הרב מנחם וייס: ישועה לאחר 22 שנה בעזרת בכח הרצון
הרב מנחם וייס: פרשת בהעלותך (צילום: tomertu/shutterstock)

לקראת שבת

הרב מנחם וייס: ישועה לאחר 22 שנה בעזרת בכח הרצון

הרב מנחם וייס במאמר מיוחד לשבת הקרובה, פרשת בהעלותך, מספר על הרב יואל קאהן שליט”א. הרב ציפה 22 שנה לילדים. בשנים הללו ניסה הרב את כל הסגולות האפשריות: תפילות, השתטחות בקיברות צדיקים, ברכות מצדיקים ועוד... ולבסוף הכריז "והעיקר כח הרצון!"

   
הרב מנחם וייס: ישועה לאחר 22 שנה בעזרת בכח הרצון
הרב מנחם וייס: פרשת בהעלותך (צילום: tomertu/shutterstock)
אא

המשפיע הצדיק רבי יואל קאהן שליט”א. מספר על 22 שנות ציפיה לזכות בילדים. תפילות, השתטחות בקיברות צדיקים, ברכות מצדיקים שליט"א, מאות שבתות בזיכוי הרבים להאיר שבת קודש לכל אחינו בני ישראל בכל רחבי הארץ, כל הסגולות האפשרויות נעשו, והצדיק רבי יואל שליט”א מכריז, והעיקר כח הרצון!

לא לאבד תקווה, לרצות, ועוד פעם לרצות, ואחרי זה רק לרצות! ואז זוכים ל”רצון יריאיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם” מחדש רבי יואל שליט”א האדמו”ר ממבקשי אמונה, נכד לבעל שומרי אמונים, “פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון” הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיו, פותח את השפע להשביע על כל אחד מאיתנו ברצון. וכשיש את הרצון מוציאים לפועל ומשיגים את הישועה והמטרה.

בפרשתינו, “דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות”.
רש”י למה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים, לפי שכשראה אהרון את חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, לפי שלא היה, אמר לו הקב”ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות.


במדרש מובא משל נפלא לעיוור שהוליכו אותו בדרך, כיון שנכנסו לבית אמר המלווה לעיוור, הדלק לי אתה את הנר להאיר לי, אמר העיוור והרי אתה הובלת אותי כל הדרך, ועכשיו אתה מבקש ממני שהאיר לך, אמר לו המלווה אני רוצה לתת לך הרגשה טובה שלא תרגיש מחויב לי, לכן אתה תדליק הנר להאיר בבית וזה גמול על מה שהארתי לך בדרך.

כך הקב”ה האיר להם הדרך 40 שנה, שנאמר וה’ הולך לפניהם וכו’ ולילה בעמוד האש להאיר להם. כיון שעמד המשכן, קרא הקב”ה למשה ואמר לו תאירו לי, שנאמר בהעלותך את הנרות, וכל זה בשביל לעלות לכם ששילמתם שכר ההארה והנהגה, בהדגש כאן רואים ההשפעה של הרצון, חלשה אז דעתו של אהרון, ולכן זכה בהעלותך את הנרות, שלך גדולה משלהם.

ובהמשך הפרשה “ויהי האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא וכו’ ויאמרו האנשים ההמה אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן פסח במועדו בתוך בני ישראל.

במסכת סוכה כה: אותם אנשים, מי היו? נושאי ארונו של יוסף היו. דברי רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר מישאל ואליצפן היו, שהיו עסוקים בקבורת נדב ואביהו. חכמי לב היו שעסוקין במצוות חסד של אמת, שמנעו מהם אכילת קרבן פסח במועדו, אבל הרצון! וניגשו למשה למה נגרע? למה ימנע מאיתנו קרבן פסח, לא וויתרו על הרצון!

ובהמשך ”וידבר ה’ אל משה לאמר בחודש השני בין הערבים בארבעה עשר בו יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלהו” פסח שני, מכח הרצון. ובהמשך הפרשה הסכנה הגדולה ברצון רע.
“והאספסף אשר בקירבו” אלו ערב רב שנאספו עליהם בצאתם ממצרים, התאוו תאוה, רצו רצון רע!
 ובהמשך ויחר אף ה’ מאוד ובעיני משה רע.

המשפיע הצדיק רבי יואל קאהן שליט”א מוסיף הדרכה לאל יאוש, לאל איבוד תקווה, לאל איבוד כח הרצון. 22 שנה ובכל יום הרגשה שזו תפילה ראשונה ובקשה חדשה לזכות בזרע קודש. גם אני וגם הרבנית מעיד אני שגם לאחר 21 שנות ציפיה ותפילות אין סוף, הרגשנו כתפילה חדשה בפעם הראשונה ולא כיבינו בכך את הרצון.

ובנוסף לאחר כל ההשתדלויות, ההרגשה שרק הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו, כל יכול, ואליו אני שם כל מבטי ותקוותי והרצון שלי. גם כשבאתי לבקש ולהתחנן עם הרבנית אין ספור פעמים אצל האמא רחל.

שהיתה עקרה, ואמרה ליעקב אבינו, ואם אין מתה אנוכי. התפללנו לפי תשובתו של יעקב לרחל, “התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן” יעקב אבינו מכוון את “מאמע רחל” ואת בניה עד סוף כל הדורות, להתפלל רק להקב”ה ובלתי לה לבדו. אין דבר העומד בפני הרצון שום דבר בעולם לא יכול לעכב ולחסום באם יש רצון של האדם.


חלומות ומשמעותן במקורות חז”ל - חלום אמת למול חלום שווא

בפרשת השבוע, “ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה’ במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו” רש”י, אם יהיו לכם נביאים, אני נגלה אליהם בחלום.
בגמרא בברכות נה: רבא שואל בפרשתינו כתוב “בחלום אדבר בו” ובנביא זכריה כתוב “וחלומות שוא ידברו” האיך?

אמר רבא לא קשיא, בפרשתינו ע”י מלאך ובנביא זכריה ע”י שד.
ההסבר, בפרשתינו חלום אמת. ובנביא זה חלום שקר. הרמח”ל מסביר, בעת השינה חלק מהנפש מתנתק מהגוף. ועולה לעולמות עליונים. ויהיה להם עסק עם הרוחניים או עם השדים, הכל לפי הענין ומשם באים החלומות.

בהסבר הדברים אין יכולת ממשית לתיקשור רוחני בזמן שליטה מוחלטת של הגוף, ולכן דווקא בזמן שינה שאז כוחות הגוף רופפים ונחלשים, מתעצמים הכוחות הרוחניים. ואז יש את המסר האלוקי באמצעות חלום, או להיפף שד, כמוזכר בגמרא, הכל לפי מצבו הרוחני והזכויות של האדם.

הזוהר הקדוש מביא שאדם בדרגה רוחני גבוה זוכה למלאך גבריאל, הממונה על החלומות. שחלומו יתגשם מיד, אבל יש בו גם דברים בטלים.
בספר ערבי נחל, וכן בפרדס יוסף, מביא גם על המלאך מיכאל, הממונה על החלומות, שאין בו דברים בטלים כלל. אבל פתרונו והתגשמותו לאורך זמן לא מידי.

ופעמים הקב”ה מביא לאדם בחלום גם באמצעות המלאך מיכאל, וגם באמצעות המלאך גבריאל, ואז יתגשם מיד ולא יהיו בו שום דברים בטלים.
לזכות בחלומות ע”י מלאך צריך להיות בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, זה חלום של אחד משישים מדרגת נביא. זו דרגה אחרונה ממדרגות רוח הקודש, ולזכות בזה צריך שיהיה צדיק וירא אלוקים.

חלום של שחרית כדברי רבי יוחנן במסכת ברכות נה: חלום שחלם לו חבירו, חלום שנפתר בתוך החלום, חלום שחוזר על עצמו מתקיימין,
חלום בשבת נוטה יותר להיות אמת מימות החול, וזאת משום שבשבת יש לאדם נשמה יתירה, ודרגתו גבוהה יותר מביום חול.

כמו כן חלום של ראש השנה המהרש”א מביא שהוא אמיתי יותר משאר ימי השנה. חלומות שנפטרים מתגלים במוצאי ראש השנה, גם יש יותר נטיה שזהו חלום מלאך ואמת.
כמו כן חלום במוצאי יום כיפור, סבירות גבוהה שזהו חלום מלאך, כיוון שנמחלו העוונות יש לנו דרגה גבוהה יותר ברוחניות.

הרה”ק משינאווא זי”ע מביא שאם רואים דמות צדיק בחלום סימן שזה חלום אמת. היות וכוחות זרים יכולים להתלבש בכל דבר זולת בדמות צדיק. ולואי ונזכה להיות ראוים לקבל תמיד מסרים רוחניים חיובים, חלום טוב ראית!

 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך