תשעת הימים 2022: מה מותר לעשות ומה אסור לעשות?
(צילום: Felix Lipov/shutterstock)

בין המצרים

תשעת הימים - מה מותר ומה אסור לעשות בימים הקרובים?

ר"ח אב, בו יתחילו בפועל 'תשעת הימים' להם דינים ומנהגים: אכילת בשר, צביעת הדירה, קניית רכב חדש, תפירת בגדים, צחצוח נעליים, לבישת בגדים מכובדים ב'שבת חזון', ועוד. מעובד מספר 'חזון עובדיה' למרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

   
תשעת הימים 2022: מה מותר לעשות ומה אסור לעשות?
(צילום: Felix Lipov/shutterstock)
אא

תשעה באב 2022 תשעת הימים: 
בדברים הבאים נפרט את עיקרי הדינים השייכים לימי תשעת הימים, חלקם החל מר"ח אב, וחלקם מיום שאחרי ר"ח.

תשעת הימים 2022 ממעטין בשמחה (צילום: Lyudmyla Kharlamova/shutterstock)

ממעטין בשמחה

1.    משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן ישראל שיש לו דין ומשפט עם נכרי, ישתדל לדחות משפטו עד לאחר ט' באב, מפני רוע המזל לישראל בימי פורענות אלו. וצריך למעט במשא ומתן של שמחה, כגון צרכי חופה וכיו"ב, ולהמנע מלקנות תכשיטי כסף וזהב, ושלא לבנות בית חתנות לבנו, והוא הדין למי שבונה בית לנוי ולהרווחה. אבל הבונה לצורך מגורים לו ולמשפחתו ברוכת הילדים, ומרחיב את ביתו, מותר. ויש להמנע מלסייד ולצייר את ביתו בימים אלה. אבל מותר לצייר ולכייר בבנין של בית הכנסת, שמצוה לנאותו משום זה אלי ואנוהו. ולקנות מכונית חדשה, אם לצורך פרנסתו מותר, ואם לטיול בעלמא יש להמנע מזה, אלא אם כן נזדמנה לו במחיר זול, ולאחר ט' באב תתייקר. 

2.    קבלני בנין שבונים דירות ושיכונים למטרות ריוח כספי, בכל זאת מותר להם לבנות גם אחר ראש חודש אב, מכיון שבזמנינו יש מצוקה בדירות ומחסור גדול, אין בנינם בכלל בנין הרווחה שנאסר בימים אלו, ומכל שכן אם התחילו לבנות הבנינים ההם קודם ר"ח אב, שרשאים לגמור. ועוד שבארץ ישראל יש מצוה גדולה של יישוב ארץ ישראל.

3.    מותר לקנות ספרים חדשים, אע"פ שהוא שמח בהם, שכיון שהוא דבר של מצוה מותר. וכן מותר לקנות ארון ספרים, להשתמש בו לצורך הספרים, וכן מותר לקנות רהיטים חדשים הנחוצים לו להשתמש בהם, בימים אלו.

4.    מותר לקנות חומרי בנין ועצים וקורות, ולבנות בית מגורים למשפחתו, ובפרט בארץ ישראל, שיש מצוה גדולה בדבר ביישוב ארץ ישראל. וכ"ש שמצוה לבנות מעקה כדת בימים אלו, שיש בזה מצות עשה מן התורה.

5.    להכנס לדירה חדשה בימים אלו, לצורך מגורים הכרחיים, ולא לנוי ולהרווחה, מותר. ואפשר לעשות חנוכת הבית על ידי לימוד תורה בלבד, עם חלוקת מגדנות. ואת שמחת חנוכת הבית יעשה אחר תשעה באב, ואז ילבש בגד חדש ויברך שהחיינו.

תשעת הימים 2022 דיני אכילת בשר ויין (צילום: Natalia Lisovskaya/shutterstock)

דיני אכילת בשר ושתיית יין

6.    אף על פי שיש נוהגים להחמיר על עצמם שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין החל מליל י"ז בתמוז עד אחר תשעה באב. מכל מקום המנהג הפשוט בירושלים ובארץ ישראל, שלא להמנע מאכילת בשר אלא מיום שאחר ראש חודש אב. ותלמיד חכם לא ינהוג בחומרא יתרה זו להמנע מאכילת בשר מיום י"ז בתמוז, מפני שממעט ממלאכת שמים.

7.    הנוהגים שלא לאכול בשר בימים אלו, מן הדין מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר, ואסורים אף בבשר עוף. ונוהגים להחמיר אף בתבשיל של בשר. אבל קדרה של בשר, אפילו היא בת יומה, מותר לבשל בה לכתחלה.

8.    מותר לטעום בערב שבת תבשילים של בשר, שמבשלים לכבוד שבת.

9.    כתב מרן בשלחן ערוך (סי' תקנא סעיף י), שמותר לשתות יין של הבדלה וכוס של ברכת המזון. והרמ"א כתב, שאצלם נוהגים להחמיר שלא לשתות יין של הבדלה ושל ברכת המזון, ונותנים לתינוק לשתות. ואנו אין לנו אלא דברי מרן, שיש לשתות יין של הבדלה. אבל בכוס של בהמ"ז, שברוב השנה אין אנו רגילים לברך בהמ"ז על הכוס, יש להמנע בימים אלו מלברך על הכוס, למחמירים בשתיית יין.

10.    האוכל אחר השבת משיורי הבשר שנשאר לו מסעודת שבת, יש לו על מה שיסמוך, ובפרט אם אוכל זה בסעודה רביעית, והוא רגיל לאכול בשר בסעודה רביעית.

11.    מי שבירך על חתיכת בשר, ושוב נזכר שבימים אלו אין לאכול בשר, יטעם מעט מן הבשר, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, שאין בטעימה כזאת לא משום שמחה ולא משום ביטול המנהג.

12.    מותר לתת בשר לקטנים גם אחר ר"ח אב, בזמן הזה שירדה חולשה לעולם, ואפילו הגיעו לחינוך, ובפרט אם הוא קטן שאינו בריא כל כך. ורק כשהגיע הקטן לגיל שתים עשרה שנה ויום אחד, שהוא בגדר מופלא הסמוך לאיש, טוב להחמיר עליו שלא יאכל מאכלי בשר בימים אלה עד אחר יום ט' באב.

13.    יולדת בתוך שלשים אחר לידתה מותרת באכילת בשר בימים אלו. וכן יש להתיר לכל חולה שאין בו סכנה.

14.    מי שהיה חולה ונתרפא, אך נשאר חלש, מותר לו לאכול בשר בימים אלו. וכן "מינקת", שאם לא תאכל בשר, ישפיע הדבר על החלב שלה, ושמא יפגע קצת בתינוק, מותר לה לאכול בשר בימים אלו. ועוד שסתם מינקת חולה היא (כתובות סה:)י).

15.    בסעודת מצוה שאחר ראש חודש אב, כגון בסעודת ברית מילה, מותר לאכול בשר. וכל הקרובים של בעל הברית רעיו ואוהביו הקרואים לסעודה רשאים לאכול שם בשרי. אבל סתם בני אדם שהולכים שם אך ורק למטרה זו של אכילת בשר למלאת תאוותם, הרי הם כעושים מצוה הבאה בעבירה.

16.    בליל המילה שעורכים 'ברית יצחק', אין הסעודה נחשבת לסעודת מצוה שיהיה מותר לאכול בה בשרי.

17.    מילה שלא בזמנה, אם נעשית מיד כשהתינוק נתרפא ונתאפשר למולו, מותר לכל הקרואים לאכול בשר בסעודת המילה, אבל אם לאחר שנתרפא התינוק דחו את המילה בכוונה לאחר ראש חודש אב כדי שיוכלו לאכול בסעודה בשר, הואיל ועבירה היא בידו של אבי הבן שהשהה את הברית אין לאכול בשר באותה סעודה.

18.    המוהל והסנדק ואבי הבן רשאים לאכול בשר בכל סעודותיהם שביום הברית-מילה, ששולחים להם מסעודת המילה, או אפילו כשאוכלים לבדם בביתם, שיום טוב שלהם הוא.

19.    בסעודת סיום מסכתא שנזדמנה בימים אלה, רשאים כל הקרואים לסעודה משום קירבה או רעות לאכול בה בשר, מפני שהיא סעודת מצוה, ואפילו מי שלא למד עמהם יכול להשתתף עם המסיימים. ומכל שכן המחזיקים בידי הלומדים בממונם ובהוצאות הסעודה. והוא הדין בסעודת בר מצוה בזמנה. ויש נוהגים שלא לאכול בשר בסעודת מצוה אלא דגים וכיו"ב. ובמקום שאין מנהג ידוע יש להקל.

20.    בכלל סיום מסכת שיחשב 'סעודת מצוה', יכול לסיים מסכת משניות בעיון ובהבנה עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא.

21.    המשתתפים בסעודת מצוה ואוכלים בשר אינם צריכים לעשות התרה על מנהגם הקודם שאין אוכלים בשר בימים אלה, שאין כוונתם לבטל מנהגם כליל אלא רק במקום סעודת מצוה, שעל דעת כן לא נהגו.

22.    מי שהוא אבל על אביו ואמו תוך י"ב חודש, מותר לו להשתתף בסעודת מצוה של סיום מסכת שעושים בימים אלו.

23.    מותר לישראל בעל מסעדה כשרה למהדרין לספק מאכלי בשר ללקוחותיו גם אחר ראש חודש אב, ובפרט אם יש מקום לתלות שהלקוח אינו בקו הבריאות. ואם אפשר להגיש בשר עוף, עדיף יותר מאשר להגיש בשר בהמה. 

תשעת הימים 2022 בגדים חדשים (צילום: Maridav/shutterstock)

בגדים חדשים ומכובדים

24.    אסור לתפור בגדים חדשים בימים אלו, וכן לתפור נעלים חדשות. ואומן שפרנסתו בכך יש להתיר לו עד שבוע שחל בו ט' באב. ואסור לנשים לרקום רקמה. (כף החיים אות קטז). וכן לסרוג. ומותר לתפור טלאי על בגד ישן שנקרע. וכן מותר לתפור כפתורים שנפלו מן הבגד.

25.    בעל בית חרושת לנעלים או לבגדים שיש לו פועלים שמקבלים שכרם מדי חודש בחודשו, ואם ישבית אותם ממלאכתם בימים אלו יצטרך לשלם להם משכורתם בשלמות מכיסו, נראה שדינו כמלאכת דבר האבד שהתירו חז"ל אף בתשעה באב, ורשאי בעל המפעל לתת לפועליו לעסוק במלאכתם, וטוב לעשות הכל בצינעא עד כמה שאפשר.

26.    נערות הלומדות תפירה בבית ספר חרדי לבנות, מותר ללמדם במסגרת תכנית הלימודים תפירה או סריגה או רקמה בימים אלו, כדי שלא לשנות סדר הלימודים, דהוי צורך מצוה שמותר.

27.    אף בשבת חזון יש להחליף הבגדים וללבוש כל בגדי השבת כשאר כל השבתות, כמו שנאמר בדברי קבלה, וכבדתו, ודרשו חז"ל (שבת קיג.) וכבדתו, בכסות נקיה, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול.

28.    מותר לצחצח הנעלים ולהשחירם במשחה בערב שבת, ולהבריקם לכבוד שבת, כמו בכל השבתות.

הרב יהונתן ענבה - 3 דקות על ט' באב. צפו

(צילום: Felix Lipov/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך