X
מדהים: הבטחה לישועה מהתורה הקדושה
אילוסטרציה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

מדהים: הבטחה לישועה מהתורה הקדושה

הרב יהודה סעדיה במאמר לפרשת השבוע מביא את הבטחתה של תורתנו הקדושה. מה זוכה מי שמתפלל על חבירו? ומה הסיבה העמוקה לכך? "ויתפלל אברהם אל האלוקים... וה' פקד את שרה... ותהר ותלד שרה לאברהם בן"

   
מדהים: הבטחה לישועה מהתורה הקדושה
אילוסטרציה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

התורה הקדושה מגלה לנו סוד ויסוד בבריאה, נקדים בגמרא יסודית ביותר (מסכת ברכות דף ה) שם נאמר על הפסוק (שמות כד יב)  "ויאמר ה' אֶל מֹשֶׁה עֲלֵה אֵלַי הָהָרָה וֶהְיֵה שָׁם וְאֶתְּנָה לְךָ אֶת לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי לְהוֹרֹתָם" 'לוחות' אלו עשרת הדברות 'תורה' זה מקרא 'והמצוה' זו משנה 'אשר כתבתי' אלו נביאים וכתובים 'להורותם' זה גמרא - מלמד שכולם נתנו למשה מסיני", כלומר, כל מימרא וכל מילה הכתובה בגמרא הרי שהיא ניתנה למשה בסיני ע"י הקב"ה, הוא ולא אחר, מכיוון שהקב"ה הסתכל בתורה ולפי הכתוב בה ברא את העולם, איסתכל באורייתא וברא עלמא. 

והנה כתוב בגמרא (מסכת בבא קמא דף צב) "כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה", כלומר, ישנה הבטחה של התורה הקדושה בשם בורא עולם, שאם אדם מתפלל על צרת חברו והוא נצרך גם כן לאותה ישועה, הרי שמובטח לו שהוא יזכה להיוושע תחילה, מדהים! 

וכתוב בגמרא מהיכן לומדים זאת? מהכתוב בפרשתנו בעניין אברהם ושרה, שרה הייתה עקרה ככתוב (בראשית יא ל) "וַתְּהִי שָׂרַי עֲקָרָה אֵין לָהּ וָלָד", והנה שרה נלקחה אל אבימלך מלך גרר ועל כך הוא ובני ביתו נענשו בעצירת נקבים ועקרות ככתוב (בראשית כ יח) "כי עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם". 

לאחר שהקב"ה נגלה בחלום לאבימלך מלך גרר ואמר לו להשיב את שרה אל אברהם ואכן כך עשה, אז התפלל אברהם על אבימלך ככתוב (בראשית כ יז) "וַיִּתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אֶל האלוקים וַיִּרְפָּא אלוקים אֶת אֲבִימֶלֶךְ וְאֶת אִשְׁתּוֹ וְאַמְהֹתָיו וַיֵּלֵדוּ", ומיד אחר כך כתוב (שם כא א-ב) "וה' פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ ה' לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר: וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן" 
הרי ש- "ויתפלל אברהם" על אבימלך ובני ביתו, גרם ל "ותלד שרה לאברהם בן", כיוון שכל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה (כמובא במסכת סנהדרין דף צ).

אמנם, כתבו גדולי ישראל, (כמובא במבי"ט בספרו 'בית האלוקים' שער התפילה פרק יב) שסגולה והבטחה זו מתגשמת דווקא כאשר כוונתו בתפילה לשמה, כלומר לטובת חברו בלבד, לשם מצוות חסד, לא לתועלת עצמו, וכפי שתפילתו של אברהם הייתה לא על עצמו כי אם על אבימלך, וכן כתב רבנו החיד"א (בהערות על 'מוסרי השל"ה) "צריך שיכוון דווקא על חברו, ולא שמזה ימשך גם לעצמו".

אמנם, ישנם החולקים על כך, וכפי שכותב ה'מגן אברהם' (אור"ח סימן קל סק"ב) בעניין נוסח הטבת חלום בזמן ברכת כהנים "שיהיו כל חלומותיי עלי ועל כל ישראל לטובה, בין שחלמתי על עצמי ובין שחלמתי על אחרים" שיש לשנות ולומר שם "בין חלומות שחלמתי על אחרים ובין חלומות שחלמתי על עצמי" והטעם הוא משום "שצריך לבקש על חברו תחלה", 

וביתר ביאור מובאים הדברים ב'שו"ע הרב' (שם): לפי שאמרו 'המתפלל על חברו הוא נענה תחלה', לכן יש לו להקדים תפלתו על אחרים מעל עצמו". הרי שמפורש מבואר בזאת, שגם במתפלל עבור עצמו יש בו המעלה של 'המתפלל על חברו הוא נענה תחילה', אלא שהתנאי הוא שיקדים תחילה להתפלל על חברו, ואז יזכה הוא לכך שתיענה בקשתו תחילה.

ומחדש לנו הרב ב'ספר חסידים' (סימן ריח) שגם אם אדם כעת אינו צריך לישועה מסוג זה הנצרך לחברו, אלא שאולי בעתיד יצטרך לכך, ואפילו לזרעו אחריו, הרי שאז בעת הצורך הקב"ה יזכור לו את התפילה שהוא התפלל על חברו ויושיעו מצרתו, 

ולכן כדאי תמיד להתפלל על כל אדם הנצרך לעזרה וכלשכן כל יהודי, שכל ישראל ערבים זה לזה, ומובא במסילת ישרים (פרק יט) ש"אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו....הא למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו". 

הא למדת שאם רוצים לזכות לישועה בחיים - עלינו להקדים ולהתפלל מכל הלב על יהודי הנצרך לאותה ישועה, באהבת ישראל גדולה, ואז עשויים אנו לזכות לא רק לישועה, אלא לאהבתו הגדולה של ה' יתברך!

שבת שלום!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך