מסר לאולפן
הרב רפאל אביטן: מה תכלית היסורים? (צילום: Sergey Nivens/shutterstock)
הרב רפאל אביטן: מה תכלית היסורים? (צילום: Sergey Nivens/shutterstock)

לקראת שבת

הרב רפאל אביטן: מה תכלית היסורים?

הרב רפאל אביטן בהסבר מדהים למצוות פרדה אדומה, מהו סוד הפרה האדומה? האם השם אוהב אותי בכל מצב? אם הכל בידיי שמיים אז היכן הבחירה שלנו? ואם אין רע בעולם מדוע אנו רואים יסורים?

   
הרב רפאל אביטן: מה תכלית היסורים? (צילום: Sergey Nivens/shutterstock)
הרב רפאל אביטן: מה תכלית היסורים? (צילום: Sergey Nivens/shutterstock)
אא

אדומה תמימה

שלמה המלך ע"ה גילה לנו בפסוק (קהלת ז) "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", את גודל עומק טהרת הפרה אדומה, שאפילו החכם הגדול ביותר לא הצליח להבין את פישרה. כי באמת יש במצווה זו כמה דברים שהשכל האנושי קשה לו להולמם. ובפרט במה שחז"ל גילו לנו שהפרה הזו, כל מי שהתעסק בה היה מיטמא וכל מי שהיו מזים עליו מאפרה היה מיטהר.

כיצד ניתן להבין שבאותה מצווה ממש, באותה פעולה, יש כאלו שני ניגודים חריפים שהפרה היא מטמאה טהורים ומטהרת טמאים? ועוד יש לנו להבין מדוע באמת הפרה אמורה להיות אדומה בתכלית עד כדי כך שאפילו אם יש בה שתי שערות שחורות בלבד, היא כבר פסולה, כמו שכתוב בפסוק פרה אדומה תמימה. פירש רש"י, שתהא תמימה באדמימות.

סוד הפרה האדומה

הרה"ק בעל הבאר מים חיים ז"ע פותח לנו צוהר להבנת עומק מצוות הפרה, שהיא מרמזת על ענין היסורים שעוברים על כל אדם. וכך הוא מסביר את הדברים, המילה פרה מתחלקת לשניים: פר-ה. פר יוצא בגימטריה 280 בדיוק כמספר חמשת האותיות הסופיות מ.נ.צ.פ.ך שכידוע מספרי הקודש הם מרמזים על דינים ויסורים ר"ל, מכיוון שאלו אותיות סופיות וכל דבר שמגביל ולא נותן מקום להתפשט זה נקרא דין וצמצום.

ממילא מובן שכל חמשת האותיות הללו יש בהם צמצום גדול. ואות ה מרמזת על חמשת האותיות שבמילה אלקים. שכידוע שם זה מרמז על דינים. ולכן היא גם היתה אדומה בתכלית בכדי לרמז על תוקף הדין, שכידוע צבע אדום נמשך ממידת הדין.

ואסור שיהיו אפילו שתי שערות שחורות, אלא כל כולה תהיה אדומה תמימה ושלמה, דהיינו מלאה בדינים ויסורים קשים ר"ל. כעת לאחר שהבנו מעט את הרמז שיש במצווה זו, עלינו לתמוה לכאורה מדוע בחר הקב"ה לטהר את ישראל דווקא באפר פרה אדומה, שהוא מרמז על היסורים והדינים שהאדם עובר בעולם הזה.

וכיצד אכן ניתן להבין את דברי חז"ל שהפרה, כלומר היסורים היתה מטמאה טהורים ומטהרת טמאים. במילים אחרות או שהיסורים הם טובה לאדם ומגביהים אותו, או שהם לרעתו ומורידים אותו?  

השם אוהב אותך!

לפני שנסביר את הדברים בס"ד נקדים ונאמר שאין אנו מתיימרים להקיף את כל סוגיית היסורים ומטרתם, כפי שהתבארו בדברי חז"ל ושאר צדיקי הדורות זי"ע. כי לכך נצטרך למלא כמה ספרים עבי כרס, כולי האי ואולי נזכה מעט להבין את מעלתם ותכליתם של היסורים.

אך כל רצוננו במאמר הזה לנסות וליישב מעט את הדברים הללו על ליבנו, למען יהיו לנו למנחם ולמשיב נפש בכל תהלוכות החיים והניסיונות הקשים העוברים עלינו חדשים לבקרים בגשמיות וברוחניות. צריך לדעת היטב ולהפנים ולהחדיר ללב שכל מטרת היסורים שהאדם עובר ר"ל, מטרתם האחת והיחידה היא אך ורק לקרב את האדם אל הטוב והמתיקות, אל הנועם והאור האמיתי שיש בעולם, שהוא הדביקות והקירבה להשם יתברך!

וידיעה זו היא חשובה ביותר מפני שאם האדם  לא יעבוד על עצמו ויחפש דרכים איך ניתן להחדיר את האמונה הזו, שהיסורים הם מרוב אהבה שהקב"ה אוהב אותך. כמו שאומר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (ליקוטי מוהר"ן ד) "כל היסורים והדינים שעוברים על האדם הם מחמת אהבה שהשם אוהב אותך, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח".

ואם האדם לא יעמול להשיג את הדעת הזו ולחיות אותה, אז בכל מקרה ובכל מאורע שיעבור עליו שלא כפי רצונו, ובפרט אם היסורים מגיעים בצרורות ר"ל וממש מקיפים אותו מכל הצדדים, אז הוא עלול להתייאש ולדמות בדעתו שהקב"ה חלילה לא אוהב אותו ומייסר אותו בחינם על לא עוול בכפו ר"ל.


אין רע בעולם

כדי לחזק את הנקודה הזו שמטרת היסורים היא רק לטובה ונובעת מהרצון של הבורא יתברך להטיב עם האדם הטבה שלמה. נעתיק כמה לשונות מחז"ל ומגדולי הצדיקים על מעלת היסורים. הגמרא אומרת (ברכות דף ה) אמר רב הונא "כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין". אמר רבי שמעון בן לקיש "יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם".

אמר רשב"י "ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן ניתנו על ידי יסורין ואלו הן תורה ארץ ישראל ועולם הבא". אומר הרה"ק בעל "המאור עיניים" זי"ע (פרשת לך לך) "באמת גם הרעה היא טובה. וכפי הטובה הגדולה שבדעת הבורא להביא על האדם כך בדיוק צריך להיות צמצמום גדול מקודם".

ואומר הרה"ק בעל התניא זי"ע (אגרת הקודש יא) "באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב, רק שאינו מושג. אבל המאמין לא יחוש משום יסורים שבעולם כי השם יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג". ואומר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (ליקוטי מוהר"ן סה) "בוודאי כל היסורים באים בכוונה מהקב"ה לטובתו.

אם להזכירו שישוב בתשובה. אם למרק את עוונותיו. אם כן היסורים הם טובות גדולות. ובאמת אין שום רע בעולם, רק כולו טוב". לומדים מדברי הקדושים הללו את הנקודה שכל כך חשוב לחזור עליה והיא: מטרת היסורים היא רק לקרב אותך ולא להרחיק אותך! אך חשוב לדעת שהאדם הוא בעל בחירה והיצר הרע לא מניח לו.

ומנסה בכל כוחותיו לייאש את האדם ולהוציא לו את האוויר מהמפרשים, על ידי שמשתלט על מחשבותיו וגורם לו לחשוב כאילו חלילה היסורים הללו לא באו לזכך אותך אלא אדרבה להעניש אותך, כי אתה כל כך חטאת וציערת את השם יתברך אז מידה כנגד מידה הקב"ה מייסר אותך. וכך הוא מרפה את ידי האדם מלהסתכל בצורה הנכונה על מטרת היסורים שבעצם דרכם תזכה להתקרב אל הבורא כל עולמים.


הבחירה בידיך

כעת נבין מדוע הפרה היתה מטהרת טמאים ומטמא טהורים. כי ברגע שעוברים על האדם יסורים ר"ל יש לו בחירה קשה מאוד, מצד אחד הוא יכול להתעלות ע"י היסורים הללו ולזכות לקבל אור ושפע גדול מאוד בזכות הקשיים שהוא עבר בחיים.

בבחינת ויהי ערב ויהי בוקר. כמו שפירש הרה"ק בעל המאור עינים זי"ע (לך לך) "כמה שהערב והחושך יותר גדול, כך האור שיבוא אחריו יהיה יותר גדול". ואכן ממשיך שם ה"באר מים חיים" זי"ע וכותב "הפרה היתה מטהרת טמאים.

כלומר להראות כי כל דיני אלקים הכל לטובת האדם. וממש מטהרים את אלו המלאים עוונות, והיסורים ממרקים את עוונותיהם, ונכנסים בכלל הטהורים ומקבלים את האור העליון על מכונו". אך מצד שני היסורים הללו יכולים לטמא אותו. כי הרבה פעמים קורה שמרוב צער ועוגמת נפש האדם נופל בדעתו מאוד והולך מדחי אל דחי, עד כדי כך שקורא תגר על הנהגתו של הקב"ה כלפיו וממש מתייאש מחייו ר"ל.

לכן צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך שיתן לו אמונה ודעת נכונה, איך להסתכל במבט האמיתי על כל מה שעובר עליו, כמו שכותב הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע (פריקה וטעינה ד) "כל מה שעובר על האדם, בוודאי כוונת הקב"ה היא לטובה, בכדי שישוב ויתקרב, ולמרק את חטאיו.

ובאמת כל הצרות והיסורים שהשם יתברך שולח לאדם ח"ו, הכל הוא רק כדי לקרב אותו ולא לרחק, כי כל כוונתו יתברך היא רק לטובת האדם".

פרשת חוקת מפיו של הרב דוד אסרף. צפו

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך