מסר לאולפן
יום טוב של ראש השנה שחל בשבת: "סגולות וישועות"
ראש השנה שחל בשבת: "סגולות וישועות"

ראש השנה

יום טוב של ראש השנה שחל בשבת: "סגולות וישועות"

השנה ראש השנה יום טוב ראשון בשבת. יום טוב ראשון, "ראש השנה שחל בשבת אין תוקעים בו". האם זה טוב לנו שאין תקיעת שופר? מה אמר הנועם אלימלך על ראש השנה שחל בשבת? הרב מנחם וייס במאמר חגיגי לכבוד החג.

   
יום טוב של ראש השנה שחל בשבת: "סגולות וישועות"
ראש השנה שחל בשבת: "סגולות וישועות"
אא

בסרטון: משמעות ראש השנה שחל בשבת. צפו

במשנה בראש השנה כ"ט: יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה, הרה"ק הנתיבות שלום זי"ע מבאר. בשופר יש שני ענינים, שהשופר ממתיק הדינים ומבטל השטן, ובבן הנעקד ישבית מדיננו, וענין שני הכתרת המלוכה ע"י השופר, "מלוך על כל העולם כולו בכבודך", שבת אין בו דינים אין בו קיטרוגים, אין צריכים השופר להמתקת הדינים, השבת ממתקת את הקיטרוגים והדינים.

הכתרת המלוכה אפשרי בשבת במחשבה ובזיכרון, כדכתיב "זכור את יום השבת לקדשו" - זכרהו בדברים, וזהו הפירוש מסיים הנתיבות שלום את המאמר, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, כשראש השנה חל בשבת, יום טוב הוא לישראל.

שבו נמתקים כל הדינים ,מכח האהבה והחסד שבשבת קודש, ופעולת השופר נעשית על ידי שבת קודש, הדרכי נועם מביא בשיחת ר"ה תשס"א, ובמיוחד כאשר חל ר"ה ביום שבת קודש, שהוא יום מנוחת אהבה ונדבה, ובזוהר הק' קורא על השבת את הפסוק "ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך", כל השבוע יש עצב ורוגז, אבל שבת הוא יום בו ה' הניח לך במנוחת אהבה ונדבה, ואם אין דין למטה, אין דין למעלה, כאשר בלב האדם עצמו שוכנת מדת הרחמים והרצון, אז גם למעלה מתעורר מידת הרחמים והרצון, השנה בסייעתא דשמיא בסימן תחל שנה וברכותיה יום טוב לישראל שחל ראש השנה בשבת.בשם הנועם אלימלך זי"ע מובא, שכשראש השנה חל בשבת, יש שלש מעלות נשגבות, בשבת מקבל האדם "נשמה יתירה", ביום טוב "רוח יתירה", ובראש חודש "נפש יתירה", וכאשר שלשת אלו מצטרפים יחד, נפש, רוח, נשמה, יתירה, אזי יש עת רצון נפלאה בעולם, הגימטריא שלש פעמים ערב זה = 816, עת רצון עולה גם בגימטריא = 816 ולכן הזמן המסוגל והמוכשר ביותר, כשמזדמן שלשת הערב יחדיו, "ערב שבת קודש", "ערב ראש השנה", "ערב ראש חודש",

בשם הרה"ק מברדישוב זי"ע אומרים כשחל ר"ה בשבת, נשא עיניו למרום ואמר, הנה שנינו יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, ונרמז כאן שכאשר חל יום טוב ראש השנה בשבת, הרי זה יום טוב, היות והקב"ה מקיים את כל התורה כולה, וא"כ איך יכתוב את הספרים בשנה זו, והלא שבת אסורה במלאכת הכתיבה, אומנם הותרה שבת משום פיקוח נפש, ולכן אי אפשר שלא להוציא כאור דינם של ישראל לטובה ולברכה ביום הזה. ומשום כך יכתבו ויחתמו בני ישראל לשנה טובה ומתוקה.

השופר: המלך שלח את בנו למרחקים לשהות בין אויבי המלך, למלא שם תפקיד מיוחד שהטיל עליו, ואומנם כדי לשמור על הקשר עם בנו היה שולח לו מכתבים תמידין כסדרן, אבל אויבי המלך מחבלים ועושים כל מיני תחבולות לעכב את המכתבים שלא יגיעו לבן המלך, על מנת לנתק את הקשר בין המלך לבנו, עשה המלך תחבולה שלפחות אחת בשנה ידבר המלך עם בנו באופן ישיר, פה אל פה, מדברים היו בשפה שכזו שאין אויבי המלך מכירים אותה, וכיוון שכך הם אינם מפריעים, ועל ידי זה מתחדש הקשר בין המלך לבנו,

 כך גם בקשר שבין עם ישראל לאבינו שבשמים, אף שיש תמיד משטינים ומקטרגים שעושים מסכים ומחיצות המבדילים כדי לנתק ח"ו את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים, הרי אחת בשנה יש את קול השופר, שהוא קול ישיר בין הקב"ה לעם ישראל, ואף אחד זולתם אינו מבין את הקול הזה, "לשמוע קול שופר" אנו מברכים. השמיעה של כל אחד ואחד בשופר בשפה שלו, בדיבור שלו עם המלך.

השופר באין אומר באין דברים, באין מנגינה, ובכל הארץ יצא קוום, שפת-הסתרים. "עורו ישנים משנתכם וקוצו מתרדמתכם" לשמוע ולהשמיע את האנחה האמיתית מעומק הלב, של כל יהודי הנאנח וזועק אל השם, מתוך כל הני חבילין דמעיקין בגשמיות ורוחניות, המקיפין אותנו. ביום הרת עולם, ביום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, תוקעים בשופר, התקשורת הטמירה והנעלמת בינינו להקב"ה.

השנה יש שטענו שלא התפללנו ח"ו בראש השנה שעברה, "מנע מגיפה מנחלתך" ועל זה הדרך, אני דווקא התעורתי שהתפללנו מאוד בכוונה בשנה שעברה, עיקר התפילה בראש השנה היא, "מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, והופע בהדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו מלך ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה", עיקר  התפילה בראש השנה היא, "ובכן תן פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים". עיקר התפילה בראש השנה היא, "ברוך אתה השם מלך על כל הארץ".

השנה שעברה תש"פ שנת וירוס הקורונה, הוכח לכל העולם "מלוך על כל העולם כולו", הוכח "ובכן תן פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך", הוכח "וידע כל פעול כי אתה פעלתו", בשנה שעברה תש"פ תפילות עם ישראל התקבלו מאוד, ואכן השנה התגלתה מלכות וממשלת השם בכל העולם דווקא בגלל וירוס הקורונה, בעזרת השם מחוזקים אנו לקראת ראש השנה תשפא ונמשיך ונעתיר שיתקיים בנו ,שמחה לארצך,ששון לעירך,צמיחת קרן לדוד עבדיך,עריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו,
אני מברך את כל ידידי היקרים קוראי העלון השבועי,בכתיבה וחתימה טובה,שנה טובה ומתוקה,
תתגדל  שמך פדנו  אמן.

חיזוק מיוחד לכבוד ערב ראש השנה. צפו

ראש השנה שחל בשבת: "סגולות וישועות"

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך