דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ה | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"ה. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ה | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ה: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ה

דף כה עמוד א

-הגמרא מקשה מברייתא על אביי, הסובר שהכל מודים בכלאי הכרם שלוקים עליהם אפילו כשנהנה מהם שלא בדרך הנאתן, ומתרצת.
-רב אדא בר אהבה מדייק מברייתא שבכלאי הכרם אף הזרעים נאסרים משעה שנזרעו והשרישו בקרקע סמוך לגפן (ולא רק הגידולים נאסרים).
-רבא מבאר שאם תחילת הזריעה היתה בכרם - נאסר עיקר הזרע מיד בהשרשתו בקרקע, אבל אם היה הזרע זרוע קודם לכן בהיתר ורק לאחר מכן החל לגדול עם הגפנים - אינו נאסר אלא מחמת תוספת גידולו.
-לדעת רבי יעקב בשם רבי יוחנן: מותר להתרפא בכל איסורי הנאה חוץ מעצי אשירה.
-לדעת רבין בשם רבי יוחנן: מותר להתרפא בכל איסורי הנאה חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.

דף כה עמוד ב
-הגמרא מבארת את המקור לכך שעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים אינם נדחים מפני פיקוח נפש.
-הנאה מדברים האסורים הבאה לו לאדם בעל כרחו - לדעת אביי מותרת ולדעת רבא אסורה, ובגמרא מובאות שתי לישנות לבאר באיזה מקרה בדיוק המחלוקת (ללישנא הראשונה המחלוקת היא בדעת רבי שמעון במקרה של "אפשר ולא מתכוון", וללישנא השניה המחלוקת היא בדעת רבי יהודה במקרה של "לא אפשר ומתכוון").

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך