תרומות
`
כיצד זוכים לסוד הברכה? "זרימה של שפע ללא גבול"
(צילום: Amateur007/shutterstock)

לקראת שבת

כיצד זוכים לסוד הברכה? "זרימה של שפע ללא גבול"

"ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשדה". הרב יהודה סעדיה במאמר נפלא לשבת הקרובה, פרשת וישב. מהי ברכה? מה דעתם של חז"ל? ומה זוכה אותו אדם מבורך?

   
כיצד זוכים לסוד הברכה? "זרימה של שפע ללא גבול"
(צילום: Amateur007/shutterstock)
אא

מאז בריאת העולם ישנה התפשטות והתרחבות שאינה פוסקת ע"י השתלשלות מדור לדור של שפע אלוקי הנקרא "ברכה", וכמובא (שם משמואל ויקרא) שהיא המשכה של אורות אלקות ממעלה ממקום גבוה לנמוך ממנו, וכך נתברכה כל הבריאה ככתוב (בראשית א כח) "ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה". 

ביארו לנו רבותינו ש"ברכה" פירושו מעבר וזרימה של שפע ללא גבול אל תוך כלי המכילו כדוגמת "בריכה" (רמב"ן) המקבלת אליה את השפע הנשפך אליה, ובכלל זאת כאשר האדם מתברך מן שמיא, הרי שהוא זוכה שהשכינה שורה במעשי ידיו, כדברי הזוהר הקדוש (נח רמח) "ברכת ה' היא השכינה שהיא נתפקדה על ברכות העולם וממנה יוצאות הברכות לכל". 

ואכן כאשר האדם זוכה לברכת ה', הרי שאין גבול לשפע שעשוי להיות מנת חלקו, ככתוב על יצחק אבינו (בראשית כו יב) "ויברכהו ה' ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד", וכן אמר החכם מכל אדם, שלמה המלך ע"ה (משלי י כב) "ברכת ה' היא תעשיר", ופירש רש"י: ברכת ה' - אין צורך להתייגע בה.

כאשר הברכה שורה בביתו של האדם הרי שהשכינה מיישרת את כל ההדורים באורח פלא, יש ברכה בפרנסה, בבריאות, בשלום בית, בחינוך הילדים, בלימוד התורה, בהשלמת כל חסרונותיו של האדם בשפע גדול. ומעניין אגב, שמציין הזוהר הקדוש (פרשת ויחי תצד) שלאחר שאדם נושא אישה הרי שהיא מתברכת דרך הבעל, בכך שהוא מקבל 2 חלקי ברכה, לו ולאשתו".

חשוב לציין שסגולה גדולה לברכת העושר היא הפרשת מעשר, שהוא האופן היחיד בתורה שמתיר בורא העולם לנסותו ככתוב (מלאכי ג י) "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר...ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די.

אמנם הבסיס להכלת הברכות היא ראשית שמירת תורה ומצוות ככתוב (דברים כח) "והיה אם שמע תשמע בקול ה' אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום... ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול ה' אלקיך (דברים כח א), וכן האמונה כמובא (מוהר"ן לא) "כי אמונה הוא מקור הברכות, כמו שכתוב (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", 

וכן שבת נאמר בה "כי היא מקור הברכה", וכן מובא בבראשית רבה (יא א) "ברכת ה' היא תעשיר - זו השבת", וכן יראת שמיים, כמובא ב"כלי יקר" (דברים כח) "ומה שנאמר "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב" - היינו אותו אוצר שהקב"ה עושה בשמים - מיראת ה' אשר בך, כי הוא אוצרו, כמו שכתוב "יראת ה' היא אוצרו". 

והנה הקב"ה ברא את העולם במידת החסד, והשפיע מברכתו לצדיקים יחידי סגולה ואף העניק להם את הכח העצום לברך אחרים, וכפי שאמר לאברהם אבינו ע"ה (בראשית יב ב) "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה", הרי שהברכות נתונות בידך... ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. (בראשית רבה לט), וכפי שכותב המלבי"ם (בראשית כו ד): הנה הצדיק המושגח בהשגחה פרטית דומה כצינור אשר על ידו יורד השפע לארץ, ובעניין זה נאמר "ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך". 

ואף יותר מכך, כותב ה"ספרי" (פרשת עקב לח): "בכל מקום שהצדיקים הולכים ברכה באה לרגלם", וכן אומרת הגמרא (ברכות מב) תכף לתלמידי חכמים ברכה, ולומדים זאת בין היתר מיוסף הצדיק בפרשתנו, שנאמר "ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף" (וישב לט), 
וכן אמר רבי יוחנן "לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל זקן לברכו" (רות רבה ו ד), הרי שישנו כח של שפע בברכתו של הצדיק.

ומובא במדרש (במדבר רבה ט מט) שקרבת הצדיקים היא ברכה אף לרשעים, כלומר אף שאינם ראויים, הרי שזכות הצדיק מושכת אליהם ברכה והצלחה, עם זאת, אין לזלזל בברכת כל אדם כמובא בגמרא (מגילה טו) "לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך " מכיוון שאין אנו יודעים מיהו באמת האדם למולנו ומהן זכויותיו, ולפעמים ישנה שעת רצון שגם ברכת אדם פשוט עשויה להתקבל. 

לאחר כל המקורות הללו בתורתנו הקדושה, תורה בכתב ושבעל-פה, נבין כמה כדאי לנו לעשות כל שבכוחנו ויכולתנו כדי לזכות לקרבת הצדיקים שבדורנו ולבקש את ברכתם.

העיד בפניי יהודי מצפון הארץ, שהיה נוהג לפקוד את ביתו וחצרו של הצדיק האדמו"ר ר' אליעזר שיק המוהר"ש זצוק"ל, כדי לזכות בברכתו, והנה לצערו אחד מילדיו פרש מדרך התורה והפך להיות כאויב בתוך ביתו, וחולל בבית הרס וחורבן כפשוטו, וכמו שכתוב בגמרא (ברכות ז) "קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג". אותו יהודי ניגש לצדיק לקבל ברכתו שהילד יחזור לשפיותו, ואכן הצדיק בירך, אך הרפואה לא נראתה באופק. 

אותו יהודי האמין בכח ברכתו של הצדיק והגיע אליו שוב ושוב להתברך לרפואת נפשו של ילדו, אך הישועה עדיין בוששה מלהגיע. והנה בפעם אולי החמישית, שהגיע לביתו של הצדיק,

העיד בפניי אותו יהודי, שהצדיק הביט בו בפנים שוחקות ואמר לו "דע לך, שהייתה עליך גזירה ולא יכולתי לעזור, אך כעת הברכה נתקבלה והגזירה התבטלה כמעט לחלוטין, לך לביתך וה' יברכך". סיפר לי אותו יהודי שהוא שב לביתו ולא האמין למראה עיניו, הילד חזר לעצמו כמעט לחלוטין, כאילו יצא מגופו איזה מזיק והשקט והשלום סוף סוף שבו לביתו. 

זהו כח ברכתו של הצדיק, הקב"ה יזכנו לקרבתם של צדיקי האמת שבדור, שתשרה הברכה בביתנו ובכל מעשה ידינו, אמן.

חנוכה שמח ושבת שלום!

עוד כתבות שיעניינו אותך