דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"א| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"א: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"א: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"א. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"א| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"א: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"א: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"א

דף כא עמוד א
-"אין הכרעת שלישית מכרעת".
-אם נפלה סאה תרומה למאה סאה חולין טמאים - לדברי הכל תרד התרומה לתוכם ותיטמא ואל יטמאנה ביד.
-פרק שני, המתחיל בעמוד זה, עוסק באיסור חמץ והלכותיו ובדיני מצות אכילת מצה ומרור.
-המשנה היא כדעת רבן גמליאל הסובר שבשעה חמישית בערב פסח מותר לאכול תרומת חמץ (לכהן) אך לא חולין, ומותר לישראל בשעה זו להאכיל חמץ חולין לבהמה חיה ועוף.
-לדעת בית שמאי: לא ימכור אדם חמצו לנכרי אא"כ יודע בו שיכלה קודם פסח, ולדעת בית הלל: כל שעה שמותר לאכול מותר למכור.

דף כא עמוד ב
-לדעת רבא: אם חרך את החמץ קודם זמנו של איסור חמץ - מותר אותו חמץ בהנאה אפילו בשעת איסור חמץ.
-בשעה שישית בערב הפסח (שאיסור חמץ הוא רק מדרבנן) - חמץ אסור אף בהנאה.
- אף לדעת רבי יהודה (הסובר שביעור חמץ הוא בשריפה בלבד) - אסור להסיק בחמץ תנור וכיריים משהגיע זמן איסורו.
-המקור לכך שחמץ אסור בהנאה - לדעת חזקיה: מהפסוק "לא יאכל חמץ", שמשמעותו היא שלא יהא בו שום היתר הנאה המביאה לידי אכילה.
-לדעת רבי אבהו: כל מקום שנאמר "לא יאכל" "לא תאכל" "לא תאכלו" - אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה, אלא אם פירט לך הכתוב אחרת. (אך לדעת חזקיה רק לשון של "לא יאכל" משמעותו היא גם איסור הנאה).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך