל עמא קדישא חדאן בך ואמרי זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.

אחר כך יאמר שבח זה שהוא על סדר אל"ף בית ויכוין ראשי תיבות"ראש חודש לישראל" – רחל, בסוד כוונת ראשי חדשים לעמך נתת שהיא ראשי תיבות רחל.

ראש חודש לישראל (ר"ת רח"ל) אדיר ומבורך

ראש חודש לישראל אמיץ ומבורך

ראש חודש לישראל אהוב ומבורך

ראש חודש לישראל ברוך ומבורך

ראש חודש לישראל בהיר ומבורך

ראש חודש לישראל גדול ומבורך

ראש חודש לישראל דגול ומבורך

ראש חודש לישראל הדור ומבורך

ראש חודש לישראל ותיק ומבורך

ראש חודש לישראל זכאי ומבורך

ראש חודש לישראל חביב ומבורך

ראש חודש לישראל טוב ומבורך

ראש חודש לישראל טהור ומבורך

ראש חודש לישראל יפה ומבורך

ראש חודש לישראל כליל ומבורך

ראש חודש לישראל לבוב ומבורך

ראש חודש לישראל מגן ומבורך

ראש חודש לישראל נעים ומבורך

ראש חודש לישראל סמוך ומבורך

ראש חודש לישראל עליון ומבורך

ראש חודש לישראל פתוח ומבורך

ראש חודש לישראל צהוב ומבורך

ראש חודש לישראל צדיק ומבורך

ראש חודש לישראל קדוש ומבורך

ראש חודש לישראל רב ומבורך

ראש חודש לישראל שמור ומבורך

ראש חודש לישראל שגיב ומבורך

ראש חודש לישראל שלם ומבורך

ראש חודש לישראל תמים ומבורך.

בברכת חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל עם ישראל 

נא לשתף ולהפיץ לזיכוי הרבים בכל המדיה

עוד כתבות שיעניינו אותך