מסר לאולפן
עצות ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א לחודש אלול וסוד 40 יום שמר”ח אלול ועד יום הכיפורים
(צילום: הניצוץ היהודי)

יהדות

עצות ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א לחודש אלול וסוד 40 יום שמר”ח אלול ועד יום הכיפורים

הרב מנחם וייס במאמר נפלא שופך אור על הימים הקרובים: מה ההכנה בחודש אלול לקראת ראש השנה? האם מומלץ לעשות תענית דיבור מדי פעם במהלך חודש אלול? וגם צרור עצות ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א.

   
עצות ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א לחודש אלול וסוד 40 יום שמר”ח אלול ועד יום הכיפורים
(צילום: הניצוץ היהודי)
אא

במענה לתלמידו, חביבו, הגאון רבי אליהו מן שליט"א, מה ההכנה בחודש אלול לקראת ראש השנה, אמר מרן רבינו שליט"א, שלימוד והתמדה בתורה היא הכנה לראש השנה והוסיף, להדגיש שאנו מתקרבים ליום הדין, ולמרות שכולם יודעים, אבל ההדגשה גורמת לכל אחד ואחת, להרגיש זאת באמת.

והוסיף ללמוד ספרי מוסר בכלל, וספר ראשית חכמה בפרט, לצעוק אלול מגיע! לא עוזר ולא מוסיף, רק מעשים טובים. וריבוי זכויות בחודש אלול הם הערובה היחידה לזכות בדין, 

רבינו נשאל, האיך? כשיש לאדם בעיה רפואית, או בעיית פרנסה, או כל שהוא, האדם מוטרד ואינו ישן וכדומה, וכשיודעים שמגיע יום הדין וגזירות נגזרים, יש שאננות והחיים ממשיכים לזרום כרגיל, 

ענה מרן שליט"א, שזה נס של ה' שלא יהיה הפחד הנורא, שאם אנשים היו אכן חושבים, לא היה שייך לשרוד את התקופה הזו מרוב פחד וחרדות, זה נס וחסד שה' עושה איתנו באהבתו אותנו.מרן שליט"א ממליץ לעשות תענית דיבור, מפעם לפעם במהלך חודש אלול.
לגבי זמן אמירת סליחות בחודש אלול, לפני חצות הלילה מרן שולל לחלוטין, באומרו שעד חצות זה לא זמן אמירת סליחות, לכתחילה מרן סובר שיש לומר סליחות באשמורת הבוקר דווקא, בדיעבד אפשר במהלך היום, גם בשעות אחה"צ, 

לגבי תשובה בחודש אלול מרן קובע חד משמעית שעל הכל אפשר ושייך לעשות תשובה, אין דבר העומד בפני התשובה, ולא להירתע מיצר הרע המנסה בתחבולותיו להחליש את האדם מראש שחלילה חסומה בפניו שערי תשובה, 

הטור בסימן תקפ"א מביא, תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה "עלה אלי ההרה", שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה "משה עלה להר" שלא יטעו עוד אחר ע"ז, והקב"ה נתעלה באותו שופר, שנאמר "עלה אלוקים בתרועה", לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעין בר"ח אלול, בכל שנה ושנה, וכל החודש כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר "אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו", וכדי לערבב את השטן, 

בראש חודש אלול מתחילה תקופה של 40 יום, שנקראים ימי רצון, בימים אלו התפלל משה רבינו אל ה' לסלוח על חטא העגל, וביום האחרון שהוא יום כיפור, התרצה ה' לישראל. 

היה שלש פעמים 40 יום,  מז' בסיון ועד י"ז בתמוז, והיו ימים אלו ימי רצון, 
מי"ט בתמוז ועד כ"ט באב והיו ימים אלו ימי כעס ועוד 40 יום מא' באלול ועד יום הכיפורים שאז התקבלו תפילותיו ברצון.

וכתב בחיי אדם, ח"ב כלל קל"ח, באהבת הקב"ה, את עם ישראל, הרבה להיטיב איתנו וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא, ואף שהתשובה טובה בכל עת, מכל מקום ב40 ימים אלו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, הם מובחרים ומוכנים יותר לתשובה מכל ימות השנה.

בילקוט שמעוני פרשת עקב מביא, על הפסוק, "ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים ארבעים יום וארבעים לילה", מקיש ארבעים הימים הללו לארבעים יום שלאחר מתן תורה, מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון, משמע, 40 יום הראשונים, רצון, 40 יום האחרונים רצון ו-40 יום האמצעים שהיו כעס התבטלו, וכן איתא בילקוט שמעוני, 40 יום שעלה משה להביא תורה לישראל, היו ישראל נוהגין כל אותם הימים, צום ותענית, ויום האחרון שכולו גזרו תענית, (יום הכיפורים) באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקב"ה וקבל אותם בתשובה, ובשרה אותם רוח הקודש, בשורה טובה מלפניו, אמר להם, בני, נשבעתי בכסא הכבוד שלי, שתהא לכם בכיה זו בכיית שמחה, ויהא לכם יום כפרה וסליחה לכם ולבני בניכם, עד סוף כל הדורות.

בפרקי דרבי אליעזר מ”ה,אמר משה לפני הקב”ה: ריבון כל העלומים, סלח נא לעוון העם הזה, אמר לו הקב”ה, משה משה!אילו אמרת סלח נא לכל עונות של ישראל עד סוף כל הדורות העת ההיא היתה עת רצון, אלא מכיון שאמרת סלח נא לעון העם הזה חטא העגל, הרי הוא כדבריך, שנאמר ויאמר ה’ סלחתי כדבריך,
הרבי שליט”א בדרכי נעם מביא, עבודת חודש אלול היא על דרך שחורשים את האדמה טרם הזריעה, ואח”כ כאשר יורדים גשמי ברכה הם מצמיחים את התבואה, אך ללא חרישה לא יועילו הגשמים להצמיח מאומה.

חודש אלול הוא זמן החרישה לפני חודש תשרי,וכאשר החרישה טובה, אז כשבאים הזמנים הקדושים של חודש תשרי הם כגשמי ברכה המועילים להצמיח פירות טובים,וממשיך הרבי שליט”א כדברי מרן שר התורה שליט”א שהבאנו בתחילת המאמר, ועיקר עבודת החרישה בחודש אלול היא ע”י עמל ויגיעת התורה, ובעבודת התפילה, והדרך הראויה בלימוד התורה בחודש אלול, הוא חמש שעות ברציפות בלי שום הפסק, מי שיכול ילמד פעמיים בכל יום חמש שעות ברציפות, ולפחות פעם אחת.

עצות ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א לחודש אלול . צפו

(צילום: הניצוץ היהודי)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך