X
איך הגיב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על פתיחת תלמודי התורה?
(צילום: באדיבות המצלם)

איך הגיב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על פתיחת תלמודי התורה?

נכדו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי חושף את התבטאותו של מרן כאשר הודיעו לו כי פתיחת תלמודי תורה בניגוד להנחיות עלולה לגרום לחילול ה'.

   
איך הגיב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על פתיחת תלמודי התורה?
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

סיפר הרב גדליה הוניגסברג, נכדו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כי בכל התקופה האחרונה, כאשר דיברו עם רבינו שר התורה שליט"א על הוראתו הנחרצת לפתוח את החיידרים והישיבות לפי כל תנאי הזהירות הנדרשים, כששאלו אולי זה חילול השם שלומדים, בשעה שלפי החוק הדבר אסור – השיב רבן של ישראל שליט"א בחריפות: "הרבה יותר חילול השם אם לא ילמדו". רק התורה קובעת מהו חילול השם ומה לא, לא הם קובעים מהו חילול השם.

כך גם בתקופה הקודמת כשהחלה הקורונה, כשדיברו עם רבינו שליט"א על האפשרות לסגירת תלמודי התורה, אמר בנחרצות: "יותר סכנה אם לא ילמדו"

כפי הידוע, כל הדברים אצל רבינו שליט"א הם כפי שקיבל ממרן החזו"א. יש לי רשימה של עשרות מקרים שרבינו שליט"א אמר לאנשים שהיתה להם איזו צרה, ללמוד דברים מסוימים, והרבה מהם חזרו אלי ובישרו שבסייעתא דשמיא נתחולל אצלם פלאים.

זה הכל כח התורה, החזו"א כבר חידש את הדבר הזה. פעם היתה גזירה בעניין מסוים, רבינו שליט"א התעמק בנושא זה בלימוד, כדי שתהיה זכות על הנושא הזה.

כולם זוכרים כיצד במלחמת המפרץ אמר רבינו שליט"א בבטחה שבבני ברק לא יפלו טילים, וכך אכן אירע. טיל אחד נפל בגבול רמת גן עם בני ברק, בתחום העיר רמת גן. סיפרה לי הרבנית הצדקנית אשת חבר, מרת בת שבע ע"ה, ששאלה את יבלחט"א רבינו שליט"א: "תגלה לי, אליהו הנביא בא אליך? אולי אבא שלך הסטייפלער?" והיא הדגישה: "אם הרב היה אומר שאליהו הנביא בא אליו, הייתי מאמינה לזה! ושאלתי מאיפה הרב יודע בכזה ביטחון שבבני ברק לא יקרה כלום?"

אמר לה רבינו שליט"א את דברי הנביא בעת שהייתה צרה, שאם היו פוקחים עיניהם היו רואים כמה חיילים צובאים על העיר להגן עליה. וכך גם כאן, אם אנשים היו פוקחים את עיניהם ורואים כמה דפי גמרא מקיפים את העיר בני ברק, היו מבינים כמה לא צריך לפחד.

הכל הולך אצל רבינו שליט"א בכח התורה. דפי גמרא מגנים על בני ברק. כשיש בעיה חלילה – לומדים דבר הקשור לבעיה והתורה מגנה. כסדר, כך רואים את ההנהגה אצל רבינו שליט"א, כפי שראה אצל דודו מרן החזו"א. רואים במוחשיות עד כמה גדול כח התורה, כמה היא מגנה עלינו.

פעם אחת כשמרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל, הרגיש לא טוב לעת זקנותו, מתוך רצון שיחזור לאיתנו ביטלו את השיעורים שהיה מוסר בביתו במוצאי שבת. [במוצאי שבתות בחודשי החורף היה מוסר כמה שיעורים אחד אחרי השני, בתורת כהנים, במסכת שלומדים בכולל ועוד שיעור].

נכנסתי באותו מוצאי שבת לרבינו זצ"ל, הוא תפס לי את היד ואמר בכאב עצום שאני לא יכול לשכוח: "תראה מה זה, אדם כל כך רוצה ללמוד תורה, הוא מרגיש לא טוב – אז תגיד לי אתה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות, להוסיף תורה או למעט תורה? ודאי שלהוסיף תורה! זה מה שעושים לאדם שמרגיש לא טוב? מבטלים לו את השיעורים? דבר ראשון לוקחים את התורה? בדיוק הפוך! אדם מרגיש לא טוב צריך להוסיף עוד תורה!"

מרן זצוק"ל אמר לי את הדברים בקול חנוק מבכי ולא נרגע: "למה עשו לי את זה?".

אמרתי לרבינו זצ"ל, התכוונו לטובה כדי שהרב יבריא. אמר לי רבינו, "אני יודע שהתכוונו לטובה, אבל האם לוקחים אדם שמרגיש לא טוב ומאכילים אותו דבר אחר, רח"ל?!" מרן זצ"ל אמר לי את הדברים הנוראיים הללו בכזו התבטאות של צער וכאב, הוא ממש הרגיש כך.

רבותינו הגדולים כל חייהם והנהגתם את כלל ישראל אך ורק לפי התורה הקדושה. אשרינו שזכינו! סיים הנכד את דבריו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך