3 שנים להסתלקות רבי יעקב אדלשטיין - מה היו סגולותיו?
רבי יעקב אדלשטיין

3 שנים להסתלקות רבי יעקב אדלשטיין - מה היו סגולותיו?

קבצנו עבורכם במאמר זה מספר סגולות של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל רב העיר, רמת השרון. הרב היה ידוע בין היתר בשל עריכת סדרי תפילה עבור חשוכי בנים ומעוכבי זיווג.

   
3 שנים להסתלקות רבי יעקב אדלשטיין - מה היו סגולותיו?
רבי יעקב אדלשטיין
אא

בעולם התורני מציינים השבת שלוש שנים להסתלקותו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל רב העיר רמת השרון. 

הרב אדלשטיין זצ"ל היה ידוע בין היתר בשל עריכת סדרי תפילה עבור חשוכי בנים ומעוכבי זיווג. הוא המליץ להתפלל עבורם בציון החזון איש בבית הקברות שומרי שבת בבני ברק לאחר חצות הלילה. 

לדבריו הצלחת התפילה מותנית בהסתרתה מהמשפחה ומבני הזוג. רבים ממגזרים מגוונים פנו אליו לעצה ולברכה, בפרט בענייני זיווג. רבים מגיעים להתפלל סמוך לקברו ברמת השרון, ובמיוחד בט"ו באב.

נביא כאן מספר מסגולותיו שהיה רגיל לדרבן את תלמידיו ושומעי לקחו לדבוק בהם. הסגולות פורסמו בקובץ גיליונות. 

לתפילה על חולה ביקש לקרוא מזמור ק"ג. כשהבקשה מתמלאת, יש להודות לה' ולקרוא מזמור קי"א.

היה ממליץ לבחורים לומר את פרק ל"ב בתהילים עד שיתארסו. יש שם את המילים "אלוקים מושיב יחידים ביתה", וכן "לעת מצוא" – זו אשה.

כשנשאל  מה לעשות לפרנסה, אמר לומר כל יום מזמור "לדוד ד' רועי לא אחסר".

סגולה ידועה לזרע של קיימא היא לגמור ספר תהילים מתחילה ועד סוף, מבלי להפסיק בדיבור כלל, ודרשו ע"ז דורשי רשומות [מובא בספר 'פלא יועץ' "מי ימלל גבורות ה'- ישמיע כל תהילתו", והיינו הרוצה לספר בגבורותיו ונפלאותיו ישמיע כל התהלים בתפילה].

ועושים זאת במניין של עשרה אנשים, שאז הוא ציבור שתפילתו נשמעת.

ובהיות דבר זה ענין סגולי, יש להשתדל ולעשותו בצורה המסוגלת ככל האפשר, ובפרט בדברים כדלהלן:

ראשית כל, לגמור את כל התהלים במנין של עשרה בני אדם כנ"ל. יש לחזר אחר מקום מסוגל [ופעם שאלנו את כבוד מו"ר זצוק"ל, ואמר שכל מקום קדוש טוב, ומ"מ השיב, שהיות ומה שיש בידינו היה להצליח היה זה ליד קבר החזו"א וקבר הסנדלר, וכמו שנתבאר להלן, לא כדאי לשנות].


לכתחילה יש לחזר אחר זמן מסוגל, דוגמת עשרת ימי תשובה, אך אין זה כדאי עבור זה לדחות ולשהות זמן רב.


והנה בזמן היממה כידוע, שבלילה אחר חצות עד הנץ הוא זמן התגברות רחמים, אך ודאי שאינו לעיכובא.


מהניסיון שבידינו, שהיה עמנו אדם גדול או ממש במנין, או שהעתיר בעבורנו לאחר שהודיעוהו הזמן שאנו מתפללים.

יש להקפיד מאד שאף אדם לא ידע חוץ מאנשי המניין. (ואנשי המניין ידעו במי המדובר, אך מספיק ידיעה באופן כללי, ואין צריך לדעת כל פרטי הדבר).

וכידוע בזה הקפידו בעלי הסגולות לשמור הכי בהסתר "וכבוד ה' הסתר דבר". שלא לעשות עבור שניים ביחד רק לאחד, ומהרי"ל דיסקין נתן בו טעם, כיון דתפילה עושה מחצה ואינו יודע איזה חצי יתקבל.


סדר האמירה על קברו של החזו"א: לגמור את כל ספר התהילים בתנאים הנ"ל, וכל ראש פרק להתחיל ביחד. כשיגמרו יאמרו פרקים: קכ"ז, קכ"ח, קכ"א, ק"ל, פסוק בפסוק. בפרק קי"ט אותיות א-ב, בשמות פרטיים של בני הזוג (ואין צורך עם שמות ההורים שלהם).


עוד בפרק קי"ט אחר זה כנ"ל אותיות 'קרע שטן'. עוד בפרק קי"ט אחר זה כנ"ל אותיות 'ילד'. אחרי אומרים היה"ר שבסוף התהילים וכשיגיעו ל: "ויפקוד את כל חשוכי בנים וכו' לעבודתך וליראתך", יוסיפו "ובפרט ל…", ויכירו שמות בני הזוג עם שם האמא, דהיינו בן…


אחר כך יאמרו שם ביחד, בסוף התפילה המוזכרת, י"ג מידות.


ואח"כ יאמרו: "בזכות הצדיקים הטמונים במקום הזה, ובפרט מרן ר' אברהם ישעיהו בהר"ר שמריהו יוסף בעל החזו"א, יפקוד הקב"ה לזרע של קיימא את… וזוגתו…"

על קבר הסנדלר: יאמרו שוב פרקים קכ"ז, קכ"ח, קכ"א, ק"ל. ויאמרו אח"כ כנ"ל "בזכות הצדיקים וכו' ובפרט משה יעקב ב"ר יוסף וכו'". וה' יתברך ישמע שוועתינו ויקבל קול תפילתנו ברצון, וימלא משאלות ליבנו לטובה בזרעא חיה וקיימא, ולא יפסוק ולא יבטול מפגמי אורייתא אמן כן  יהי רצון.

עוד יש סגולה גדולה ומקובלת בידי אנשי ירושלים, ללכת מ' ימים רצופים להתפלל בכותל, ושמעתי שאין צורך לגמור התהלים, רק יאמר הקאפיטל או כמה, ואח"כ יבקשו. אך יש להקפיד שיהיו רצופים.
 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך