הרשמה לערוץ 2000
כניסה שכחתי סיסמא
R. David H. Pinto

R. David H. Pinto

De Lyon France
Parashat Ytro 2

Parashat Ytro 2

une signification a la seouda de Yitro
Parashat Ytro 1

Parashat Ytro 1

La depression Comment sen sortir
Yom Kippour

Yom Kippour

Selihot
Parashat Vayigache

Parashat Vayigache

Rav David Hananya Pinto shlita Le Bonheur c'est Quoi
Parashat Vayichlah

Parashat Vayichlah

Penser a l'education de demain
Parashat Vayetse

Parashat Vayetse

Le message d'Hachem a Travers les Tsadikims
Parashat Vayera

Parashat Vayera

Vivre le Present avec le Passe
Parashat Vayakhel

Parashat Vayakhel

La grandeur du chabbat
Parashat Teruma

Parashat Teruma

Le devoir de faire de ton corps une maison pour Hashem
Parashat Toledot

Parashat Toledot

Les conditions requises pour trouver son Mazal
Parashat Tazria - Metsora

Parashat Tazria - Metsora

La vision du Tsadik est eternelle
Parashat Shoftim

Parashat Shoftim

Le but du yetser hara est de faire tomber l'homme
Parashat shemini

Parashat shemini

L'inauguration d'un homme au mois de nissan c'est etre un sanctuaire pour Hashem
Shemini Atseret

Shemini Atseret

Combattre l'habitude
Shavuot

Shavuot

On ne peut s'attacher a Hashem que a travers les Tsadikims et la Torah
Purim

Purim

Ne pas profiter gratuitement de ce monde
Parashat Pekudey

Parashat Pekudey

Il faut toujours se preocuper de l'interet d'Hashem
Parashat Noah

Parashat Noah

La creation se renouvelle chaque jour
Nida

Nida

Le lien entre les lois de Nida et le monde futur
Parashat Matot 2

Parashat Matot 2

Sentir Hashem a travers la torah
Parashat Matot

Parashat Matot

LA VIE EST UN TEST
Torah et Mitsvot 2

Torah et Mitsvot 2

Lorsque l'on quitte ce Monde on ne prend que Torah et Mitsvot
Parashat Lech Lecha 2

Parashat Lech Lecha 2

Les Patriarches ont servit Hashem au dela de leurs forces.
Parashat Lech Lecha 1

Parashat Lech Lecha 1

Le but de l'homme c'est de garder l'image d'Hashem
Torah et Mitsvot

Torah et Mitsvot

L'accomplissement de Torah et Mitsvot lie l'homme a Hashem
La Vie

La Vie

Rav David Hananya Pinto shlita L'importance de la vie
Parashat Ki - Tetse

Parashat Ki - Tetse

Linvestissement des Avot pour les generations futures
Parashat Hayei Sarah

Parashat Hayei Sarah

Sarah s'offre en sacrifice a la place de son fils Itshak
hanukka - 2

hanukka - 2

Rav David Hananya Pinto shlita Le lien entre la Fete de Hanouka et notre generation
Parashat Balak

Parashat Balak

L'influence de la benediction et de la malediction
Hanukka - 1

Hanukka - 1

La confrontation entre la lumiene et l'obscurite
Parashat Emor

Parashat Emor

Exterieuriser le bien qui ya en soit
Parashat Beshalach 2

Parashat Beshalach 2

Quelles lesons peut-on tirer des dix plaies
Parashat Behukotay

Parashat Behukotay

Pour arriver a faire des mistvots il faut se renforcer dans letude de la torah
Parashat Behar

Parashat Behar

Le redemarage du Monde Matan Torah
Parashat Bechalach

Parashat Bechalach

il n'y a qu'a travers l'etude de la torah que l'on peut effacer le souvenir d'Amalek
Aaron Hacohen

Aaron Hacohen

Aaron Hacohen reussit a dominer le mauvais penchant
Sept adar

Sept adar

Sept adar Quelles lesons peut-on tirer de cette crise
במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.