מסר לאולפן
פרשת זכור (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

יהדות

האם נשים חייבות בשמיעת פרשת ’זכור’?

גדולי הדורות נחלקו בסוגיה: האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור? מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי הביא את דעת ה’חזון איש’ בנושא. כיום יש מקומות שנהגו לקרוא קריאה מיוחדת לנשים.

   
פרשת זכור (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

נחלקו גדולי הדורות אם נשים חייבות בקריאה זו, ורבים בזמנינו נהגו שהנשים באות לשמוע קריאת פרשה זו, ויש מקומות שנהגו לקרוא קריאה מיוחדת לנשים.

ב’ספר החינוך’ כתב שנשים פטורות ממצות זכירת עמלק, כיון שאין דרכה של אשה לכבוש, ופטורות הן ממצות מחיית עמלק. סברא זו נובעת מהקשר בין מצוות הזכירה לבין מצוות המחייה, כמו שנתבאר לעיל מתוך דברי הרמב”ם.

לא מצאנו מנהג אבותינו שתבואנה נשים לשמוע פרשת זכור, וכך מובא בקובץ קול תורה בשם הרב משה פיינשטיין זצ”ל שלא נהגו נשים לשמוע קריאת פרשת זכור. ועי’ גם בספר ‘טעמא דקרא’ שהביא מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי את דעת ה’חזון איש’ שנשים פטורות ממצווה זו.

ומה שהעיר ב’מנחת חינוך’ שהרי אף נשים חייבות במלחמת מצווה, כבר כתב הרדב”ז שאין הכוונה שנשים נלחמות בפועל, אלא שמספקות מים ושאר צרכים ליוצאי המלחמה, ולכן אין הנשים בכלל מצוות מחיית עמלק.

עם זאת, ישנם פוסקים שהחמירו לחייב נשים בשמיעת פרשת זכור, כמו שכתב ב’מנחת חינוך’. כך מבואר בשו”ת ‘בנין ציון’ בשם רבו, וגם בשו”ת ‘מהר”ל דיסקין’ כתב שנשים חייבות במצווה, וביאר שם שאין כאן מצווה שהזמן גרמה, ועוד שהרי רצונו של עמלק היה להשמיד את הנשים כאנשים.

גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס כתב: "מ"מ נראה לענ"ד דעדיף שתבאנה הנשים לשמוע את הקריאה בקריאת האנשים לאחר תפילת שחרית ולא יעשו מנין מיוחד לקריאת הנשים, דכיון דנראה טפי שאין הנשים חייבות במצווה זו כמבואר צ"ע אם ראוי להוציא ספר תורה לקריאה זו".

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך