X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
11 טיפים שתתקבל התפילה: "הנשק החזק ביותר שלך"
(צילום: mikhail/shutterstock)

11 טיפים שתתקבל התפילה: "הנשק החזק ביותר שלך"

"כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" מהו הנשק החזק ביותר שלך? ממה מפחד היצר הרע? אל תפספו את אחת עשרה הנקודות להצלחת התפילה.

   
11 טיפים שתתקבל התפילה: "הנשק החזק ביותר שלך"
(צילום: mikhail/shutterstock)
אא

מהו הנשק החזק ביותר שלך?

הכח החזק ביותר בחייך הוא כח הפה, כלומר כח התפילה! כמו שאמרו חז"ל (מדרש שוחר טוב פ' כב) עם ישראל נמשלו לתולעת ככתוב (ישעיה מא) "אל תיראי תולעת יעקב" - מה תולעת כוחה בפיה- אף ישראל כוחם בפיהם! – כח התפילה!
אומר ה'כוזרי' שהתפילה היא "לב הזמן ופריו", כותב ה'חזון איש' באגרתו "התפילה היא מטה-עוז ביד כל אדם, וכל שישים האדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח!". 

בכח התפילה אפשר לשנות גורלות, לבטל גזרות, לרפא מחלות, לזכות לעושר רוחני וגשמי, להגשים חלומות ולחולל פלאות ממש! ואם יחשוב האדם שהדבר רחוק ממנו, מעידה לנו התורה (פרשת ניצבים ל) "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו"!  

"אמר רבי אלעזר 'גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אעפ"כ לא נענה אלא בתפילה" (ברכות ל)
אמר להן הקב"ה לישראל "הוו זהירין בתפילה, שאין מידה אחרת יפה הימנה, והיא גדולה מכל הקרבנות...ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו... כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו" (מדרש תנחומא פרשת וירא א)

ממה מפחד היצר הרע?

כותב 'בעל המאור' (פרשת כי תצא) "עיקר מלחמת היצר על התפילה, כי גם אם ירבה האדם לעסוק בתורה ומצוות, ולגמול חסד בגופו וממונו, ולהחזיק יד עני ואביון, על כל זה לא ישים היצר את כל תוקף מלחמתו"!, וכמובא במדרש (תהילים קלז) שנבוכדנצאר ציווה לחייליו שיריצו את הגולים ולא יתנו להם לעמוד בדרך, כיוון שאם יעמדו - יוכלו להתפלל - וה' יושיעם!

ולכן עלינו לשמר ולשכלל את הנשק שלנו – כח התפילה - למקסימום התועלת האפשרית -

נקודות להצלחת התפילה:

•    כוונת הלב –"אם כיוון אדם את דעתו בתפילה - יהא מובטח שתפילתו נשמעת שנאמר (תהלים י) "תכין לבם תקשיב אזנך" (תנח' חיי שרה א)

•    תפילה במקום קבוע – "כל הקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו" (ברכות ו)

•    דמעות – "אמר ר אלעזר: מיום שחרב ביהמ"ק ... אעפ"י ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו!" (ברכות לב), וכן מובא בספר הזוהר הקדוש (שמות יב) מי שמוריד דמעות בתפילתו - אין שער בשמיים שלא נפתח בפניו!

•    קול בכי – גם אם אינו יכול לבכות ממש, יתפלל בקול של בכי, שנאמר 'כי שמע ה' קול בכיי' (תהלים ו)

•    תפילה ארוכה – "כל המאריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם" (ברכות לב), וכן מובא על תפילת חנה (במדרש שמואל ) – "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה'.... מכאן – כל המרבה בתפילה - נענה!".

•    להתפלל שוב ושוב עד הישועה – "הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך!" (דברים רבה ב')

•    לימוד התורה – "אמר הקב"ה: בזכות התורה שאתם עסוקין בה הייתי מקשיב ושומע תפילותכם" (תנח' אמור כג), וכן כתב ה'חזון איש' (אגרת ב) "הלימוד והתפלה קשורים זה בזה, עמל הלימוד עוזר לאור התפלה, והתפלה עוזרת את הלימוד, תפלה בבחינת "קבע" מרחיקה את הלימוד, והלימוד בעצלתיים מונע תפילה".

•    נתינת צדקה לפני התפילה (בבא בתרא י)

•    תפילה בציבור – "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" (תהלם סט) אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללין" (ברכות ח)  

•    זהירות ממעכבי תפילה – כגון ניקיון הגוף והמקום, זהירות מגזל, משעטנז, מלשון הרע וחנופה, נטילת ידיים כהלכה, ומעכבים נוספים המובאים בדברי חז"ל.

•    עיקר גדול – להתפלל תמיד בבית הכנסת, כי המתפלל שם כאילו מתפלל בבית המקדש! (ילקוט שמעוני תהילים תרנט), ובגמרא (ברכות ו) "אבא בנימין אומר: אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת" וכן מובא במדרש (קהלת רבה ט) – "בשעה שישראל נפטרין מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, בת קול יוצאת ואומרת 'לך אכול בשמחה לחמך"... כבר נשמעה תפילתכם לפני כריח ניחוח!"

מה הדבר המצמרר שכתב רבי יהונתן אייבשיץ על השבת הזאת? צפו

(צילום: mikhail/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך