מסר לאולפן
אלו תכונות בחורה צריכה לחפש בחתן שלה לעתיד?
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

אלו תכונות בחורה צריכה לחפש בחתן שלה לעתיד?

בשיעור השבועי הביא המקובל הרב יצחק בצרי: תסתכלו על האדם, ותבינו - אין לחפש בחור עם כסף או גאון וחכם אלא אדם צנוע עם מידות טובות וסוף העושר והכבוד לבוא.

   
אלו תכונות בחורה צריכה לחפש בחתן שלה לעתיד?
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

רחל בת כלבא שבוע הייתה אשתו של התנא רבי עקיבא. חייתה בסוף תקופת בית שני. 

עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין. שאם אומר להם 'מפני מה לא למדתם'?
והם אמרו מפני שעניים היינו, אומרים להם: והלא רבי עקיבא עני ביתר ומדולדל היה. ובתלמוד מסופר שאפילו מזרון ומיטה לא היה להם אלא היו ישנים על קש ברצפה.
ובהמשך חייהם נהיה עשיר גדול וקנה מתנה לאשתו רחל תכשיט זהב של ירושלים (חז''ל מבארים שאפילו אשת הנשיא לא היה לה כזה תכשיט).

בתלמוד הבבלי, במסכת כתובות (סב ב). נכתב כי "חזיתיה ברתיה (ראתה בתו, של כלבא שבוע) דהוה צניע ומעלי (שהיה צנוע ומעולה) אמרה ליה אי מקדשנא לך אזלת לבי רב (אמרה לו, לרבי עקיבא, אם אתקדש לך תלך לבית המדרש?) אמר לה אין (אמר לה כן) איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה שמע אבוה אפקה מביתיה אדרה הנאה מנכסיה (שמע אביה, הוציאה מביתו והדירה הנאה מנכסיו)".

בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו, אמרו לו המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, אמרו לו עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פיסל את הקשה דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם, מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו, רבי למדני תורה אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח כתב לו אלף בית ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אלעזר ולפני ר' יהושע אמר להם רבותי: פתחו לי טעם משנה כיון שאמר לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו, אמר, אלף זו למה נכתבה, בית זו למה נכתבה, דבר זה למה נאמר, חזר ושאלן והעמידן בדברים... אמר לו רבי טרפון עקיבא עליך הכתוב אומר (איוב, כ"ח) 'מִבְּכִי נְהָרוֹת חִבֵּשׁ, וְתַעֲלֻמָהּ יֹצִא אוֹר', דברים המוסתרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה.

רבי עקיבא זכה להיות גדול הדור בין תלמיד רבי מאיר בעל הנס זיע''א ורבי שמעון בר יוחאי זיע''א.

נא לשתף בכל המדיה כדי לזכות את הרבים!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך