מוצאי תשעה באב: מה מותר ומה אסור?
(צילום: Mongkolchon Akesin/shutterstock)

יהדות

י’ באב - מה מותר ומה עדיין אסור?

י' באב הוא יום שנשרף בו רובו של בית המקדש, לפיכך רבים מן החומרות שנהגנו בתשעת הימים ממשיכים לחול בו. אלא שיש חילוקי מנהגים במה ועד מתי ביום, כמו גם השנה שחל בערב שבת. וגם, מתי מברכים את 'ברכת הלבנה'? כל הפרטים. 

   
מוצאי תשעה באב: מה מותר ומה אסור?
(צילום: Mongkolchon Akesin/shutterstock)
אא

ביום השביעי לחודש אב כבשו הבבלים את בית המקדש, ובתשעה באב לפנות ערב הציתו בו אש, והיה נשרף במשך כל יום י' באב. ואמר רבי יוחנן, שאם היה חי באותו הדור, היה קובע את הצום ליום י' באב, מפני שרובו של היכל נשרף בו. והיו אמוראים שנהגו להחמיר על עצמם להתענות בתשיעי ועשירי באב. אולם הנביאים והחכמים קבעו את התענית בט' באב, מפני שהכל הולך אחר ההתחלה, והתחלת הפורענות היתה בט' באב (תענית כט, א; ירושלמי פ"ד ה"ו).

בשר ויין

אלא שהואיל ובפועל רובו של בית המקדש נשרף בעשירי, נהגו ישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי באב. למנהג חלק מיוצאי ספרד האיסור נמשך כל היום (שו"ע תקנח, א), ולמנהג יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד עד חצות היום בלבד (רמ"א שם, וכן מנהג טורקיה וחלק מקהילות מרוקו. בג'רבא וטריפולי הקלו במוצאי הצום).

כיבוס ולבישת בגדים מכובסים

לדעת רוב האחרונים, בנוסף לאיסור לאכול בשר ולשתות יין, עד חצות גם אין לכבס או ללבוש בגדים מכובסים, ואין להסתפר ואין לשמוע מוזיקה משמחת ואין לרחוץ בחמים. אבל לרחוץ בפושרים מותר. ויש מקילים וסוברים שרק מבשר ויין צריכים להימנע ביום העשירי, אבל מותר לרחוץ, להסתפר ולכבס בלא הגבלה. למעשה, מנהג בני ספרד להקל לכבס וללבוש מכובס כבר במוצאי הצום.

ברכת 'שהחיינו'

וכן נוהגים שלא לברך 'שהחיינו' ביום עשירי באב, כדין שלושת השבועות (חיד"א, כה"ח תקנח, ח; חזו"ע).
השנה, כאשר חל י' באב ביום שישי, כבר בבוקר י' באב מותר להתכונן לשבת בתספורת, כביסה ורחיצה. ואם השעה דחוקה, מותר לערוך את ההכנות מיד במוצאי תשעה באב (מ"ב תקנח, ג, ערוה"ש ב).

ברכת הלבנה

נוהגים לדחות את ברכת הלבנה עד לאחר הצום, מפני שצריך לאומרה בשמחה, ובתשעת הימים ממעטים בשמחה. ורבים נוהגים לאומרה מיד אחר תפילת ערבית שבסיום הצום, אבל לכתחילה אין ראוי לנהוג כן, מפני שקשה להיות אז בשמחה, שעדיין לא הספיקו לשתות ולאכול ולרחוץ פנים וידיים ולנעול נעליים. ולכן נכון לקבוע את זמן ברכת הלבנה כשעה או שעתיים אחר צאת הצום, ובינתיים יאכלו ויתרחצו מעט, וכך יוכלו לומר את ברכת הלבנה בשמחה. ובמקום שחוששים שאם ידחו את ברכת הלבנה יהיו שישכחו לאומרה, אפשר לאומרה מיד אחר הצום, וטוב שישתו וירחצו את הפנים לפני כן.

דיני ברכת הלבנה

למעשה, ברבים מהמקומות או שמברכים הלבנה לפני פתיחת הצום, ומאבדים את המעלה לברכה "מבושמים", או שקובעים לברך עליה לאחר פתיחת הצום, ואז רבים שוכחים לברכה. על כן כהשנה, שהשבת סמוכה, כדאי וראוי לקבוע שלא יברכו עד מוצאי שבת, שאז כולם מבושמים ובבגדי שבת, ומרוכזים יחדיו, והשכחה לא שכיחא.

הסגולה שבברכת הלבנה
 

תשעה באב

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך