X
20 סגולות לזרע של קיימא
סגולות לזרע של קיימא (צילום: LeManna/shutterstock)

סגולות

20 סגולות לזרע של קיימא

ראשית הסגולה לזכות לבנים, הוא להרבות בתפילה ובתחנונים מבלי להתייאש; "קובץ על יד ירבה" להגדיש את הסאה בתפילות ודמעות למלך כל יכול, ו"הן א-ל כביר ולא ימאס". להלן 20 סגולות שיוסיפו להשתדלויות לזכות בזרע של קיימא.

   
20 סגולות לזרע של קיימא
סגולות לזרע של קיימא (צילום: LeManna/shutterstock)
אא
 1. לקיים מצות שילוח הקן, וכמבואר במדרש (תנחומא, כי תצא, ג): אמר הקב"ה, אם קיימת מצות שילוח הקן, חייך שאני פוקדך בבנים, שנאמר "שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך", בזכות שתשלח את האם – הציפור, את הבנים תקח לך – תזכה לבנים! (סגולות ישראל ב, מו). ומי שאינו יכול לקיים מצוה זו בפועל, אזי ילמד הלכות מצות שילוח הקן (שו"ע יו"ד סימן רצ"ב), וכמו שאמרו רז"ל (מנחות קי.) כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה". (אביעה סגולות).
 2. להיזהר מאוד לקיים מצות תוספת שבת, בערב שבת ובמוצאיה.
 3. לחדש חדושי תורה, וכמאמר הנביא (הושע ד, ו) "ותשכח תורת אלוקיך, אשכח בניך גם אני".
 4. ללמוד פוסקים עד שידע להורות. ואם אינו יודע ללמוד או אינו יכול לעסוק בנושא זה, יתמוך ביד פוסקי דורו, או יסייע בהוצאת ספרי הלכה.
 5. לרסן התאוות, שנחשב הדבר כסיגופים, המועילים להולדה.
 6. לומר בכל יום המעמדות. תמצאם ברוב ספרי 'חק לישראל', בסופם.
 7. להקטין מעט את עצמו, כל אחד לפי מעלתו ותפקידו. "ודע, שפעמים שאין האשה מתעברת, מחמת שהיא מקשטת הרבה את עצמה, והיא בעלת גאוה". (סגולות ישראל ב, כח).
 8. לקיים מצות שמחת יום טוב כראוי.
 9. לקיים מצות הכנסת אורחים, וכמו שמצאנו אצל אברהם אבינו ע"ה.
 10. להשתדל לעזור בפדיון שבויים.
 11. להשתדל לקרב את אחינו לאבינו שבשמים.
 12. בליל טבילה, יפזרו מעות לאביונים הגונים, תלמידי חכמים הממעטים במלאכה ועוסקים בתורת ה' בדחק וצמצום.
 13. בליל שבת ירבו בהדלקת נרות.
 14. ילמד בקביעות בכל יום בספר 'אור החיים' לרבינו חיים בן עטר זיע"א.
 15. להזהר מאוד בברכת התורה כשאומרים "ונהיה אנחנו וצאצאינו". וכן בברכת התורה, באמרם "ותן בליבנו בינה" יכוין על זרעו וזרע זרעו.
 16. ירגיל עצמו לתת מתנות לתלמידי חכמים. ולאחר שיתן, יקרא פרשת הביכורים, הכתובה בחומש דברים (פרק כ"ו, פסוקים א'-י"א).
 17. ישתדלו במידת הענווה, וכמו שכתב רש"י  עה"פ (בראשית י, כה) "ושם אחיו יקטן" – על שהיה עניו ומקטין עצמו, זכה להעמיד את כל המשפחות.
 18. יזהרו מאוד במצות טהרת המשפחה, על כל הלכותיה.
 19. יקיימ בהידור מצות כיבוד אב ואם. כמבואר במדרש (ילקוט איוב מא, ג) "מי הקדימני ואשלם" – מי הוא שהקדים כבוד לאביו, ולא נתתי לו בנים.
 20. על אותו משקל, יקנו ספרי קודש וישאילום לאחרים. כמבואר במדרש (שם) א"ר תנחום, מי שאין לו בנים, ועושה ספרים ומשאילם לאחרים, אומר הקב"ה, זה שהקדים וקיים מצוותי עד שלא נתתי לו במה לקיימן, צריך אני לתת לו ממון ובנים, הוי "מי הקדימני ואשלם".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך