מסר לאולפן
4 הדברים שמקרבים את הגאולה (צילום: Mikhail Semenov/shutterstock)

4 הדברים שמקרבים את הגאולה

"כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו"; למה נחרב בית המקדש הראשון? הרב נתנאל חיים שרון מברר את הסיבות בגינן חרב הבית, ומהן נלמד להשתפר, ולהחיש את בנייתו בשלישית.

   
4 הדברים שמקרבים את הגאולה (צילום: Mikhail Semenov/shutterstock)
אא

בתלמוד (יומא ט:) מובא: "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו, עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים". שאלו הן ג' העבירות החמורות ביותר בתורה, שהן בבחינת "יהרג ואל יעבור".

אולם במקום אחר מבוארת לכאורה סיבה אחרת לחורבן הבית, וכך אמרו במס' נדרים (פא.): "אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב "מי האיש החכם ויבן את זאת"? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמו, דכתיב "ויאמר ה', על עזבם את תורתי" .. אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחילה", כלומר שסיבת החורבן היתה על שעזבו את התורה הקדושה, ואם לדייק, שלא ברכו בתורה תחילה.

הר"ן מבאר שענין "לא ברכו בתורה תחילה" אינו דבר זוטר, הם הראו בזה שלתורה אין חשיבות, והם עסקו בה "שלא לשמה". הזלזול בתורת אלוקים חיים היה בעוכריהם, וגלגל עליהם את חורבן הבית ואבידת הארץ.

הגאון רבי יצחק בלאזר זי"ע מבאר שאין כל סתירה בסיבות החורבן; החורבן אכן התרגש בשל ג' העבירות החמורות, אלא שלעם ישראל היתה האפשרות להינצל מן הפורענות לו רק היו עוסקים בתורה, ולא סתם לעסוק בה, אלא "לשמה", שכן אמרו בתלמוד (סוטה כא.) "תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא" (התורה מגינה ומצילה), 

ומפרש רש"י: מגינה – מן היסורים, ומצילה – מיצר הרע. נמצא אפוא שזכות התורה היתה אמורה לפקוק ולמנוע הפורענות בדמות חורבן הבית. אלא שמאחר ולא עסקו בה "לשמה", שזלזלו בה, דומה הדבר למה שאמרו במס' ברכות (סב:) "כל המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהם" – אם זלזלתם בתורה, שוב אין בכוחה להגן עליכם, 

ושוב אין התורה יכולה להצילם. וזהו שאומר הקב"ה "על מה אבדה הארץ" – מה בסופו של דבר גרם למנוע את ההגנה שעם ישראל היה זקוק לה? "על עזבם את תורתי" – שלא עסקו בתורה באופן שיהיה בכחה להגן עליהם מן היסורים.

נמצינו למדים, שעיקר מה שנדרש להתחזק בו –אפרופו חורבן בית ראשון- הוא בצניעות ('גילוי עריות'), בשמירה על קדושת החיים ('שפיכות דמים'), ובאמונה ('עבודה זרה'). אך מעל הכל – להקפיד לעסוק בתורה הקדושה מתוך עמל ויגיעה "לשם שמים", וה' הטוב יחיש גאולתינו, אכי"ר.

המקובל הרב יצחק בצרי: "כל הסימנים מראים שהגאולה בפתח". צפו

4 הדברים שמקרבים את הגאולה (צילום: Mikhail Semenov/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך