X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
הרב יהודה סעדיה: "ימים מסוגלים ביותר"
(צילום: MIA Studio/shutterstoc)

הרב יהודה סעדיה: "ימים מסוגלים ביותר"

פלא התשובה והסנגור הגדול ביותר: "כִּי הוּא חַיֵּיכֶם וּבַדָּבָר הַזֶּה תַּאֲרִיכוּ יָמִים..." עם ישראל נמצא בימים גדולים מאוד, ימים המסוגלים להטות את הכף ולזכות לכל הישועות. מה יהיה עם מגיפת הקורונה? הרב יהודה סעדיה בהסבר נפלא מה מוטל על האדם לעשות.

   
הרב יהודה סעדיה: "ימים מסוגלים ביותר"
(צילום: MIA Studio/shutterstoc)
אא

לפנינו ימים גדולים ומרוממים, בהם מלכו של עולם קרוב אלינו מבחינה מסוימת, יותר מכל השנה, והימים הללו מסוגלים ביותר כמו שאומרת הגמ' במסכת ראש השנה (דף יח) על הפס' בישעיה (פרק נה) "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" אומרת שם הגמ' אלו עשרת הימים בין ראש השנה לכיפור, בין כסה לעשור, בין שני ימי דין, אנחנו כעת בין שני דיונים בבית משפט של מעלה, את האחד עברנו זהו ראש השנה והמשפט השני עוד לפנינו זהו יום הכיפורים, אז יקבע וייחתם מה יהיה אתנו בשנה הקרובה, חיים, בריאות, רפואה, פרנסה, זיווג, ילדים, שלום, בטחון, מה יהיה עם הממשלה?

מה יהיה עם המגפה הזאת? הכל כבר נגזר בראש השנה, אך עדיין ניתן לשינוי בימים הללו, וכמו שאמרנו המלך קרוב המלך מצוי, ועל זה כותב הרמב"ם בספרו משנה תורה (הלכות תשובה פרק שני) "אף על פי שהתשובה והצעקה אל ה' יפה היא בכל זמן, מכל מקום בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים יפה היא ביותר, ומיד היא מתקבלת, מדהים, מיד היא מתקבלת. ולכן החכם עיניו בראשו לנצל כל יום וכל רגע לתשובה לתפילות לבקשת סליחות, מצוות וצדקות ומעשים טובים כי הכתיבה עדיין ניתנת לשינוי.  

אחים יקרים, הזמן קצר והמלאכה מרובה, מהו צו השעה, לעצור את העולם, פשוט לעצור, למצוא פינה שקטה בלי הפרעות, בלי היסח הדעת, לכבות את הסלולאר, להתנתק לרגע מהכל ולעשות חושבים, במה נכשלתי בשנה האחרונה ובכלל בחיי? במה אני עדיין נכשל? מה צריך לשפר? מה צריך לשנות? להיות אמיתי עם עצמי ולהעלות על הכתב רשימה ברורה סעיף אחר סעיף מה מונע ממני להתקרב יותר לשם יתברך, מכיוון שלפעמים איזה דבר קטן שעוד לא תיקננו, שלא מספיק העמקנו איך לעקור אותו משורשו,

לפעמים זה המונע הגדול שהוא בחינת "טובל ושרץ בידו", לדוג', הגמ' במס' ב"ב (דף קסה) אומרת "רוב בגזל מיעוט בעריות וכולם באבק לשון הרע", הגמ' הקדושה מעידה לנו שכל אדם נכשל ויכול להיכשל באבק לשון הרע, המציאות היא שרוב רובם של האנשים, גם שומרי מצוות, לא בקיאים על בוריין בהלכות שמירת לשון הרע ובקלות יכולים להיכשל אף עשרות פעמים ביום אחד באבק לשון הרע ואפילו חלילה בלשון הרע גמור ששקול כנגד גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה. 

וכן מעידה לנו התורה הקדושה במדרש ויקרא רבה (פרק לג) "סאה מלאה עוונות – גזל מקטרג בראש", המון יהודים בתמימות נכשלים מדי יום בגזל גמור במקום העבודה, במשא ומתן, בקניה במכירה, בהלוואה, ואפילו גזל של פרוטה שמו גזל. לכן מה תקנתו של אדם – "ותשועה ברוב יועץ" אומר החכם מכל אדם בספרו משלי (פרק כד), אל תקרא ב"רוב יועץ" אלא ברב יועץ, עשה לך רב והסתלק מן הספק, "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" אומר המדרש בשמות רבה, על כל ספק לבא להתייעץ עם חכם מורה הוראה שיתיר לנו את הספקות שלנו, ואין שמחה כהתרת הספקות.

וכח התשובה הוא פשוט מתקן הכל, ובכוחו לשבר אפילו שלשלאות של ברזל כמו שאומר הזוהר הקדוש פרשת משפטים, ואומר המדרש פרקי דרבי אליעזר (פרק מג)  ממי אנו לומדים כוחה של תשובה - משיא הרשע של אז - פרעה מלך מצרים שמרד בקב"ה ואמר "מי ה' אשר אשמע בקולו" ואומר המדרש שבלשון שחטא בו בלשון עשה תשובה, שנאמר "מי כמוך באלים ה' מי כמוך נאדר בקדש" ואכן הקב"ה לא רק שהצילו אלא אף המליך אותו, את פרעה הרשע, לאחר שעשה תשובה, למלך על נינווה כמו שמספר שם המדרש. 

והתשובה זה פלא שלא יאומן, בשנייה של תשובה כהלכה מעומקא דליבא אדם הופך מרשע לצדיק, וכמו שכותב הרמב"ם (בהלכות תשובה פרק שביעי) "אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני העוונות והחטאים שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולם... אמש היה זה שׂנאוּי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה - והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד...

אמש היה זה מובדל מה' אלוהי ישראל, צועק ואינו נענה, עושה מצוות וטורפים אותן בפניו, והיום הוא מודבק בשכינה, צועק ונענה מיד, עושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ושמחה, ולא עוד אלא שמתאווים להם".
עדיין לא מאוחר אפשר לתקן הכל, רק צריך התבוננות עצמית ולהתייעץ עם חכם.

והסנגור הכי גדול זו התורה הקדושה, כמו שאומר המדרש בויקרא רבה (פרק כה) – "אמר רב הונא אם נכשל אדם בעברות חמורות והתחייב מיתה, מה יעשה ויחיה? ירבה בעסק התורה יותר מהרגלו. שהתורה מכפרת על כל העוונות החמורות ביותר שחייבים עליהם כרת או מיתה, ומצילה אותו מן הייסורים. ואם אינו יודע ללמוד, יעסוק בצדקה, וגם הצדקה תגן עליו מן הייסורים, ומכל מקום מעלת לימוד התורה למעלה מהכל, שתלמוד תורה כנגד כולם. 

ולכן אנו מתפללים בכל יום "השיבנו אבינו לתורתך" ורק אחרי כן "והחזירנו בתשובה שלמה לפניך" כי התורה היא זו שפותחת את שערי התשובה.
וכן שכרו של הלומד תורה הוא למעלה מכל שכר המצוות, כמו שאמרו בתלמוד ירושלמי: "אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר (=דיבור) אחד מן התורה". ונאמר בישעיה (פרק סד): ''עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו'', ולא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה מצליח הוא בכל דרכיו, כמו שאמר דוד המלך ע''ה בתהילים (פרק א): ''...אם בתורת ה' חפצו וכו' וכל אשר יעשה יצליח'',

וכן התורה שולחת רפואה שנאמר (משלי פרק ד)  "ולכל בשרו מרפא",  וגם זוכה שמאריכין לו ימיו ושנותיו כמו שאמרו חז''ל במסכת אבות (ו): "גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר (משלי פרק ח): ''כי מוצאי מצא חיים'', ועוד אמרו רבותינו במסכת ברכות (דף ה.): "כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים מוחלין לו על כל עוונותיו".  

תורה מגנא ומצלא (מס' סוטה דף כא) = מגנה ומצילה - בראש השנה, ביום כיפור, כל השנה, כל החיים, מכל דבר, גם ממגפת הקורונה הזאת, אין כמו התורה להגן ולהציל מכל דבר שבעולם, תורה לשמה, בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים, לשם שמיים, ואפילו תמיכה בתורה עוזרת שנאמר (משלי ג) "כי עץ חיים היא למחזקים בה ותומכיה מאושר"

יהי רצון שהקב"ה ברחמיו יכתוב את כולנו, כל עם ישראל, בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה לחיים טובים ולשלום אמן ואמן.
שנה טובה ושבת שלום.

קולות ששנת התשפ"א תהיה שנת הגאולה, האמנם? צפו

(צילום: MIA Studio/shutterstoc)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך