מסר לאולפן
סגולה גדולה לשבת מגדולי ישראל
(צילום: Feaspb/shutterstock)

לקראת שבת

סגולה גדולה לשבת מגדולי ישראל

הרב מנחם וייס מביא לפניכם את המסר החד משמעי שפרשתנו, פרשת 'ניצבים וילך'. מה הקב"ה רוצה "לראות"? "בזוהר הקדוש, יום ראש השנה זה היום". ומה הסגולה גדולה מגדולי ישראל לשבת?

   
סגולה גדולה לשבת מגדולי ישראל
(צילום: Feaspb/shutterstock)
אא

מושי היה תלמיד שלי בתלמוד תורה, לפני 25 שנה, אהב ללמוד השתדל, אבל כישורי למידה נמוכים, קושי בהבנה ובזכרון, האבא תלמיד חכם מופלג, בסוף חודש אלול האבא בא לפגוש אותי ולשוחח על בנו, האבא היה אופטימי ואמר לי אני מתפלל שהחשק והרצון ישארו, השאר יגיע בעתו ובזמנו, האבא פתח חומש פרשת השבוע נצבים.

למדנו יחד מפרק ל' פסוק י"א "כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת הוא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא לאמר, מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנו, ולא מעבר לים היא, לאמר מי יעבור לנו את הים ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ראה נתתי לפניך היום ברכה וקללה את החיים ואת הטוב ואת הרע, ובהמשך.. פסוק י"ט העדותי בכם היום, את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך,

הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך", אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר, טיפש אומר מי יכול להביאו, ופקח אומר וכי לא מישהו תלה אותו, הרי הפקח לוקח סולם ומוריד אותו, כך כל מי שהוא טיפש אומר מתי אלמד את התורה, ומי שהוא פיקח לומד היום פרק אחד, מחר שנים, עד שמסיים את כל התורה, אמר הקדוש ברוך הוא לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא.

עוד משל במדרש למלך שהיה לו בת יחידה שהיה מסתיר אותה מעיני כל, רק אוהב אחד של המלך שהיה נכנס אליו בכל עת היה רואה ומכיר את בת המלך, אמר לו המלך, ראה איך אני מחבב אותך, רק אתה זוכה להכיר את בתי, כך הקב"ה אומר לישראל, ראו כמה אתם חביבים בעיני דכתיב "ונעלמה מעיני כל חי", אבל אתם "לא נפלאת היא ממך, אלא כי קרוב אליך מאוד" ובזמן שתקרבו את התורה, אף אתם קרובים לי, שנאמר "לבני ישראל עם קרובו", 

בתנא דבי אליהו מובא בפיך ובלבבך לעשותו, פעם הייתי עובר ממקום למקום ומצאני אדם אחד והיה מתלוצץ כנגדי, ואמרתי לו בני מה אתה משיב לאביך שבשמים ביום המשפט, אמר לי בינה ודעה לא נתנו לי משמים ולכן לא למדתי תורה, אמרתי לו בני מה מלאכתך, אמר לי דיג אנוכי, אמרתי לו ומי לימד אותך שתביא פשתן ותארוג ממנו מצודה ותשליכנו לים ותעלה דגים, אמר לי לזה נתנו לי בינה משמים, אמרתי לו בני ומה להשליך מצודות ולהעלות דגים מהים נתנו בך דעה, דברי תורה שכתוב בה "כי קרוב אליך הדבר מאוד" לא נתנו לך בינה,

וכאן אבא של מושי הסביר לי עד כמה כל אחד ואחד קרוב וזמין ללימוד התורה צריך את האמונה בדבר ואת הרצון, ולא בהכרח את הכישורים, והמשיך בפסוק י"ט "החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה", צריך להדגיש בפני התלמידים את החיים של התורה, את האושר הסיפוק השמחה, והמוות של חיי ריקנות, "הברכה והקללה",

צריך להדגיש בפני התלמידים את הברכה בלימוד התורה ובקיום המצוות, "ובחרת בחיים" אומרת התורה תבחור בדרך של חיים, אשרינו מה טוב חלקינו ,שנת הקורונה שעברה עלינו, הוציאה אנשים מיציבותם, חלקם איבדו פרנסה, שמחה, וכדומה, מי שדבוק בתורה בקיום המצוות באמונה, נשאר יציב חזק חיים וברכה, מוישי היום ראש כולל ומרביץ תורה במודיעין עילית עשה עושה ויעשה חייל בלימוד התורה.,

השבת האחרונה של השנה תמיד נצבים, המסר החד משמעי לכולם, כפי שפרשתנו מתחילה "כולכם, זקניכם שוטריכם טפכם מחוטב עציך ועד שואב מימך", כולם שיכים לתורה למצות, דווקא לקראת ראש השנה המסר בפרשה "לא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו", אבא רוצה לראות את כל ילדיו ליד שולחן אחד, כולם שווים, "אתם ניצבים היום", בזוהר הקדוש, יום ראש השנה זה היום,

וזה מרומז בפרשתינו, העצה כולכם ,"לפני ה' אלוקיכם" שזה כולכם יחד, זה מקובל לפני ה'. כידוע סגולה גדולה מגדולי ישראל לקבל שבת זו האחרונה שבשנה, 10 דקות מוקדם יותר מזמן הדלקת נרות, ובזה להביא את ברכת השבת לשנה הבאה עלינו לטובה.

חיזוק רגע לפני השבת האחרונה. צפו

(צילום: Feaspb/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך